§ 2. Оборот капіталу

магниевый скраб beletage

Оборот капіталу являє собою періодично повторюваний процес відновленняруху капіталу з моменту його авансування до повного повернення підприємцю.

Оборот капіталу починається з авансування визначених засобів на організаціюбудь-якого виробництва, а завершується тоді, коли вся капітальна вартість поверта-ється підприємцю в своїй первісній грошовій формі.

Функціонуючий капітал, вкладений в матеріальне виробництво, як у вітчизня-ній, так і в західній літературі, ділиться на основний і оборотний. Такий поділ бувзакладений ще фізіократами. Французький економіст Ф. Кене вважав, що одна час-тина капіталу (первісні аванси) здійснює свій оборот за ряд виробничих циклів і пе-реносить свою вартість на виготовлений продукт частинами. Друга частина капіталу(щорічні аванси) здійснюють повний оборот протягом одного виробничого циклу.

А. Сміт в основу поділу капіталу на основний і оборотний заклав ознаку фізичноїнерухомості або рухомості різних частин капіталу. До фізично нерухомих він від-носив будівлі, машини, споруди, які знаходяться в нерухомому стані не вступають воборот в процесі виробництва. Такий капітал є основним. До фізично рухомих від-носить: сировину, гроші, готові товари. Вони фізично переміщаються і тому оберта-ються. Такий капітал він назвав оборотним.

Д. Рікардо вважав, що до основного капіталу відноситься та частина функціону-ючого капіталу, яка більш довговічна і поволі зношується (будівлі, машини), другачастина капіталу, яка часто відтворюється (заробітна плата, матеріали) відноситьсядо оборотного капіталу.

К. Маркс до основного відносив той капітал, який частинами переносить своювартість на готовий продукт (машини, будівлі, споруди), до оборотного — капітал,який за один виробничий цикл переносить свою вартість на готовий продукт (мате-ріали, сировина, заробітна плата).

В сучасній західній економічній літературі капітал також ділиться на основний іоборотний. Американські економісти Р. Піндайк і Д. Рубінфельд, вважають, що осно-вний капітал фірми вимірюється як майно, а виробничі фактори — робоча сила і си-ровина — оборотний капітал. До оборотного капіталу вони також відносять готовупродукцію і прибуток.

В українській економічній літературі сукупність матеріальних і фінансових ре-сурсів на підприємстві носить назву фондів. По характеру обороту і обслуговуваннявиробництва фонди діляться на:

основні фонди;

оборотні фонди.

Отже, фонди (капітал), як економічна категорія ринкової економіки, відображаєвідносини, які складаються на рівні підприємства (фірми) щодо використання ниму процесі виробництва товарів (послуг), відповідних ресурсів (матеріальних, грошо-вих) з метою отримання прибутку (доходу).

Основні фонди (основні засоби) підприємства — це засоби праці, які функціону-ють у виробничому процесі тривалий час (понад один рік), не змінюючи при цьомусвоїх форм і розмірів, мають вартість, не меншу від встановленої державою межі, іпереносять її на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних від-рахувань.

Основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі. Основні виробничіфонди функціонують у сфері матеріального виробництва підприємства. Основніневиробничі фонди не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва, задо-вольняючи соціальні (побутові, житлові, культурні, медичні) потреби працівниківпідприємства: житловий фонд, будинки відпочинку, медичні заклади, заклади гро-мадського харчування, спортивні установи та ін.

За своїм речовим складом, термінами служби, функціональною роллю в процесівиробництва основні фонди є неоднорідні.

Залежно від функцій, що виконують засоби праці у виробничому процесі, воникласифікуються за виробничим призначенням і поділяються на такі групи:

Будівлі — корпуси цехів, адміністративно-господарські побудови, склади, кла-дові тощо.

Споруди — інженерно-технічні об'єкти: нафтові і газові свердловини, насосністанції, тунелі, очисні споруди, мости, стволи шахт, водонапірні башти та ін.

Передавальні пристрої — засоби, за допомогою яких передаються всі видиенергії (електричної, механічної, теплової) від машин-двигунів до робочих машин:електромережі, паро-, водо-, газо-, нафтопроводи.

Машини і обладнання поділяються на:

силові машини і обладнання (котли, дизелі);

робочі машини і обладнання (верстати, преси, агрегати);

вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання;

обчислювальна техніка.

Найважливіша складова — робочі машини і обладнання; вони безпосередньовпливають на предмети праці, змінюючи їх.

Транспортні засоби — враховуються засоби внутріцехового, міжцехового, між-заводського транспорту: тепловози, вагони, автомобілі, тягачі, електрокари, автона-вантажувачі тощо.

Інструмент — механізовані та ручні інструменти всіх видів, вимірювальні, рі-жучі, а також різного роду пристосування — лещата, патрони, кондуктори та ін.

Виробничий інвентар — інвентарна тара, контейнери, загорожі машин, стелажі,робочі столи.

Господарський інвентар — предмети канцелярського і господарського призна-чення — канцтовари, меблі, предмети протипожежного призначення, засоби забез-печення санітарного стану тощо.

Зношування — це втрата основними фондами своєї вартості. Розрізняють двавиди зношування — фізичне і моральне.

Фізичне зношування — це втрата основними фондами своїх споживчих власти-востей, внаслідок чого вони перестають задовольняти вимогам, які до них ставляться.

Фізичне зношування може мати місце внаслідок експлуатації основних фондів урезультаті спрацювання деталей, вузлів, блоків, а також у процесі їх бездіяльності ітривалого зберігання в результаті дії зовнішнього середовища (атмосферні впливи,корозія).

Моральне зношування — це передчасне (до закінчення строку фізичної служби)обезцінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основнихфондів (моральне зношування першого роду), або використанням більш продуктив-них засобів праці (моральне зношування другого роду).

Процес відшкодовування зношування основних фондів здійснюється шляхомамортизації.

Амортизація — це перенесення вартості основних фондів на вартість но-воствореної продукції з метою їх повного відновлення. Фактично амортизація озна-чає списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основнихфондів. Амортизаційні відрахування відносяться на витрати виробництва і з нихформується амортизаційний фонд підприємства, який І використовується для від-новлення основних фондів.

Механізм амортизації передбачає застосування передбачених законодавствомУкраїни норм амортизаційних відрахувань.