§ 6. Інфляція, її причини та наслідки

магниевый скраб beletage

Інфляція — це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільномувиробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкомузростанні цін на товари і послуги.

Інфляція зумовлена комплексом внутрішніх і зовнішніх причин .

Найважливішими з внутрішніх причин інфляції є:

порушення пропорцій відтворення між виробництвом і споживанням, нагро-мадженням і споживанням, попитом і пропозицією, грошовою масою в обігу ісумою товарних цін;

значне зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу, зумовле-них непродуктивними державними витратами;

надмірна емісія паперових грошей, яка порушує закони грошового обігу;

мілітаризація економіки, що відволікає значну частину ресурсів в обороннупромисловість, призводить до недовиробництва товарів народного споживан-ня, створює їх дефіцит;

збільшення податкового тягаря на товаровиробників;

випередження темпів зростання заробітної плати порівняно з темпами зрос-тання продуктивності праці.

Зовнішні фактори інфляції пов'язані з посиленням інтернаціоналізації господар-ських зв'язків між державами, що супроводжуються загостренням конкуренції на сві-тових ринках капіталів, товарів та послуг, робочої сили, загостренням міжнароднихвалютно-кредитних відносин, зі структурними світовими кризами (енергетичною,продовольчою, фінансовою та ін.)

Типи інфляції

Помірна інфляція. Помірна інфляція характеризується повільним зростаннямцін. Можна умовно кваліфікувати її так: щорічний темп інфляції вимірюється одно-значним числом. Коли ціни відносно стабільні, то люди довіряють грошам і охоченагромаджують гроші, тому що через місяць чи рік гроші матимуть таку саму купі-вельну спроможність, як і сьогодні. Люди охоче підписують довгострокові контрак-ти у грошовому вираженні (номінальна ціна), оскільки вони впевнені, що рівень цінне підніметься надто високо від того, за якого вони зараз продають і купують. Людине втрачають часу чи коштів, намагаючись розмістити своє багатство в «реальних»активах, а не в «грошових» чи «паперових», тому що вірить, що їхні грошові активизбережуть свою реальну вартість.

Галопуюча інфляція. Інфляція, що вимірюється двозначними чи тризначнимичислами — 20, 100 чи 200% за рік, називається галопуючою. Галопуюча інфляція ін-коли спостерігається і в розвинених країнах, наприклад в Італії. Багато латиноаме-риканських країн, зокрема Аргентина і Бразилія, зазнавали темпів інфляції від 50 до700% на рік у 70-80-ті роки.

Коли помірна інфляція перероджується у галопуючу, виникають економічні спо-творення. Контракти здебільшого «прив'язуються» до певного цінового індексу абодо іноземної валюти, наприклад, до долара США. За таких умов гроші втрачаютьсвою вартість дуже швидко — реальний рівень процента може становити мінус 50чи 100% на рік. Тому люди не тримають грошей більше, ніж необхідно для щоденнихоперацій. Фінансові ринки звужуються і капітали розміщуються скоріше через фон-дування, як за командної системи, ніж через проценти і ставки. Населення нагрома-джує товари, купує будинки і ніколи не віддає гроші в позику за низькими номіналь-ними процентними ставками.

Гіперінфляція. Коли економіка, здається, витримує галопуючу інфляцію, вини-кає третій і смертельний вид інфляції — гіперінфляція. Нічого хорошого не можнасказати про ринкову економіку, в якій ціни зростають на мільйони чи навіть мільяр-ди процентів на рік.

Інфляція означає зростання загального рівня цін. Темп інфляції є темпом змінизагального рівня цін і розраховується так:

„           ч рівень цін (рік t) - рівень цін (рік t -1)

Темп інфляції (у році t) =       .

рівень цін (рік t -1)

Економічні наслідки інфляції

По-перше, інфляція руйнує нормальні господарські зв'язки, посилює диспропор-ції в економіці, дезорганізує інвестиційний процес, оскільки при нестримному зрос-танні цін мета виробництва (прибуток) може бути досягнута і без зростання вироб-ництва.

По-друге, капітали переливаються з виробництва у сферу обігу, насамперед у спе-кулятивні комерційні структури, де вони швидше обертаються і приносять величезніприбутки, а також «втікають» за кордон у пошуках прибутковішого застосування йнадійного прибутку. Зростають спекуляція, тіньова економіка, корупція.

По-третє, порушується нормальне функціонування кредитно-грошової систе-ми. Знецінення грошей підриває стимули до нагромадження їх, породжуючи такеявище як «втеча від грошей», коли підприємці й населення надають перевагу вкла-данню грошових заощаджень у товари та інші матеріальні цінності. Розриваютьсякредитні угоди, бо при інфляції невигідно надавати довгострокові кредити під не-великі проценти, оскільки кредиторові доведеться отримувати борги у знеціненихгрошах.

По-четверте, поступово згортаються товарно-грошові відносини й розширюєтьсяпрямий продуктообмін на основі бартерних угод. Це призводить до втрати грошимасвоїх економічних функцій, і відносини обміну повертаються назад — до простої, абовипадкової, форми вартості.

По-п'яте, інфляція негативно впливає і на міжнародне економічне та валютно-кредитне становище країни. Вона підриває конкурентоспроможність і експорт вітчиз-няних товарів, водночас заохочує імпорт товарів з-за кордону, оскільки на внутріш-ньому ринку вони продаються за вищими цінами. Інфляція стримує надходженняіноземного капіталу, знижує офіційний і ринковий курси національної валюти черезїї знецінення.

Соціальні наслідки інфляції

По-перше, інфляція знижує життєвий рівень усіх верств населення, особливотих, які мають сталий дохід, оскільки темпи зростання доходів відстають від темпівзростання цін на товари й послуги.

По-друге, інфляція знецінює попередні грошові заощадження населення в бан-ках, страхових полісах, щорічну ренту та інші паперові активи з фіксованою вартістю.

По-третє, інфляція посилює безробіття, підриває мотивацію до ефективної тру-дової діяльності, посилює соціальну диференціацію населення і соціальну напругу всуспільстві.

Для боротьби з інфляцією держава проводить антиінфляційну політику, яка пе-редбачає:

зростання виробництва і насичення ринку товарами;

структурну та конверсійну перебудову економіки;

обмеження емісії грошей;

скорочення дефіциту державного бюджету;

стимулювання нагромаджень та інвестицій;

приватизацію і стимулювання середнього й малого підприємництва;

скорочення ставок податків;

регулювання валютного курсу;

ослаблення інфляційних очікувань;

роздержавлення, приватизацію, розвиток підприємництва;

проведення грошової реформи конфіскаційного типу.

Дефляція — загальне зниження середнього рівня цін в економіці. Процес, проти-лежний інфляції.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Проаналізуйте роль економічних форм у функціонуванні суспільного вироб-ництва

Як ви уявляєте натуральне виробництво? Дайте характеристику його основ-них рис.

Як ви розумієте товарні (мінові) відносини між людьми — це явище біологічнечи суспільне?

Що ви розумієте під товарним виробництвом? Які основні умови його виник-нення можете назвати?

Які основні риси характеризують товарне виробництво і в чому його відмін-ність від натурального виробництва?

Згадайте характерні особливості розвитку товарного виробництва в умовах ра-бовласницького й феодального ладу.

У чому ви бачите єдність і відмінність між простим і капіталістичним товар-ним виробництвом? Які з цього можна зробити висновки?

У чому полягає основна суперечність товарного виробництва й до яких соці-ально-економічних наслідків приводить її розвиток?

Як ви вважаєте, чи є обов'язковою умовою приватна власність на засоби ви-робництва для існування товарного виробництва (ринкової економіки)?

Чи обов'язковою умовою функціонування товарного виробництва (ринковоїекономіки) є капіталістична система господарювання?

Що таке товар і в чому полягає його споживна вартість? Як ви розумієте двісторони споживної вартості?

Мінова вартість і вартість товару. В якому зв'язку вони знаходяться?

Як ви розумієте суспільний характер вартості?

Чому споживна вартість — категорія вічна, а вартість — категорія історичноминула?

У чому полягає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?

Як вимірюється величина вартості товару?

Продуктивна сила праці, інтенсивність і величина вартості товару. Проаналі-зуйте зв'язок між ними.

Контрольні тести

Натуральне виробництво — це:

а)         виробництво, призначене для задоволення власних потреб виробника;

б)         виробництво, засноване на суспільному поділі праці;

в)         виробництво, засноване на особистій праці та виготовленні продукції напродаж;

г)         всі відповіді правильні.

Товарне виробництво — це:

а) процес перетворення людиною речовини природи з метою отримання необ-хідних життєвих засобів;

б)         організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники ви-робляють продукти і послуги на продаж;

в)         самостійне ведення господарства і споживання створеного продукту;

г)         організація виробництва для самозабезпечення.

Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характер-ною ознакою:

а)         натурального виробництва;

б)         простої кооперації праці;

в)         товарного виробництва;

г)         суспільного виробництва.

Причиною виникнення товарного виробництва є:

а)         розвиток продуктивних сил;

б)         розвиток виробничих відносин;

в)         суспільний поділ праці;

г)         всі відповіді правильні.

Першим крупним суспільним поділом праці є:

а)         відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б)         відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних га-лузей;

в)         розвиток торгового капіталу;

г)         немає правильної відповіді.

Другим крупним суспільним поділом праці є:

а)         відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б)         відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних га-лузей;

в)         розвиток машинного виробництва;

г)         розвиток торгового капіталу.

Товар — це:

а)         будь-яка цінність;

б)         продукт праці, призначений для обміну;

в)         запас матеріальних благ;

г)         всі відповіді правильні.

В якій з відповідей правильно названі властивості товару?

а)         мінова вартість і вартість;

б)         споживна вартість і вартість;

в)         мінова вартість і ціна;

г)         споживна вартість і ціна.

Споживна вартість товару — це:

а)         сукупність його споживчих властивостей;

б)         його здатність задовольняти певну потребу виробника;

в)         його здатність задовольняти певну потребу інших людей, покупців;

г)         здатність обмінюватися на інший товар.

Конкретна праця — це:

а)         праця конкретної особи, що створює життєві блага;

б)         певний вид праці, який створює певну споживну вартість;

в)         праця людини у фізіологічному значенні, безвідносно до фахових особли-востей;

г)         немає правильної відповіді.

Величина вартості виробництва товару — це:

а)         кількість праці, затраченої на виробництво товару;

б)         кількість праці, затраченої на виробництво товару окремим (індивідуаль-ним) виробником;

в)         кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі;

г)         кількість праці виробника, затраченої на виробництво одиниці продукції.

Яке з визначень розкриває сутність товару як економічної категорії?

а)         це річ або послуга, створена працею людини;

б)         це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробни-чих чи особистих потреб;

в)         це продукт праці, створений виробником для продажу;

г)         всі відповіді правильні.

Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а)         наявність суспільного поділу праці;

б)         вільний вибір виробником напряму діяльності;

в)         споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вонибули створені;

г)         замкненість господарювання.

За яких умов товар реалізується на ринку за вартістю?

а)         коли попит перевищує пропозицію;

б)         коли пропозиція перевищує попит;

в)         коли пропозиція товару збігається з величиною суспільного попиту на нього;

г)         немає правильної відповіді.

Товарне виробництво — це:

а)         процес створення матеріальних благ та надання платних послуг;

б)         організація господарськими суб'єктами виробництва життєво необхіднихблаг;

в)         організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники ви-готовляють продукти і послуги для обміну, продажу;

г)         всі відповіді вірні.

РОЗДІЛ 7.РИНОК, ЙОГО СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ.КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ