§ 3. Прибуток як економічна категорія

Прибуток — узагальнений показник, що характеризує ефективність діяльностіпідприємства. За своєю економічною природою прибуток виступає як частина вар-тості додаткового продукту, створеного працею ділянок виробництва. У показникуприбутку відбивається обсяг реалізації продукції, ефективність використання під-приємством наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів тощо.

Балансований прибуток підприємства (фірми) являє собою суму прибутків ізбитків від реалізації товарної продукції, результатів іншої реалізації та позареаліза-ційної діяльності.

Прибуток від реалізації товарної продукції включає залишки нереалізованої про-дукції на початок року: випуск товарної продукції за рік: реалізацію товарної продук-ції за рік; залишки нереалізованої продукції на кінець року. Прибуток від реалізаціїтоварної продукції, виконаних інших робіт і послуг є базою як для розрахунків з бю-джетом так і для створення фондів економічного стимулювання.

Поряд з прибутком від реалізації товарної продукції на розмір балансового при-бутку впливають результати іншої реалізації та позареалізаційної діяльності (можебути зростання або збиток). Збитки пов'язані із застосуванням економічних санкцій(штрафи, пені, неустойки) за невиконання зобов'язань щодо поставок: за несвоєчас-ну сплату поставленої продукції, робіт і послуг: порушення порядку затвердженняабо застосування цін і тарифів; реалізацію продукції, виготовленої з відступом відстандартів, технічних умов, порушення умов перевезень з усіх видів транспорту таінші.

Таким чином загальний прибуток складається з трьох частин:

П3 = Пт + Пр + Пв,