§ 1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи

Економіка будь-якої країни функціонує як багатовимірна система, що складаєть-ся з великої кількості різних взаємопов'язаних та взаємозалежних компонентів, якірозвиваються відповідно до спільних для всієї системи законів.

Система — це сукупність взаємопов'язаних і розміщених у належному порядкуелементів певного цілісного утворення.

Кожній системі притаманні такі властивості: цілісність, упорядкованість, стій-кість, саморух та загальна мета.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення економічної систе-ми, а саме:

як механізм функціонування і координації господарських процесів;

як форми організації грошового обігу;

як сукупності відносин між людьми, що складаються з приводу виробництва,розподілу, обміну і споживання економічних благ;

як сукупність організаційно-інституційних форм, в яких відбуваються госпо-дарські процеси;

як сукупності людей, об'єднаних спільними економічними інтересами;

як історично визначеного способу виробництва;

як особливим чином упорядкованої системи зв'язків між виробниками та спо-живачами матеріальних і нематеріальних благ;

як сукупності всіх економічних процесів, що функціонують у суспільстві наоснові притаманних йому відносин власності та організаційно-правових норм,тощо.

З нашого погляду, найзагальнішим є таке визначення економічної системи.

Економічна система — це сукупність виробничих відносин, їх організаційнихформ та інституцій, у межах яких відбувається господарська діяльність людей черезмеханізми її координації і регулювання..

Відомий американський економіст П. Самуельсон визначає будь-яку економічнусистему, незалежно від її соціально-економічної форми, як таку, що має відповідатина три запитання: Що? Як? Для кого?

Що виробляти і в яких обсягах?

Як виробляти (хто і за допомогою яких ресурсів та технологій)?

Для кого виробляти (хто буде власником і споживачем виробленої продукції)?

Важливою характеристикою економічної системи є визначення її структурних

елементів. Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивнихсил, економічних відносин і механізму господарювання.

1. Структура продуктивних сил.

Продуктивні сили — це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фі-зичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів організаціїта управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і духовнихблаг, необхідних для задоволення потреб людей.

Продуктивні сили становлять матеріально-речовий зміст економічної системи, єнайважливішим показником і критерієм досягнутого нею рівня науково-технічногопрогресу і продуктивності суспільної праці.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної сис-теми.

Економічні відносини — це відносини між людьми з приводу виробництва, роз-поділу, обміну і споживання матеріальних та нематеріальних благ.

Система економічних відносин складається з: техніко-економічних, організаційно-економічних, соціально-економічних відносин

Господарський механізм.

Господарський механізм є структурним елементом економічної системи, щоскладається із сукупності форм і методів регулювання економічних процесів та сус-пільних дій господарюючих суб'єктів на основі використання економічних законів,економічних важелів, правових норм та інституційних утворень.

Найважливіша функція господарського механізму — забезпечення динамічноїрівноваги в суспільному виробництві й, насамперед, між виробництвом та споживан-ням, попитом і пропозицією.