§ 2. Товар та його властивості

магниевый скраб beletage

Товар — це продукт праці і природи, який виготовляється для обміну.

Товар має дві властивості: по-перше, задовольняє певну потребу людей; по-друге,здатний обмінюватись на інший товар в певних пропорціях. Виходячи з властивостейтовару ми можемо визначити основні його здатності.

Споживча вартість товару — це його здатність задовольняти потреби людини.Категорія споживної вартості дозволяє виявити зв'язок між властивостями товару йпотребами людей. Така можливість зумовлена двосторонністю даної категорії. Однасторона: це вся сукупність властивостей товару; друга сторона — це відношення влас-тивостей товару до потреб людини. Кінцевої метою будь-якого виробництва є ство-рення споживчої вартості. Якщо благо створюється для споживання самим виробни-ком продукції, то це є споживча вартість виробника, а якщо товар призначений длякогось іншого, то виникає суспільна споживча вартість. Послуги також є споживчоювартістю, але це унікальна споживча вартість. Їх унікальність полякає в наступно-му: 1) споживна вартість послуги не має речової форми; 2) споживна вартість послу-ги — це корисний ефект діяльності живої праці; 3) оскільки послуги не мають речовоїформи то їх не можна накопичувати, тобто вони не включаються до національногобагатства.

Другою важливою властивістю товару є вартість цього товару, формою проявуякого є мінова вартість. Мінова вартість — це здатність товару обмінюватись на іншітовари у певних кількісних пропорціях.

В найрізнорідніших товарах спільною є одна властивість: Вони — продуктипраці. Прирівнювання різнорідних товарів один до одного передбачає, очевидно, їхоб'єктивну рівність ще до обміну. Внутрішнім змістом товару є вартість як вкладе-на в товар праця — те спільне, що знаходить вираження у міновому співвідношеннітоварів. Саме вартість робить їх порівнянними. Як споживні вартості товари якіснорозрізняються, як вартості — мають спільну міру.

Вартість виражає відносини між товаровиробниками з приводу порівняння ви-трат їх праці на виробництво благ і послуг, якими вони обмінюються.

Кількісні характеристики праці, витраченої на виготовлення товару, втілюютьсяу величині вартості товару.

Двоїста природа товару зумовлена двоїстим характером праці, що його створює.Двоїстий характер праці почали досліджувати ще в класичній школі, вони вказува-ли на нього, не змогли його пояснити. Вперше теорія двоїстої праці була доведенаМарксом. Він стверджував, що праця, яка створює товар є конкретною працею. В ційякості створює споживну вартість.

Конкретна праця — праця, яка затрачена в певній корисній формі, результатомякої є певна споживна власність.

Абстрактна праця — праця товаровиробника, взята як затрати людської робочоїсили взагалі, незалежно від її конкретної форми.

Двоїста природа вартості розкривається в суперечності між індивідуальною тасуспільною вартістю (внаслідок різниці індивідуальних та суспільно необхідних вит-рат).

Індивідуальний робочий час — це час, який окремий виробник витрачає на ви-робництво товару.

Суспільно необхідний робочий час — це час, потрібний для виготовлення певноїспоживної вартості за існуючих суспільно нормальних умов виробництва і за серед-нього, в даному суспільстві, рівні вмілості та інтенсивності праці. Він тяжіє до ін-дивідуального на тих підприємствах де випускається основна маса продукції. Отже,вартість товару змінюється в залежності від розвитку праці.

Продуктивність праці — це кількість продукції, виробленої за одиницю часу. Іззростанням продуктивності праці зменшується її кількість в одиниці продукції. Про-дуктивність праці залежить від наступних факторів: масштабів розвитку техніки, на-уки та впровадження її досягнень у виробництво; форм та методів організації праці;рівня освіти та кваліфікації працівників; природних умов.

Один із найважливіших показників, які характеризують працю, її інтенсивність.Інтенсивність — це витрати праці за одиницю часу. (інтенсивна праця створює біль-шу вартість продукції за одиницю часу). Звідси, величина вартості перебуває в обер-неній залежності від продуктивності праці, і в прямій залежності від інтенсивностіпраці.

Розрізняють просту та складну працю.

Проста праця — праця, яка виробляє продукт без попередньої підготовки праців-ника, тобто на потребує освіти та кваліфікації.

Складна праця — це праця, для виконання якої необхідна спеціальна підготовка,оволодіння певною спеціальністю, що передбачає оволодіння певною професією.

Отже, вартість товару — категорія складна, багатопланова, динамічна і відіграєнадзвичайно велику роль в процесі становлення та функціонування товарної формигосподарства.