§ 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді

магниевый скраб beletage

В короткостроковому періоді ми вважаємо, що фірма вже випускає певний обсягпродукції і повинна лише визначити, чи слід його змінювати з метою максимізаціїприбутку.

Оскільки в короткостроковому періоді кількість окремих факторів виробництвазалишається незмінною, то успіх фірми буде визначатися тим, як вона використовуєзмінні ресурси. На підставі правила максимізації прибутку можна зробити висновок,що фірма буде вводити таку кількість змінних факторів, яка при будь-якому обсязівиробництва зрівняє свої граничні витрати з ціною товару, тобто:

МС = Р,

це умова ефективного обсягу виробництва.

Однак, необхідно враховувати, що коли ціна (Р4) більша за середні загальні ви-трати виробництва, які максимізують прибуток, то конкурентна фірма має еконо-мічний прибуток (рис. 15.4). Отримання економічного прибутку означає, що доходифірми перевищують всі її витрати:

Р > АТС => ЕП > 0.

Q

Якщо ж ринкова ціна (Р3) на продукцію дорівнює мінімальним середнім загаль-ним витратам, то вона дозволяє конкурентній фірмі лише покривати свої витрати, урезультаті економічний прибуток є нульовим, тобто фірма отримує лише нормаль-ний прибуток. Такий рівень ціни та обсягу виробництва продукції забезпечує лишесамоокупність фірми:

Р = min ATC => ЕП = 0 (НП).

MR,

P

MR,

P

MR,

P

P

MR„

А /

 

ATC

 

 

 

                       

 

 

" AVC

 

 

 

            ►


Qi Q2 Qs Q Q

Рис. 15.4. Конкурентна стратегія фірми в короткостроковому періоді

Коли ж ринкова ціна (Р2) падає нижче можливих середніх загальних витрат, алепри цьому перевищує мінімально припустимі середні змінні витрати, то конкурентнафірма вже буде зазнавати збитків:

min AVC < P < min ATC => ЕП < 0.

Нарешті, коли ж ринкова ціна (Р,) падає до рівня мінімально можливих зміннихвитрат, конкурентна фірма буде знаходитись у стані припинення своєї діяльності. Забудь-якою ціною, що опускається нижче мінімуму середніх змінних витрат, втратиконкурентної фірми перевищують постійні витрати, у цьому випадку вона повинналіквідуватися, тому що її збитки перевищують максимально можливі, які вона можесобі дозволити (вони дорівнюють величині постійних витрат виробництва).

Р = min AVC.

Отже, як видно з рис. 15.4, конкурентна фірма почне виробляти продукцію з обсягуQ,, збільшуючи його, щоб спочатку зменшити збитки, потім забезпечити беззбитковістьсвоєї діяльності, а потім отримувати прибуток. Таким чином, короткострокова кривапропозиції конкурентної фірми збігається із кривої її граничних витрат, але тільки в тійїї частині, що розташована вище мінімально можливих середніх змінних витрат.

Короткострокова ринкова крива пропозиції відбиває сумарний обсяг продукції,що постачається всіма підприємствами, які пропонують стандартизований продуктна ринку за будь-якою можливою ціною. Вона виходить шляхом підсумовування об-сягів пропозиції всіх підприємств за кожної можливої ціни.