§ 5. Реформування відносин власностіна сучасному етапі розвитку України

магниевый скраб beletage

Найважливішою умовою становлення в Україні ринкових відносин є ліквідаціямонополії державної власності та перехід до різноманітних форм власності. Перетво-рення державної власності у інші види форми можливо шляхом приватизації та роз-державлення.

Роздержавлення — поняття, яке відображає цілий комплекс відносин щодопередачі державної власності в інші форми власності. Роздержавлення повиннерозв'язувати наступні проблеми: 1) подолання соціально-економічної монополії дер-жави; 2) забезпечення альтернативності трудових відносин замість безальтернатив-ного державного найму; 3) перехід до багатоканального формування економічногорегулювання; 4) утворення соціальних гарантій і соціального захисту найманого пра-цівника. Існують наступні шляхи роздержавлення:

передача державних підприємств у власність трудових колективів;

розподіл державної власності або певної її частини між усіма членами суспіль-ства;

продаж державної власності громадянам і не державним юридичним особам.

Приватизація — це етап роздержавлення, який передбачає передання працівникам

права власності на частину засобів виробництва або продаж їх в приватну власність.

Способи приватизації:

викуп об'єктів малої приватизації — це спосіб приватизації, за яким власникомоб'єкта стає товариство покупців, створене його працівниками. Даний спосіб не пе-редбачає конкуренцію серед покупців;

викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом при-ватизації — спосіб приватизації, за яким власником об'єкту стає товариство покупців,яке запропонувало план, альтернативний тому, що розробила комісія з приватизації.

викуп державного майна, зданого в оренду — спосіб, за яким власником майнастає орендар відповідно до договору оренди;

продаж на аукціоні та за конкурсом — спосіб, за яким власником майна стаєпокупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну, або на конкурсі —найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта, а за рівних умов — найвищу ціну;

продаж акцій відкритих акціонерних товариств — спосіб, за яким власникомакцій державних підприємств, перетворених у відкриті акціонерні товариства, наконкурсних засадах стають ті покупці, які запропонували найвищу ціну за найбільшукількість акцій після реалізації частини їх на пільгових умова.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

У чому полягає економічний зміст власності? Чим він відрізняється від юри-дичного змісту?

Як ви розумієте тезу, що відносини власності займають визначальне місце всистемі виробничих відносин?

Проаналізуйте історичний процес розвитку форм власності й виведіть з цьогопевні тенденції, які мають значення для сучасного стану розвитку людства.

Як, на вашу думку, реформування відносин власності, що відбувається в Укра-їні, відповідає світовим тенденціям?

Типи, види й форми власності. Що дає їх вивчення?

Які основні тенденції в розвитку відносин власності спостерігаються на сучас-ному етапі в країнах світу? Чим це викликано?

Які соціальні наслідки мають зміни у відносинах власності в розвинутих краї-нах світу?

Чим викликане в сучасних умовах зростання питомої ваги й обсягів державноївласності на Заході? А як в Україні?

Чим викликана необхідність реформування власності в Україні і як вона здій-снюється?

Чи є сенс у повній ліквідації державної власності? Як це питання вирішуєтьсяв країнах Заходу і в Україні?

Згадайте основні можливі шляхи роздержавлення власності. Який шлях засто-совується в Україні?

Контрольні тести

Яка з перерахованих характеристик власності є визначальною?

а)         володіння;

б)         користування;

в)         розпорядження;

г)         вірної відповіді немає.

Вкажіть причину розпаду громадської власності і виникнення приватної влас-ності:

а)         утвердження індивідуального характеру виробництва;

б)         прагнення особистості до свободи;

в)         зростання чисельності населення;

г)         всі відповіді вірні.

Яке визначення категорії власності є політекономічним?

а)         власність — це встановлений законом порядок володіння, користування ірозпорядження матеріальними цінностями;

б)         власність — це суспільні відносини з приводу присвоєння матеріальних і ду-ховних благ;

в)         власність — це єдність продуктивних сил і виробничих відносин;

г) власність — це сукупність взаємовідносин між людьми з приводу привлас-нення або відчуження матеріальних і нематеріальних благ.

Відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання,які характеризують привласнення засобів виробництва і предметів споживання, це:

а)         вартість;

б)         ціна;

в)         власність;

г)         продуктивні сили.

Що не відноситься до особливостей сучасних форм власності?

а)         участь працівників в управлінні виробництвом;

б)         передача працівникам частини акцій підприємства;

в)         обов'язок компенсувати втрати підприємства за власний рахунок працівни-ків;

г)         всі відповіді вірні.

Власність є:

а)         економічною категорією;

б)         правовою категорією;

в)         економічною та правовою категоріями;

г)         економічною та юридичною категорією.

Володіння означає:

а)         відносини з реалізації об'єктів власності;

б)         відносини з наявності об'єктів власності у її суб'єкта;

в)         відносини по можливості визначення методів використання об'єктів влас-ності;

г)         відносини оренди.

Власність як основа економічної системи визначає:

а)         визначає класову структуру суспільства;

б)         спосіб та характер привласнення результатів праці;

в)         характер з'єднання робочої сили із засобами виробництва;

г)         визначає відносини використання її об'єктів.

Реалізація власності — це:

а)         продаж її об'єктів;

б)         використання її об'єктів за їх призначенням;

в)         знищення об'єктів власності;

г)         пряме чи опосередковане використання об'єктів власності.

10. Закон України «Про власність» прийнятий Верховною Радою:

а)         у 1991 році;

б)         у 1992 році;

в)         у 1995 році;

г)         у 2001 році.

РОЗДІЛ 6.

ОСНОВНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.ТОВАР І ГРОШІ