§ 3. Економічні інтереси та їх особливості

магниевый скраб beletage

Визнані суспільством, соціальною групою, індивідами потреби стають інтересами.

Інтерес (від лат. мати важливе значення) — форма вияву потреби, усвідомленняпрагнення людини до задоволення її.

Економічні інтереси є сутнісною характеристикою рушійних сил формування тарозвитку економічних суб'єктів.

Економічні інтереси — усвідомлене прагнення економічних суб'єктів задоволь-нити певні потреби, що є об'єктивним спонукальним мотивом їхньої господарськоїдіяльності.

Суб'єкти економічних інтересів — окремі індивіди, сім'ї, домогосподарства, ко-лективи, групи людей, держава, суспільство в цілому.

Об'єкти економічних інтересів — економічні блага (товари, послуги, інформаціятощо).

Економічний інтерес — це реальний, зумовлений відносинами власності та прин-ципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення дина-мічних систем індивідуальних потреб. Саме через інтереси, як спонукальні мотиви,й проявляються виробничі відносини. Тому інтереси розглядаються як рушійна силаекономічного прогресу. Існує наступна класифікація економічних інтересів:

за суб'єктами інтересів: особистий, груповий, державний;

за поширенням: національний, регіональний, відомчий, сімейний.

за сферою дії: виробничий (пов'язаний з організацією виробництва), невироб-ничий (пов'язаний із задоволенням особистих потреб члена суспільства);

ПОТРЕБИ — основнийспонукальний мотиврозвитку виробництва

ВИРОБНИЦТВО —

доцільна діяльністьлюдей, спрямована назадоволення їхніх потреб

за демографічними групами: працюючих, вже не працюючих, ще не працюю-чих, не бажаючих працювати;

відносно до виробничого процесу: власника, управлінця, найманого праців-ника.

Суб'єкти економічних відносин є виразниками специфічних економічних інте-ресів. У ринковій економіці:

економічні інтереси домашніх господарств спрямовані на максимізацію корис-ності благ з урахуванням існуючих цін та доходів;

економічні інтереси підприємців спрямовані на максимізацію прибутку, зни-ження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції;

економічні інтереси держави спрямовані на реалізацію потреб суспільства вцілому.

Водночас інтереси держави не тотожні суспільним інтересам, оскільки включа-ють до свого складу інтереси державної бюрократії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Поясніть взаємозв'язок між потребами та суспільним виробництвом.

Розкрийте зміст закону зростання економічних потреб.

Чому суспільні інтереси стають рушійним механізмом економічного прогресу.

Проаналізуйте позитивні та негативні сторони економічного прогресу для роз-витку сучасної цивілізації.

Як можна охарактеризувати національне багатство України.

Поясніть недоліки теорії ієрархії потреб Маслоу.

Поясніть виникнення екологічних проблем в умовах НТР.

Контрольні тести

Потреби, які можуть бути задоволені при певному рівні розвитку виробни-цтва — це:

а)         абсолютні потреби;

б)         платоспроможні потреби;

в)         дійсні потреби;

г)         загальні потреби.

Економічні інтереси — це:

а)         ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якостіпоступального розвитку економічної системи і, передусім, головної продук-тивної сили — людини;

б)         суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонамиекономічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх ру-шійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнаннясутності економічних законів та категорій;

в)         категорія, що виражає об'єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потре-би людей, класів, суспільства;

г)         макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кін-цевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений періодчасу всіма виробниками.

До фізіологічних потреб відносять;

а)         потреба у самовираженні;

б)         потреба у повазі;

в)         потреба у їжі;

г)         потреба у спілкуванні.

Матеріальні потреби — це:

а)         бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б)         бажання людей мати визнання;

в)         бажання людей придбати та спожити продукти, які є для них корисними;

г)         бажання людей розкрити свої здібності.

Категорія, що виражає об'єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потребилюдей, класів, суспільства — це:

а)         блага;

б)         економічний прогрес;

в)         економічні інтереси;

г)         абсолютні потреби.

Які економічні системи вивчає економічна теорія?

а)         тільки ринкову економіку;

б)         економічні системи, засновані на суспільній власності;

в)         всі економічні системи на всіх етапах розвитку;

г)         змішану економічну систему.

Вільні блага — це:

а)         ті, що дешеві;

б)         тих, що багато;

в)         ті, які не вимагають затрат на придбання;

г)         ті, що знаходяться в повітрі.

РОЗДІЛ 5.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬТВА.ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАКОНИ

ЇЇ РОЗВИТКУ