§ 3. Сутність і основні ознаки монополістичної конкуренції

магниевый скраб beletage

Монополістична конкуренція — це ринкова структура, на якій діє велика кіль-кість продавців, що продають диференційований продукт, і можлива поява новихпродавців.

Основними ознаками монополістичної конкуренції є:

На ринку діє багато продавців і покупців, частка кожного з них в обсягах рин-кових продажів не є значною.

Продукція різних виробників диференційована. Тобто, товар (послуга) кож-ного підприємства, реалізованого на ринку, є недосконалим замінником товару, реа-лізованого іншими підприємствами. Таким чином кожний продавець має абсолютнумонополію на свій власний продукт, але разом з тим зазнає конкуренції з боку більш-менш недосконалих замінників.

Вхід на ринок і вихід з нього є вільний. Однак вхід на ринок не настільки лег-кий, яким він є в умовах досконалої конкуренції, оскільки нові продавці часто зазна-ють труднощів через те, що їх торгівельна марка невідома споживачам. Отже, вже іс-нуючі підприємства з сталою репутацією можуть зберігати свої переваги над новимивиробниками.

Виробники не взаємодіють між собою. Конкурентна боротьба відбувається ви-ключно методами нецінової конкуренції. Продавці на ринку не зважають на реакціюсвоїх суперників, коли обирають, яку встановити ціну на свої товари, або коли обира-ють орієнтири щодо обсягу річних продажів.

Існує повна поінформованість щодо ринкових цін, обсягів і попиту покупців.

На ринку є умови для вільного входу і виходу. За монополістичної конкурен-ції легко заснувати нове підприємство або покинути ринок. Вигідна кон'юнктура наринку залучає нових продавців.

В умовах монополістичної конкуренції, на відміну від ринку досконалої конку-ренції, вплив на попит здійснюється переважно не через ціни, а методами неціновоїконкуренції. Нецінова конкуренція — це боротьба між товаровиробниками за спожи-вача шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу та підвищенняякості продукції, розширення її асортименту. До неї відноситься також поліпшеннясервісного обслуговування споживачів шляхом надання їм цілого ряду переваг.

Підвищення якості може здійснюватися в двох основних напрямках: 1) удоскона-лення технічних, характеристик товару, 2) поліпшення пристосовності товару до по-треб споживачів. Нецінова конкуренція за допомогою вдосконалювання якості про-дукції одержала назву — конкуренція за продуктом. Цей вид конкуренції ґрунтуєтьсяна прагненні захопити частину галузевого ринку шляхом випуску нових товарів, щоабо принципово відрізняються від старої моделі, або представляють її модернізова-ний варіант. Конкуренція, заснована на вдосконаленні якості, носить суперечливийхарактер. З одного боку, підвищення якості є способом прихованого зниження ціні розширення збуту; з іншого боку — якість — це суб'єктивна оцінка, що відкриваєможливості «фальсифікації якості» шляхом реклами та гарного упакування.

Нецінова конкуренція шляхом удосконалення збуту продукції одержала назву —конкуренція за умовами продажу. Цей вид конкуренції ґрунтується на поліпшеннісервісу обслуговування покупців. Сюди входить вплив на споживача через рекламу,удосконалення торгівлі, встановлення пільг по обслуговуванню покупців після при-дбання товару, тобто в процесі його експлуатації.

Таким чином, фірма, що прагне максимізувати прибуток в умовах монополіс-тичної конкуренції, досягає цього переважно за рахунок удосконалення продукції тапроведення рекламної кампанії.