§ 4. Конкуренція та монополія

Важливим складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкурен-ція. Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих формконкуренції.

Дослівно конкуренція в перекладі з латинської мови означає «зіштовхуватися»,що характеризує боротьбу між товаровиробниками за найвигідніші умови виробни-цтва і збуту продукції.

Конкуренція означає економічне суперництво між відокремленими виробника-ми продукції, робіт, послуг щодо задоволення інтересів, пов'язаних з продажем про-дукції, виконанням робіт, наданням послуг одним і тим самим споживачам.

Основне завдання конкуренції — завоювати ринок у боротьбі за споживача, пере-могти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.

Умови виникнення конкуренції

Перша — наявність на ринку великої кількості виробників будь-якого конкурент-ного продукту або ресурсу. Якщо виробництво зосереджене у руках одного власника,як в умовах адміністративно-командної системи, коли при створенні багатьох видівпродукції домінував один виробник — держава, тоді утворюється монополія, яка, посуті, заперечує конкуренцію.

Друга — свобода виробників щодо вибору господарської діяльності. Кожний по-винен мати можливість визначати не тільки що виробляти, а й регулювати якість таобсяг продукції.

Третя — відповідність між попитом і пропозицією; інакше, якщо, припустимо, по-пит перевищує пропозицію, то покупець обмежений у виборі продукції. За наявностідефіциту всі вироблені товари швидко реалізуються. Там, де існує дефіцит, немаєвільної конкуре