§ 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції

магниевый скраб beletage

Досконала конкуренція — це така модель ринку, за якою численні виробники, щовільно входять і залишають ринок, пропонують численним покупцям певний стан-дартний продукт.

Основні умови, за яких можлива досконала конкуренція:

Виробництво стандартизованого продукту. Під стандартизованим розумієтьсятакий продукт, всі одиниці якого однакові в сприйнятті покупців і на їхній вибір невпливає інформація про те, ким, де, коли і яким технологічним способом вироблена таабо інша його одиниця. Тобто всі одиниці стандартизованого продукту різних вироб-ників взаємозамінні для кожного покупця, причому гранична норма заміщення одно-го продукту іншим дорівнює одиниці. Наприклад, заміна в наборі кілограма цукруодного виробника на кілограм цукру іншого виробника не змінює корисності набору.

Частка кожного виробника на ринку неістотна. Це означає, що якщо один з ви-робників вирішить залишити галузь, то це майже не вплине на загальну пропозицію.Отже, ці суб'єкти не можуть впливати на ринкову ціну та сприймають її як заданувеличину, тобто погоджуються з нею.

Попит на продукцію окремої конкурентної фірми є максимально можливим об-сягом продажів цієї фірми (в одиницях продукту) за деякою встановленою в цій га-лузі ціною.

На рис. 15.1 а) зображена крива попиту на продукцію конкурентної фірми. Цякрива являє собою криву абсолютно еластичного попиту, показуючи, що будь-якакількість товарів і послуг фірма буде продавати за однієї ціною, що визначається за-гальним галузевим попитом та пропозицією.

p

p

Q

а)

б)

Рис. 15.1. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми і крива ринкового попиту

Однак не можна плутати криву попиту на продукцію окремої конкурентної фір-ми і ринкову криву попиту. Крива ринкового попиту (рис. 15.1, б) є похилою, та від-биває готовність споживачів придбати різну кількість даного товару або послуг завсіх можливих рівнях цін.

Таким чином, для галузі, тобто для всіх фірм, що виробляють певний одноріднийпродукт, обсяг продажу може бути збільшений тільки шляхом встановлення нижчоїціни. Всі фірми, діючи незалежно, але одночасно, можуть вплинути на загальний об-сяг продажів, і, відповідно, на ринкову ціну.

Свобода входу і виходу. Вхідні бар'єри у галузь відсутні.

Абсолютна інформованість. Покупці та продавці володіють всією необхідноюінформацією про параметри ринку. Якщо один з продавців вирішить збільшити цінуна свій продукт, то він втратить усіх покупців, тому що покупці поінформовані щодоцін інших виробників.

Досконала мобільність. Покупець (продавець) може миттєво укласти угоду збудь-яким продавцем (покупцем), при цьому не потрібно нести додаткових витрат.

Порушення хоча б однієї з перерахованих умов призведе до недосконалої конку-ренції.

Для подальшого аналізу досконалої конкуренції необхідно ввести поняття за-гального (валового), середнього і граничного доходу.

Загальний (валовий) дохід конкурентної фірми ^R) дорівнює добутку ціни накількість продукції, яку фірма може продати:

TR = P х Q.

Середній дохід (AR) — це частина валового доходу, що припадає на одиницю про-

дукції:

TR = Q = PAR ^

тобто в умовах досконалої конкуренції він дорівнює ціні товару.

Граничний дохід (MR) — це зміна у валовому доході фірми, що викликана збіль-шенням продажів на додаткову одиницю товару:

ATR

=AQ=P.

AR

Оскільки за досконалої конкуренції фірма не може впливати на ціну продукту, токожна додаткова одиниця продукції продається за однаковою ціною, тобто гранич-ний дохід є постійним. Звідси одержуємо наступне співвідношення:

АR = МR = Р.