§ 4. Конкуренція та монополія

магниевый скраб beletage

Важливим складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкурен-ція. Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих формконкуренції.

Дослівно конкуренція в перекладі з латинської мови означає «зіштовхуватися»,що характеризує боротьбу між товаровиробниками за найвигідніші умови виробни-цтва і збуту продукції.

Конкуренція означає економічне суперництво між відокремленими виробника-ми продукції, робіт, послуг щодо задоволення інтересів, пов'язаних з продажем про-дукції, виконанням робіт, наданням послуг одним і тим самим споживачам.

Основне завдання конкуренції — завоювати ринок у боротьбі за споживача, пере-могти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.

Умови виникнення конкуренції

Перша — наявність на ринку великої кількості виробників будь-якого конкурент-ного продукту або ресурсу. Якщо виробництво зосереджене у руках одного власника,як в умовах адміністративно-командної системи, коли при створенні багатьох видівпродукції домінував один виробник — держава, тоді утворюється монополія, яка, посуті, заперечує конкуренцію.

Друга — свобода виробників щодо вибору господарської діяльності. Кожний по-винен мати можливість визначати не тільки що виробляти, а й регулювати якість таобсяг продукції.

Третя — відповідність між попитом і пропозицією; інакше, якщо, припустимо, по-пит перевищує пропозицію, то покупець обмежений у виборі продукції. За наявностідефіциту всі вироблені товари швидко реалізуються. Там, де існує дефіцит, немаєвільної конкуренції.

Четверта — наявність ринку засобів виробництва. У конкурентній боротьбі вели-ке значення має встановлення високої норми прибутку, яка, по суті, є орієнтиром увиборі господарської діяльності. Проте вибір діяльності показує тільки можливістьвиробництва. Для того щоб ця можливість перетворилась на дійсність, потрібно, ма-ючи грошовий капітал, перетворити його на засоби виробництва.

Конкуренція має як негативні, так і позитивні риси.

Негативні риси конкуренції полягають у тому, що дрібні виробники витісняють-ся великим капіталом: одні розоряються, інші збагачуються, посилюється соціальне імайнове розшарування населення, зростає безробіття, посилюється інфляція.

Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою ринкової економіки. В умо-вах конкуренції перемагає той, хто створює якісну продукцію при найменших ви-тратах виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передовоїорганізації виробництва.

Функції конкуренції

Функція регулювання. Для того щоб перемогти у конкурентній боротьбі, під-приємець повинен виготовляти товар, якому надає перевагу споживач (суверенітетспоживача). Виходячи з цього, під впливом ціни капітали спрямовуються в ті галузі,де можливий найвищий прибуток.

Функція мотивації. Для підприємця конкуренція означає шанс і ризик одночасно:

підприємства, що пропонують кращу за якістю продукцію або виготовляють їїз меншими виробничими витратами, одержують винагороду у вигляді прибут-ку (позитивні санкції). Це стимулює технічний прогрес;

підприємства, що не реагують на уподобання клієнтів або порушують правилаконкуренції зі своїми суперниками на ринку, виявляються покараними шля-хом збитків або виштовхуються з ринку (негативні санкції).

Функція розподілу. Конкуренція не тільки активізує стимули до вищої продук-тивності, а й дозволяє розподіляти прибуток серед підприємств і домашніх госпо-дарств відповідно до їхнього ефективного внеску. Це відповідає панівному в конку-рентній боротьбі принципу винагороди за результати.

Функція контролю. Конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожно-го підприємства. Наприклад, підприємець може призначити високу ціну, та конку-ренція надає покупцеві можливість вибирати серед декількох продавців. Чим доско-наліша конкуренція, тим справедливіша ціна.

Як невід'ємна частина системи «виробництво — ринок», конкуренція здійсню-ється у багатьох формах, які з розвитком ринкового господарства стають дедалі різ-нобічнішими. Основними видами конкуренції є внутрішньогалузева, міжгалузева таміжнародна.

Внутрішньогалузева конкуренція — це конкуренція між товаровиробниками, щодіють в одній галузі народного господарства. Через різний рівень техніки, організаціївиробництва, продуктивності та інтенсивності праці тощо у кожного з них встанов-люється індивідуальна вартість виробництва певного товару.

Міжгалузева конкуренція — це конкуренція між товаровиробниками, які діють урізних галузях народного господарства.

Міжнародна конкуренція — це конкуренція виробників на світовому ринку, якапоєднує внутрішньогалузеву і міжгалузеву конкуренцію. На світовому ринку домі-нують компанії найрозвинутіших країн.

Конкуренцію можна поділити на сумлінну і несумлінну (нечесну).

Основними методами сумлінної конкуренції є:

підвищення якості продукції;

зниження цін («війна цін»);

реклама;

розвиток до- і післяреалізаційного обслуговування;

створення нових товарів і послуг із використанням досягнень НТР і т. ін.

Сумлінна конкуренція поділяється на цінову і нецінову.

Цінова конкуренція означає, що головним методом боротьби проти конкурентівє ціна. У такій боротьбі перемагає той, хто домагається нижчої, ніж ринкова ціна, вар-тості своєї продукції. Це, по суті, боротьба за скорочення витрат виробництва завдя-ки використанню досягнень науково-технічного прогресу, наукової організації праці,підвищенню її продуктивності.

Нецінова конкуренція пов'язана зі стратегією боротьби, спрямованої не на змінуцін, а на створення зовнішніх умов, які поліпшують реалізацію продукції.

Як було показано раніше, ринок має як позитивні, так і негативні риси. Однієюз негативних рис є те, що ринок породжує монополії і монополістичні тенденції векономічній системі.

Монополізація — економічний результат концентрації та централізації виробни-цтва і капіталу.

Розрізняють три основні типи монополій:

монополія окремого підприємства;

монополія як змова;

монополія, що ґрунтується на диференціації продукту.

Монополія означає наявність одного продавця певного товару чи послуги або си-туацію, коли одна фірма забезпечує повний випуск товарів.

Класифікація монополій

Закрита монополія — це галузь, захищена від конкуренції за допомогою юридич-них обмежень. Прикладом може слугувати патентний захист, інститут авторськихправ.

Природна монополія — галузь, у якій довгострокові середні витрати досягаютьмінімуму тільки тоді, коли одна фірма обслуговує весь ринок в цілому. З природ-ними монополіями, що діють на засадах економії на масштабах виробництва, тіснопов'язані монополії, які базуються на володінні унікальними природними ресурсами.

Відкрита монополія — це економічне явище, при якому фірма на деякий періодстає єдиним постачальником певного продукту, не володіючи при цьому ніяким спе-ціальним захистом від конкуренції, як це має місце у випадку закритої або природноїмонополії.

Для відкритої монополії характерна ситуація, коли фірми вперше виходять наринок з новою продукцією. Конкуренти таких фірм можуть з'явитися на ринку лишечерез певний проміжок часу.

Метою монополізму є максимізація прибутку. Фірма прагне зберегти своє па-нівне становище на ринку, щоб максимально використати монопольну владу. Існуєбагато форм монополістичних об'єднань. Найпростіші з них — конвенції, корнери,пули, ринги. Це короткочасні угоди про ціни. Такі угоди мають тимчасовий харак-тер, вони розпадаються при зміні умов на ринку. Вищими формами монополістичнихоб'єднань є картелі, синдикати, трести і концерни.

Картель (від французького слова — союз). Учасники картелю ділять поміж со-бою ринки збуту, визначають ціни, домовляються про норми виробництва та збутупродукції. Ця норма називається квотою. Відповідно до квоти кожний з учасниківкартелю не повинен перевищувати обсяг виробництва і збуту. За порушення —штраф у загальну касу. Кожен з учасників картелю зберігає свою виробничу і комер-ційну самостійність.

Синдикат (від грецького слова — згода). Це таке монополістичне об'єднання, вякому підприємства, що в нього входять, втрачають свою комерційну самостійність.Збут товарів, а часто й закупівлю сировини здійснює контора синдикату. Коженучасник синдикату (підприємство, фірма) одержує від контори відповідну частинуприбутку, який залежить від квоти виробництва та інших умов.

Трест (від англійського слова — довір'я). Це такий вид монополій, де учасникивтрачають не тільки комерційну, але й виробничу самостійність. Всіма справами ві-дає правління тресту,а колишні власники підприємств стають власниками акцій. Наці акції вони одержують певну частину прибутку — дивіденди, відповідно до вкладе-ного капіталу. Трест, як правило, об'єднує однорідні підприємства.

Концерн (від англійського слова — підприємство, фірма). Це об'єднання фор-мально самостійних підприємств різних галузей виробництва, транспорту, торгівлі,банків і страхових компаній на основі повної фінансової залежності від власниківконтрольного пакету акцій. Ядром концерну є велике промислове підприємство,трест, банк або спеціально створене головне товариство — холдинг.

Конгломерат — це одна з форм монополії, в якій під єдиним фінансовим контр-олем зосереджені компанії, що діють у різних, технологічно не пов'язаних між собоюгалузях.

Захисні заходи від монополізму, які проводяться в країнах з послідовно сформо-ваною ринковою економікою:

Більшість розвинутих країн світу прийняла законодавчі акти, згідно з якимиутворення об'єднань картельною типу між підприємствами заборонено. Це зробленоз метою захисту конкуренції за цінами.

Одночасно законодавства передбачають реєстрацію товарних знаків і мароктоварів для того, щоб зробити можливим диференціацію продуктів і конкуренцію затаким важливим параметром, як якість.

Державою регулюються, як правило, й загальні умови угод, тобто межі, в якихможе укладатися господарський договір. Значна частина текстів договорів заздале-гідь визначається законодавцем і не може бути змінена сторонами, що домовляються.Зроблено це для того, щоб постачальники не могли нав'язувати свою волю покупцям.

Рівень концентрації в окремих галузях настільки високий, що в них існуютьтакі великі господарські одиниці, які в змозі встановити своє панування над ринкомі без укладання картельних угод. Тому в більшості країн законодавство регулює і цепитання. Для цього виділяються різні критерії монополізації ринку, про що мовайшла вище.

Щоб визначити, чи є ціни, за якими продаються товари, конкурентними чи мо-нопольними, органи влади проводять їх аналіз, здійснюють контроль над прибутка-ми та витратами, порівнюють з цінами на інших, паралельних ринках.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

За яких умов виникає ринок?

Назвіть риси сучасної ринкової економіки й розкрийте їхній зміст.

Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється?

Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхнійзміст.

Дайте характеристику структури ринку за різними критеріями.

Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.

Що спільного та відмінного, з вашого погляду, в поняттях «потреба» і «по-пит»?

Що означає переміщення точки по кривій попиту?

Зв'язок яких явищ виражає закон попиту?

Дайте визначення категорії «пропозиція». Який вигляд має функція пропози-ції?

Що означає переміщення точки по кривій пропозиції?

Порівняйте криву попиту і криву пропозиції. Що між ними спільного і відмін-ного?

Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує?

Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?

За яких умов виникає дефіцит товарів, а за яких — надлишок?

Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку?

Яка мета регулювання ринку?

Назвіть методи державного регулювання ринку.

Які ви знаєте моделі ринкової економіки? Охарактеризуйте соціальне ринковегосподарство.

У чому особливості формування соціально орієнтованої економіки України?

Як ви розумієте економічну конкуренцію? Охарактеризуйте закон конкурен-ції.

Назвіть функції конкуренції.

Які види конкуренції характерні для ринкової економіки?

Що таке монополія і як вона виникає?

Дайте характеристику основних форм монополій.

Які цілі переслідує антимонопольна політика держави?

Коли виникло антимонопольне законодавство? Що Ви знаєте про антимоно-польне законодавство України?

Охарактеризуйте сутність біржі та її місце в ринковій економіці.

Які етапи характеризують розвиток біржової справи в Україні?

У чому сутність товарної біржі та які особливості її діяльності?

Назвіть функції товарної біржі.

За якими критеріями класифікують товарні біржі?

Охарактеризуйте сутність фондової біржі та її функції.

Що таке ринок цінних паперів? Які його види Ви знаєте?

Як функціонує УФБ? Які види цінних паперів існують в Україні?

У чому специфіка діяльності валютної біржі? Які функції виконує УМВБ?

У чому сутність біржі праці? Які функції вона виконує?

Як функціонує служба зайнятості в Україні?

Контрольні тести

Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку?

а)         ринок — це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповіднодо законів товарного виробництва;

б)         ринок — це інститут або механізм, який зводить покупців і продавців окре-мих товарів і послуг;

в)         ринок — це особлива соціально-економічна структура, основними функція-ми якої є обмін продуктами між відособленими товаровиробниками і реалі-зація зворотного зв'язку між виробництвом і споживанням;

г)         ринок — це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і здійсню-ються відповідно до законів товарного виробництва.

Яке визначення попиту є правильним і найбільш повним?

а)         попит — це потреба у якомусь продукті;

б)         попит — це нужда;

в)         попит — це поєднання (комбінація) ціни і кількості деякого продукту, якезображується окремою точкою на кривій попиту;

г)         попит — це платоспроможна потреба.

Якщо на вільному ринку дійсна ціна тимчасово перевищує рівень рівноважноїціни, то:

а)         з'являється нестача товару;

б)         виникає надлишок товару;

в)         зменшуються ціни факторів виробництва цього товару;

г)         дійсна ціна виявляє тенденцію до зростання.

Для характеристики української економіки у 90-х роках найкраще підходитьприкметник:

а)         командна;

б)         ринкова;

в)         перехідна;

г)         традиційна.

Чому наявність різноманітних форм власності є найважливішою умовою функ-ціонування ринку?

а)         вона формує нормальне конкурентне середовище;

б)         вона закладає демократичні засади життєдіяльності суспільства;

в)         вона закладає в основу економічної діяльності принцип соціальної справед-ливості;

г)         немає правильних відповідей;

Дайте характеристику основних елементів ринкового механізму:

а)         попит і пропозиція;

б)         ринкова ціна;

в)         економічна конкуренція;

г)         монополія.

Яке завдання виконує інфраструктура ринку?

а)         формує ринковий попит;

б)         здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

в)         обслуговує ринок, забезпечує організаційно-економічні умови функціону-вання його механізму;

г)         всі відповіді вірні.

Чим торгують на фондовій біржі?

а)         опціонними угодами;

б)         векселями;

в)         акціями;

г)         золотом.

Ринкова економіка обумовлена:

а)         розвитком продуктивних сил;

б)         бажанням товаровиробників;

в)         суспільним поділом праці;

г)         різноманітністю форм власності.

10. Вкажіть найбільш вірну відповідь. Конкуренція ...

а)         підпорядковує індивідуальні інтереси суспільним;

б)         примушує знижувати витрати виробництва;

в)         примушує підвищувати якість товару;

г)         сприяє розвитку продуктивних сил.

РОЗДІЛ 8.КАПІТАЛ ТА ПРИБУТОК