§ 4. Суть та значення грошей в суспільному розвитку

Гроші — специфічній товар, який виконує роль загального еквівалента (всеза-гальної обмінюваності), завдяки чому ньому виражається вартість усіх інших това-рів і встановлюється економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності.Гроші — це універсальний товар, який є абсолютним еквівалентом для обміну будь-якого товару на інший товар.

Світовій економічній літературі відомо кілька альтернативних концепцій похо-дження грошей. В одній з них — раціоналістичній — зазначається, що гроші є резуль-татом згоди між людьми, які визнали необхідність спеціальних засобів для обслуго-вування мінового обороту. Вперше ця концепція була висунута Арістотелем у праці«Нікомахова етика». Деяке законодавче відображення вона знайшла в античному ісередньовічному суспільствах. Наприклад, у римському праві було зафіксовано, щоімператор декретує вартість грошей.

Різновидом раціоналістичної концепції є державна теорія грошей німецькогоекономіста Г. Кнаппа. В книзі «Державна теорія грошей» він назвав гроші «продук-том правопорядку», творінням державної влади, встановленим законом платіжнимзасобом. На його думку, створені державою гроші приймаються незалежно від їх ме-талевого змісту, є «хартальними платіжними засобами», тобто умовними знаками,наділеними державною владою певною платіжною силою.

Раціоналістична концепція походження грошей застосовується і в літературікінця XX ст. під час аналізу тих форм, яких набувають гроші. Відомий англійськийекономіст Л. Харріс у праці «Грошова теорія» викладає суть цієї концепції: «Сам пособі доларовий білет — річ непотрібна; він набуває вартості лише тому, що суспіль-ство через свої закони і звичаї наділяє його властивістю функціонувати як засіб обігу