§ 5. Грошовий обіг та його закони

магниевый скраб beletage

Обіг грошей здійснюється на основі притаманних йому законів.

Одним з найважливіших є закон, який визначає кількість грошей, необхідних дляобігу.

Закон грошового обігу передбачає, що протягом певного періоду в обігу має бутипевна, об'єктивно зумовлена грошова маса. Він з'ясовує внутрішні зв'язки між кіль-кістю грошей в обігу і масою товарів, рівнем цін, швидкістю обороту грошей.

Кількість грошей, необхідних для обігу, тобто для реалізації товарів, визнача-ється законом грошового обігу. Різні форми грошей підпорядковуються своїм осо-бливим законам. З урахуванням перших двох функцій грошей він набуває виглядуформули, в якій кількість грошей залежить від суми цін товарів (що у свою чергувизначається кількістю товарів і рівнем цін на кожний з них) і швидкості обігу одно-іменної грошової одиниці:

х = Ц;

О

де К — кількість грошей, необхідних для товарного обігу у даному році;

Ц — сума цін товарів, що реалізуються у даному році;

О — середнє число обертів за рік кожної грошової одиниці.

Це загальний закон кількості грошей в обігу. З розвитком функції засобу платежуформула закону набуває більш складного вигляду:

гг СЦ - К + П - ВВКп =         ;

Шо

де СЦ — сума товарних цін;

К — сума цін товарів, проданих у кредит;

П — сума платежів за борговими зобов'язаннями;

ВВ — сума взаємопогашуваних б езготівкових платежів;

Шо — середня кількість обертів грошової одиниці (як засобу обігу та платежу).

На перший погляд може здатися, що для виконання функції засобу платежунеобхідна додаткова кількість грошей. Однак, таке враження не зовсім правильне.Справа у тому, що частина товарів продається у кредит і оплачується за межами да-ного періоду. Значить, на відповідну величину зменшиться потрібна кількість грошо-вих одиниць. Крім того, значна частина боргових зобов'язань погашується шляхом несплати готівкою, а їх взаємного зарахування. Слід також врахувати у даному періодісуму платежів за товари, що раніше продані у кредит.

Основними елементами закону грошового обігу виступають товарна маса, якаперебуває в обігу, рівень цін товарів і швидкість обігу грошей. Причому не рівеньцін товарів залежить від кількості грошей в обігу, а навпаки, кількість грошей, якіперебувають в обігу, залежать від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей за-лежить від їх кількості, а кількість грошей залежить від швидкості обігу.

Більшість сучасних західних економістів для визначення кількості грошей, необ-хідної для обігу, базуються на неокласичній теорії збалансованості грошової і товар-ної мас, запропонованої американським економістом І. Фішером:

M х V = P х Q,

де М — маса грошей в обігу;

V — середня швидкість обігу грошей;

Р — середній рівень цін на товари та послуги;

О — кількість товарів та послуг, представлених на ринку.

Різноманітність грошових засобів, які функціонують у сучасній економіці, потре-бує виміру грошової маси.

Грошова маса — це сукупність усіх грошових засобів у готівковій і безготівковійформах, які забезпечують реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні платежі у народ-ному господарстві.