ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

У соціально-економічних перетвореннях країни найважливішу роль відіграютьфахівці економічного напряму, які повинні мати сучасні знання, що стосуються за-кономірностей розвитку економічної системи в умовах глобалізації та володіти здат-ністю розв'язувати складні господарські проблеми як на макро- так і на мікрорівні.

Запропонований навчальний посібник являє собою систематизоване та цілісневикладення курсу «Економічна теорія», до якого входять чотири складові дисциплі-ни — «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та «Міжнароднаекономіка». Розділи посібника охоплюють значну частину проблем сучасної еконо-мічної теорії. У першій частині дається характеристика матеріального виробництваяк основи життя людського суспільства, обґрунтовується необхідність вивчення еко-номічних законів і категорій.

У частині «Мікроекономіка» висвітлюються основні закономірності та правилаприйняття рішень економічними суб'єктами в ринковому середовищі. Зокрема, роз-глядаються принципи поведінки споживачів і виробників на ринку продуктів та фак-торів виробництва, умови та особливості встановлення рівноваги за різних ринковихструктур.

У частині «Макроекономіка» виділені такі проблеми: національний продукт тайого складові, сукупний попит і сукупна пропозиція, макроекономічна нестабіль-ність, державне регулювання і фіскальна політика, грошово-кредитна система і еко-номічне зростання.

У частині «Історія економіки і економічної думки» висвітлено історію господар-ства України та провідних держав світу, аналізуються сучасні напрями і школи еко-номічної думки.

У частині «Міжнародна економіка» знайшли відображення закономірності роз-витку світового господарства, міжнародного бізнесу та проаналізовані основні фор-ми міжнародних економічних відносин.

Посібник в основному відповідає програмам дисциплін «Політична економія»,«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», затверджених Мі-ністерством освіти і науки України для підготовки бакалаврів у галуззі знань 0305«Економіка та підприємництво».

Даний навчальний посібник поєднує в собі курс лекцій, контрольних питань, за-дач, тестів, що спрощує студенту процес підготовки до державного екзамену з еконо-мічної теорії, а простота та чіткість викладу матеріалу дають можливість за короткийперіод освоїти основи економічної теорії, перетворивши його у надійний самовчи-тель для широкого кола читачів.

Навчальний посібник написаний на основі накопиченого досвіду викладаннядисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історіяекономіки і економічної думки»та «Міжнародна економіка» викладачами кафедриекономічної теорії Уманського державного аграрного університету. Автори посібни-ка будуть вдячні за побажання та рекомендації щодо можливого вдосконалення да-ного видання.

ЧАСТИНА І.ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

РОЗДІЛ 1.

ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ