§ 2. Економічний закон зростання потреб

магниевый скраб beletage

Найважливішою ознакою потреб є їхній динамічний, мінливий характер.

Безперервний економічний та духовний прогрес суспільства неминуче зумов-лює як кількісне, так і якісне зростання потреб. Виникнення нових потреб супровод-жується постійним урізноманітненням, примноженням, збагаченням та ускладнен-ням їхньої структури. Прагнення задовольнити зростаючі потреби є спонукальниммотивом удосконалення економічної діяльності, нарощування виробництва еконо-мічних благ та поліпшення їхніх якісних характеристик.

Однак зростання та розвиток потреб завжди випереджає можливості вироб-ництва і не збігається з рівнем фактичного споживання. У цьому виявляється аван-гардна роль потреб, що знайшла відображення в економічному законі зростанняпотреб.

Закон зростання потреб — закон, який виражає внутрішньо необхідний, суттєвийта сталий зв'язок між прогресом технологічного способу виробництва, еволюцієювсією системи суспільних відносин та кількісним зростанням, якісним удосконален-ням і збагаченням потреб суспільства, зокрема розвитком сутнісних сил людини, ін-дивідуальних, колективних та суспільних потреб (рис. 4.2).

Всезагальний економічний закон зростання потреб відбиває внутрішньо необхід-ні, суттєві й сталі зв'язки між виробництвом та споживанням, потребами та існуючи-ми можливостями їхнього задоволення.

Відповідно до цього закону безперервний розвиток потреб є рушійною силоюекономічного та духовного прогресу людства, що, у свою чергу, стимулює появу де-далі нових і нових потреб.

Таким чином, потреби і виробництво перебувають у суперечливій залежностівзаємовпливу та взаємозумовленості. Потреби у споживанні породжують стимулидо виробництва. Виробництво задовольняє існуючі та породжує нові потреби. Склад-ний механізм взаємодії потреб та виробництва забезпечує безперервність суспільно-го відтворення.