§ 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді

магниевый скраб beletage

Довгостроковий період припускає мобільність всіх виробничих ресурсів, а та-кож зміну кількості підприємств у галузі. Якщо в короткостроковому періоді в галузі

З часом, внаслідок припливу нових фірм у галузь, економічний прибуток змен-шується. Зменшення економічного прибутку буде тривати доки він не стане дорівня-ти нулю, тобто Р = АТС = МС.

Якщо ж у галузі спостерігаються збитки, то процес відтоку фірм з галузі такожбуде тривати до тих пір, доки економічний прибуток не зрівняється з нулем (рис. 15.6).

Таким чином у довгостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції довго-строкова рівновага відповідає стану нульового економічного прибутку.

Таким чином з часом на ринку досконалої конкуренції ціна продукту тяжіє домінімальних довгострокових середніх загальних витрат (ціна Р0 на рис. 15.7).

По-перше, ціна не може на тривалий час опускатися нижче мінімальних довгостро-кових середніх загальних витрат (LATC), оскільки в такій ситуації фірма збиткова.

По-друге, ціна не може тривалий час перевищувати мінімальні довгострокові се-редні загальні витрати, оскільки в цій ситуації прибуток фірми позитивний. Позитив-ний прибуток залучить у галузь нові фірми, що збільшить ринкову пропозицію та зни-зить ринкову ціну. Ціна буде знижуватися доти, доки знову не досягне мінімуму LATC.

Таким чином, у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримають нульовийекономічний, тобто нормальний прибуток. При цьому кожна фірма обирає такий об-сяг продукції, для якого виконується наступна умова:

спостерігаються економічні прибутки, це викличе притік фірм у галузь. Збільшеннякількості виробників призводить до поступового зниження ціни на продукт (рис. 15.5).

Р = МR = МС = min SАТС = min LАТС.

У довгостроковому періоді крива пропозиції галузі не може бути отримана підсу-мовуванням кривих пропозицій фірм галузі оскільки кількість цих фірм змінюється.Конфігурація кривої пропозиції галузі в довгостроковому періоді залежить від того,чи змінюється вона, а якщо так, то яке розташування кривої довгострокових середніхзагальних витрат типової фірми в результаті зміни галузевого випуску.

Розрізняють три типи галузей: з незмінними, зростаючими та спадними витратами.

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі з незмінними середніми витратами.Будемо вважати, що ціна продукту збільшується внаслідок зрушення вправо кривоїринкового попиту в короткостроковому періоді. Тоді обсяг пропозиції галузі в коротко-строковому періоді також збільшиться (закон пропозиції). Крім того, з часом у галузьввійдуть нові фірми, приваблені підвищеною ціною та позитивним економічним при-бутком. У результаті крива пропозиції зрушиться вправо, ринкова ціна зменшиться,а галузевий випуск збільшиться (рис. 15.8, а). Оскільки в цьому випадку збільшеннягалузевого випуску не призводить до збільшення цін ресурсів і зрушення кривої довго-строкових середніх загальних витрат фірми, нова рівновага встановиться на початковійціні продукту, що дорівнює мінімальним довгостроковим середнім загальним витратам.

Таким чином, у довгостроковому періоді галузь з незмінними середніми витра-тами має єдину ціну пропозиції, що дорівнює величині мінімальних довгостроковихсередніх загальних витрат. Довгострокова крива пропозиції галузі в цьому випадкумає вигляд горизонтальної лінії (крива SL на рис. 15.8, а).

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі зі зростаючими середніми витра-тами. У цьому випадку збільшення ціни продукту також призведе до зрушення ко-роткострокової кривої ринкової пропозиції вправо і до збільшення галузевого випус-ку. Однак зі зростанням випуску в цьому випадку будуть також зростати й ціни наресурси. Тому довгострокова крива середніх загальних витрат типової фірми зру-шиться вгору, і нова ринкова рівновага встановиться за більш високої ціни, що до-рівнює новому мінімуму довгострокових середніх загальних витрат.

Крива пропозиції галузі зі зростаючими середніми витратами у довгостроковомуперіоді має вигляд зростаючої лінії, тобто збільшення галузевого випуску можливолише при збільшенні ціни продукту (крива SL, на рис. 15.8, б).

Рис. 15.8. Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

У випадку галузі зі спадними середніми витратами зростання ціни на продукт тапов'язане з цим зростання галузевого випуску викликають зниження цін використо-вуваних ресурсів. Тому в довгостроковому періоді крива пропозиції галузі з спадни-ми середніми витратами май спадний нахил.