§ 4. Економічний прогрес та його види

магниевый скраб beletage

Економічний прогрес — поступальний розвиток усієї економічної системи, кож-ного її елемента: продуктивних сил та техніко-економічних відносин (водночас тех-нологічного способу виробництва), організаційно-економічних відносин, виробни-чих відносин, або відносин економічної власності та господарського механізму.

Критерії економічного прогресу — ознаки, показники, на основі яких обґрунтову-ється оцінка сутності та якості поступального розвитку економічної системи і, пере-дусім, головної продуктивної сили — людини.

Важливим критерієм розвитку продуктивних сил є співвідношення між масоюзастосовуваних засобів виробництва і кількістю зайнятих у виробництві робітників,або технічна будова виробництва. Також слід розрізняти такі критерії економічногопрогресу: рівень розвитку робочої сили, засобів праці, науки, форм та методів органі-зації виробництва, використовуваних сил природи, інформації.

Економічна суперечність — суттєве, закономірне відношення і взаємодія міжпротилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (су-перечність) є їх рушійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основоюпізнання сутності економічних законів та категорій.

Суперечність є, по-перше, рушійною силою економічного прогресу, при якомувзаємодія протилежних сторін характеризується їх взаємопроникненням, взаємозу-мовленістю, взаємозапереченням. По-друге, кожна суперечність в своєму розвиткупроходить такі послідовні етапи: тотожність, відмінність, протилежність, конфлікті ступінь розв'язання суперечності, перехід її у вищу форму розвитку. Найбільш ак-тивно розвиток суперечності відбувається на перших трьох етапах. Рух суперечностівідбувається, насамперед, у результаті більшої активності заперечувальної, револю-ційної сторони.

Важливу роль у розвитку економічного прогресу відіграє науково-технічний про-грес. В історії розвитку техніки виділяють три основних етапи. Перший етап тривав зкінця XVIII ст., коли виникають перші машини та механізми, до кінця XIX ст., до мо-менту виникнення машинного виробництва. Другий етап тривав з початку минулогостоліття до 70-их років і ґрунтувався на машинній праці. Третій етап триває зараз,він ґрунтується на поєднанні розуму людини та праці високотехнологічних машин.

Революційною формою НТП є науково-технічна революція. Революційна формахарактеризується появою принципово нових видів техніки, предметів праці, фунда-ментальних наукових відкриттів, їх практичного застосування. В історії НТП виділя-ють дві революції. Перша — почалась наприкінці XVIII ст. — початку XIX ст. (появамануфактур). Друга революція почалась в кінці XIX ст. і триває до нашого часу (їїназивають електротехнічною революцією). НТР має свої особливі риси:

НТР є перетворенням науки на безпосередньо продуктивну силу;

при НТР відбуваються фундаментальні зміни в техніці;

докорінна зміна головної продуктивної сили — людини;

докорінна зміна предметів праці, поява принципово нових видів матеріалів ізнаперед заданими властивостями;

впровадження принципово нових технологій, створених на базі фундаменталь-них відкриттів;

зміна використання людиною природи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Що означає поняття «суспільне виробництво»?

Розкрийте взаємозв'язок між працею і виробництвом.

Розкрийте суть продуктивних сил та їх взаємозв'язок з виробничими відноси-нами.

Охарактеризуйте вплив засобів праці на суспільне виробництво.

Охарактеризуйте фази суспільного виробництва.

Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

Розкрийте суть та роль людського капіталу, як одного з факторів суспільноговиробництва.

Дайте визначення виробничій функції та поясність її суть.

Контрольні тести

Суспільне виробництво — це:

а)         сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил при-роди з метою створення матеріальних і нематеріальних благ;

б)         річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

в)         комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво;

г)         свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чиінших благ з метою задоволення потреб людини.

Сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона викорис-товує в процесі праці — це:

а)         виробнича функція;

б)         робоча сила;

в)         нематеріальне виробництво;

г)         праця.

Капітал як фактор виробництва -це :

а)         гроші;

б)         товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших продук-тів;

в)         фінансовий капітал;

г)         позичковий капітал.

В економічній науці виділяють слідуючі способи виробництва:

а)         ручний, механізований, автоматизований, комп'ютеризований, інформати-зований;

б)         доіндустріальний, індустріальний, індустріально-аграрний, аграрно-інду-стрі альний, постіндустріальний;

в)         первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, кому-ністичний;

г)         всі відповіді не вірні.

Машини, верстати, інструменти, за допомогою яких людина діє на природу:

а)         предмети праці;

б)         засоби праці;

в)         продуктивні сили;

г)         засоби виробництва.

Суспільне виробництво поділяють на три великі сфери:

а)         сільське господарство, промисловість, соціальна сфера;

б)         виробництво, розподіл, споживання;

в)         основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура;

г)         виробництво товарів, виробництво послуг, соціальну інфраструктуру.

Вкажіть правильну послідовність фаз суспільного виробництва:

а)         виробництво, розподіл, обмін, споживання;

б)         виробництво, обмін, розподіл, споживання;

в)         виробництво, споживання, обмін, розподіл;

г)         виробництво, споживання, розподіл, обмін.

Представники економічної школи марксизму відносили до факторів вироб-ництва:

а)         землю, капітал, науку;

б)         землю, капітал, працю;

в)         капітал, працю, інформацію;

г)         землю, працю, науку.

Що не відноситься до основних факторів виробництва:

а)         земля;

б)         інформація;

в)         капітал;

г)         менеджмент.

Виробнича функція відображає:

а)         залежність між сукупними витратами факторів виробництва і максималь-ним обсягом випуску продукції;

б)         взаємозалежність виробничих відносин та продуктивних сил в процесі сус-пільного виробництва;

в)         взаємодію попиту, пропозиції та ціни на ринку досконалої конкуренції;

г)         всі відповіді не вірні.

Економічна суперечність — це:

а)         ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якостіпоступального розвитку економічної системи і передусім головної продук-тивної сили — людини;

б)         суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонамиекономічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх ру-шійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнаннясутності економічних законів та категорій;

в)         відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості продукції докількості виробленої продукції;

г) поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента.

Перший історичний етап розвитку техніки:

а)         автоматизація;

б)         механізація;

в)         хімізація;

г)         інструменталізація.

Який із нижче перерахованих елементів національного доходу названий неправильно:

а)         доходи найманих працівників;

б)         процентний дохід;

в)         транспортний збір;

г)         рентні доходи.

У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняноз попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання?

а)         4%;

б)         13%;

в)         9%;

г)         5%.

Валовий внутрішній продукт — це:

а)         макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кін-цевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений періодчасу всіма виробниками;

б)         макроекономічний показник, який виражає сукупну вартість кінцевих това-рів та послуг, створених факторами виробництва, які є у власності громадянданої країни не лише в межах цієї країни, а й за кордоном;

в)         чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва;

г)         сукупність активів, які належать економічному суб'єкту.

РОЗДІЛ 4.

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІІНТЕРЕСИ СУСПІЛЬСТВА