§ 5. Досконала конкуренція та економічна ефективність

Економісти розглядають досконалу конкуренцію як ідеальну ринкову структуру.

По-перше, кожна фірма досягає максимуму прибутку за умови, що Р = МС. Цеозначає оптимальний розподіл ресурсів, за яким вони використовуються більш раці-онально, приносячись максимальну суспільну користь. Ресурси ефективно розподі-ляються як у сфері виробництва, так і в сфері споживання.

По-друге, рівновага встановлюється на рівні довгострокового та короткостроко-вого мінімуму середніх загальних витрат (Р = min SATC = min LATC). Це означає, щокожна фірма одержує лише нормальний прибуток, а тому забезпечується найбільшдешевий з усіх можливих варіантів виробництва, що також сприяє збільшенню сус-пільного добробуту.

По-третє, фірми і галузі в умовах досконалої конкуренції функціонують без над-лишку та дефіциту. Крива попиту за досконалої конкуренції збігається з кривою гра-ничного доходу (D = MR), а крива пропозиції — з кривою граничних витрат (S = МС),тому умовою довгострокової рівноваги конкурентної галузі фактично є рівність по-питу та пропозиції на певний продукт (тому що MR = МС, то D = S).

Незважаючи на основні переваги досконалої конкуренції, слід звернути увагу і наїї слабкі сторони.

По-перше, у конкурентній ринковій системі відсутні мотиви оптимального роз-поділу доходів.

По-друге, галузь з досконалою конкуренцією може заважати застосуванню кра-щої виробничої техніки та уповільнювати темпи розвитку технічного прогресу.

По-третє, досконала конкуренція не забезпечує ні широкого вибору продуктів, ніумов для розробки нових продуктів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

За яких умов можлива досконала конкуренція?

Що розуміють під стандартизованим продуктом?

Чому не співпадають крива попиту на продукцію конкурентної фірми і криваринкового попиту?

Чому для конкурентної фірми граничний дохід та середній дохід співпадають?

За якого рівня витрат підприємство повинне бути ліквідовано?

За якого рівня витрат підприємство одержує економічний прибуток?

Які підходи застосовують для визначення рівноважного обсягу виробництва вкороткостроковому періоді?

Що має зробити конкурентне підприємство, якщо МС > АТС?

Якому економічному прибутку на ринку досконалої конкуренції в довгостро-ковому періоді відповідає довгостроковий рівноважний стан?

На якому рівні встановиться ціна в довгостроковому періоді для галузі з не-змінними середніми витратами, якщо в короткостроковому періоді крива рин-кового попиту зрушилася вправо?

На якому рівні встановиться ціна в довгостроковому періоді для галузі зі зрос-таючими середніми витратами, якщо в короткостроковому періоді крива рин-кового попиту зрушилася вправо?

Які основні недоліки ринку досконалої конкуренції?

Які основні переваги ринку досконалої конкуренції?

Контрольні тести

Яке з наступних тверджень не є припущенням теорії досконалої конкуренції?

а)         багато продавців і покупців, значення кожного з яких незначне в загальномуобсязі покупок і продажів;

б)         кожна фірма виробляє різний продукт;

в)         покупці та продавці мають рівний доступ до інформації про ціни, кількістьтоварів, джерелах сировини;

г)         легко ввійти та вийти з галузі.

Приклади досконалої конкуренції включають:

а)         деякі ринки виробництва сільськогосподарських культур;

б)         автомобільний ринок;

в)         ринок безалкогольних напоїв;

г)         «а», «в»;

Підприємство, «що погоджується» із ціною:

а)         яке не має здатності контролювати ціни на продукцію, яку воно реалізує;

б)         яке має здатність, хоча й обмежену, контролювати ціни на продукцію, якувоно реалізує;

в)         яке може підняти ціни на продукцію, яку воно реалізує;

г)         жодна з відповідей.

Крива попиту конкурентного підприємства:

а)         спадна крива;

б)         зростаюча крива;

в)         горизонтальна;

г)         вертикальна.

Крива галузевого попиту в умовах досконалої конкуренції:

а)         спадна крива;

б)         зростаюча крива;

в)         горизонтальна;

г)         спадна або зростаюча крива, що залежить від типу товару, пропонованогодля продажу.

Ціна, за якою конкурентне підприємство продає свою продукцію:

а)         визначається окремим продавцем, що аналізує понесені витрати та граничнуприбутковість;

б)         визначається всіма продавцями та покупцями цього продукту;

в)         визначається покупцями цієї продукції, оскільки продавці не можуть узго-дити ціну;

г)         визначається урядом, оскільки всі покупці та продавці разом не можутьузгодити ціну.

Підприємство в умовах досконалої конкуренції буде максимізувати прибуток,виробляючи такий обсяг продукції, за яким:

а)         середні змінні витрати мінімальні;

б)         середні загальні витрати мінімальні;

в)         середні постійні витрати мінімальні;

г)         граничні витрати дорівнюють граничному доходу.

В умовах досконалої конкуренції підприємство буде максимізувати прибуток укороткостроковому періоді, виробляючи такий обсяг продукції, за яким:

а)         валовий дохід дорівнює загальним витратам;

б)         валовий дохід перевищує загальні витрати на найменшу величину;

в)         валовий дохід перевищує загальні витрати на найбільшу величину;

г)         валовий дохід менше ніж загальні витрати.

Якими будуть наслідки одержання конкурентними підприємствами економіч-ного прибутку у довгостроковому періоді:

а)         підприємства галузі почнуть нарощувати обсяги виробництва;

б)         підприємства залишать галузь;

в)         підприємства скоротять обсяги виробництва;

г)         інші підприємства будуть входити в галузь.

10. Сума збитків підприємства, що припиняє свою діяльність у короткостроковомуперіоді за умови досконалої конкуренції, має бути рівною:

а)         сукупним змінним витратам;

б)         нулю;

в)         сукупним постійним витратам;

г)         жодна з відповідей.

Задачі

Задача 1. Підприємство-досконалий конкурент має функцію витрат ТС = 380Q ++ 4000, працює на рівні беззбитковості, ATC = 800 грн. Визначити, яким повиненбути річний обсяг виробництва продукції.

Задача 2. Конкурентне підприємство виготовляє 12 тис. од. продукції на рік зсередніми змінними витратами 5 грн. Який прибуток отримає підприємство приринковій ціні одиниці продукції 7 грн, якщо річна сума амортизаційних відрахуваньскладає 10 тис. грн., орендна плата — 2 тис. грн, фіксовані податки — 5 тис. грн?

Задача 3. Якою має бути рівноважна ціна товару на ринку, щоб підприємство,функція витрат якого ТС = 6 + 0,25Q, отримувало нормальний прибуток? Функціяпопиту на цей товар має вигляд Р = 15 — 2Q2.

Задача 4. Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурентно-му ринку по 5 грош. од. за набір. Виробнича функція задана рівнянням:

Q = 60L — 0,5L2,

де Q — кількість наборів за місяць, тис. шт.;

L — кількість робітників, осіб.

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на місяць, скількиробітників найме підприємство

Задача 5. Поєднання обсягів використання праці та обсягу випуску продукціїпідприємства, що діє на конкурентному ринку, представлено у таблиці:

Обсяг використання праці, тис. осіб

10

15

20

25

30

35

Обсяг випуску продукції, тис. од.

800

1600

2600

3350

3850

4100

Підприємство продає готову продукцію за ціною 2 грн. за одиницю. Побудуйтегалузеву функцію попиту на працю за умови, що в галузі діє 10 підприємств з одна-ковою виробничою функцією.

Задача 6. На конкурентному ринку діє три підприємства з функціями попиту:Qd1 = 60 — 3P; QD2 = 40 — 2P; Qm = 40 — P.

Визначити графічно та алгебраїчно функцію ринкового попиту.

Задача 7. Визначити ціну рівноваги та рівноважні обсяги, якщо на ринку діє 100підприємств, які мають однакові функції витрат: ТС = Q2, і 120 споживачів продукціїданих підприємств з однаковими функціями попиту QS = 60/P.

Задача 8. В галузі, що функціонує за умов досконалої конкуренції після вста-новлення довгострокової рівноваги працювало 50 підприємств з однаковою для всіхфункцією витрат: ТС = Q3 — 6Q2 + 40Q. Внаслідок збільшення галузевого попиту під-приємства збільшили обсяги виробництва і їх функція витрат змінилася, прийнявшивигляд: ТС = Q3 — 3Q2 + 60Q. Побудуйте графік функції галузевої пропозиції і роз-рахуйте, який прибуток отримає підприємство.

Задача 9. Підприємство має обсяг пропозиції, що задається функцією: Q = 10p —— 50; де QS — обсяг пропозиції товару на ринку, тис. од.; p — ринкова ціна одиниціпродукції, грн, а ринкова ціна встановилася на рівні 5 грн, за одиницю. Визначитенадлишок конкурентного підприємства.

РОЗДІЛ 16.МОНОПОЛІЯ