§ 4. Короткострокова та довгострокова рівновага фірмив умовах монополістичної конкуренції

магниевый скраб beletage

Монополістична конкуренція схожа на ситуацію монополії та досконалої конку-ренції одночасно і тому вона ввібрала їхні окремі характеристики.

По-перше, оскільки підприємства в умовах монополістичної конкуренції випус-кають диференційований продукт і мають здатність контролювати ціну своїх товарів,то крива попиту підприємств є спадною, а самі підприємства є «диктаторами ціни».

По-друге, крива попиту, з якої зіштовхується окремий продавець в умовах мо-нополістичної конкуренції, є більш еластичною, ніж крива попиту підприємства-монополіста, але менш еластичною, ніж крива попиту конкурентного підприємства.Це пояснюється тим, що підприємство в умовах монополістичної конкуренції зазнаєсильнішої конкуренції, ніж в умовах чистої монополії, але в той же час — меншоюкількістю конкурентів, ніж в умовах досконалої конкуренції.

По-третє, спадна крива попиту пояснюється характером продажів в умовах мо-нополістичної конкуренції. Для того щоб продати додаткову одиницю товару, під-приємство повинне знизити ціну. Внаслідок цього крива попиту в умовах монополіс-тичної конкуренції перебуває вище кривої граничного доходу, отже, ціна перевищуєграничний дохід (Р > MR).

Таким чином, у короткостроковому періоді фірма в умовах монополістичної кон-куренції, прагнучи максимізувати прибуток, може підняти ціну без особливого ризи-ку втратити всіх своїх покупців, оскільки вони воліють придбати продукцію саме цієїфірми і готові платити за неї навіть підвищену ціну. У цьому сенсі в короткостроко-вому періоді вона поводиться як монополіст і рівень випуску визначається рівністюграничного доходу та граничних витрат за ціною, що перевищує цю точку рівноваги(мал. 17.5). Підприємство в умовах монополістичної конкуренції в короткостроко-вому періоді може як отримувати прибуток (якщо Р > АТС), так і зазнавати збитків(якщо Р <АТС).

У довгостроковому періоді виникає ситуація, відмінна від випадків монополії тадосконалої конкуренції.

Відкритість ринку монополістичної конкуренції призводить до того, що перевагиокремого виробника зрівнюються з іншими і рівновага наступає, коли економічнийприбуток дорівнює нулю (рис. 17.6). Це головна відмінність від монополії. Але в умо-вах монополістичної конкуренції в довгостроковому періоді продукція виробляєтьсяне з мінімальними середніми витратами. Це основна відмінність від довгостроковоїрівноваги на ринку досконалої конкуренції.

Функціонування ринку в умовах монополістичної конкуренції припускає:

неповне використання ресурсів для виробництва товарів, внаслідок чого є над-лишкові виробничі потужності, а необхідна суспільству продукція не виробля-ється;

споживачі не одержують продукцію за найменшою ціною;

пристосування продукту до споживчого попиту, що викликає необхідність ди-ференціації продукції (чим вище ступінь диференціації продукту, тим значні-ше відхилення ціни та випуску продукції від їх найбільш ефективних значень);

пристосування споживчого попиту до продукту, що призводить до більших ви-трат коштів на рекламу.

Таким чином, в умовах монополістичної конкуренції не досягається максималь-на виробнича ефективність, тим самим зменшується добробут споживачів. Але це єсвоєрідною платою за найповніше задоволення їх потреб.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮКонтрольні запитання

Що таке олігополія?

Чи залежать олігополісти один від одного?

Які вхідні бар'єри існують на олігополістичному ринку?

В чому полягає дилема олігополіста?

Які основні припущення моделі Курно?

За моделлю Курно яким буде рівноважний обсяг виробленої продукції кожно-го олігополіста?

В чому полягає сутність моделі ламаної кривої попиту?

Які основні етапи створення картелю?

Коли можливо та доцільно застосовувати модель цінового лідера?

В чому полягає основний недолік ціноутворення за моделлю «витрати плюс».

Які основні недоліки олігополістичної структури ринку?

Які основні ознаки монополістичної конкуренції?

Що таке «нецінова конкуренція»?

Яка умова максимізації прибутку фірми в короткостроковому періоді в умовахмонополістичної конкуренції?

Чим відрізняється довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичноїконкуренції від довгострокової рівноваги фірми в умовах монополії та доско-налої конкуренції?

Які основні недоліки та переваги ринку монополістичної конкуренції?

Контрольні тести

Олігополія — це ринкова структура, де функціонують:

а)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану про-дукцію;

в)         невелика кількість конкуруючих фірм;

г)         немає вірної відповіді.

Модель дуополії припускає:

а)         на ринку є дві фірми, що виробляють однорідну продукцію, при цьому діютьнезалежно одна від одної;

б)         на ринку є одна фірма, що виробляє «унікальну» продукцію;

в)         на ринку є дві фірми, що виробляють однорідну продукцію, при цьому вонивступають у змову;

г)         на ринку є безліч дрібних фірм, що виробляють диференційовану продук-цію.

«Ламана» крива попиту в умовах олігополії означає:

а)         розрив кривої граничного доходу;

б)         розрив кривої граничних витрат;

в)         що ціна не повинна бути вище граничного доходу;

г)         формальна змова олігополістів у встановленні ціни.

У моделі «цінового лідера»:

а)         всі підприємства, що не домінують, є «такими, що диктують ціну»;

б)         всі підприємства, що не домінують, «погоджуються із ціною»;

в)         домінуючі, підприємства «погоджуються із ціною»;

г)         «а» і «б».

Якщо підприємства галузі створюють картель, то:

а)         вони будуть колективно збільшувати випуск продукції і, таким чином, збіль-шувати свої прибутки;

б)         вони скоротять випуск продукції та піднімуть ціну на свою продукцію, щобзбільшити свої прибутки;

в)         вони збережуть постійним випуск продукції, але збільшать ціну, щоб збіль-шити свої прибутки;

г)         вони збережуть постійним рівень цін, але збільшать випуск продукції, щобзбільшити свої прибутки.

Монополістична конкуренція — це ринкова структура, де функціонують:

а)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану про-дукцію;

в)         невелика кількість конкуруючих фірм;

г)         тільки одна велика фірма.

Підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією:

а)         представлено спадною кривою попиту і тому воно диктує ціну;

б)         представлено горизонтальною кривою попиту і тому воно погоджується зціною;

в)         представлено спадною кривою попиту і тому воно погоджується із ціною;

г)         представлено горизонтальною кривою попиту і тому воно диктує ціну.

Підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією максимізує прибутокза умови:

а)         рівності ціни і граничних витрат;

б)         рівності граничного доходу і граничних витрат;

в)         рівності ціни і граничного доходу;

г)         рівності ціни і середніх загальних витрат.

Підприємство в галузі з досконалою конкуренцією встановлює ціну      ,

у той час як підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією встановлює ціну

а)         рівну граничним витратам; більшу, ніж граничні витрати;

б)         рівну граничному доходу; рівну граничним витратам;

в)         рівну граничному доходу; більшу, ніж граничний дохід;

г)         рівну граничним витратам; рівну граничному доходу.

10. Відмінність короткострокової рівноваги галузі з монополістичною конкурен-цією від короткострокової рівноваги галузі з досконалою конкуренцією полягає в на-ступному:

а)         ціна не збігається з мінімумом довгострокових середніх загальних витрат;

б)         ціна дорівнює граничним витратам;

в)         ціна дорівнює граничному доходу;

г)         ціна не збігається з мінімумом середніх загальних витрат.

Задачі

Задача 1. На олігополістичному ринку оперують дві фірми, що випускають одно-рідний товар. Обидві фірми володіють рівними долями ринку і встановлюють одна-кові ціни на товар. Нижче наведена інформація про попит на товар і витрати кожноїфірми (таблиця):

Ціна (грн)

Обсяг попиту (од.)

Обсяг випуску (од.)

Валові витрати (грн)

10

5

5

45

9

6

6

47

8

7

7

50

7

8

8

55

6

9

9

65

а)         яка ціна буде встановлена на ринку, якщо припустити, що кожна фірма, яка ви-значає ціну на свій товар, впевнена, що її конкурент вибере таку ж ціну?

б)         Якщо зберігається дана пропозиція, то який обсяг випуску вибере кожна фірма?

в)         Чи з'являться на ринку в довгостроковій перспективі нові фірми?

г)         Чи є у кожної з цих двох фірм стимул назначати ціну на свій товар нижче ціниконкурента? Якщо так, то який він?

Задача 2. Підприємство виробляє чоловічі костюми і діє на ринку монополістич-ної конкуренції. Гранична виручка підприємства описується формулою: MR = 20 — Q,а зростаючий відрізок кривої граничних витрат — формулою: MC = 3Q — 10. якщомінімальне значення довгострокових середніх витрат (LAC) дорівнює 11 грн, то якийбуде надлишок виробничих потужностей у підприємства?

Задача 3. Валові витрати підприємства, що функціонує в умовах монополістич-ної конкуренції, представлені функцією ТС = 0,83 Q2 — 4Q +10, де Q — обсяг вироб-ництва продукції, тис. од. Функція споживчого попиту на продукцію підприємства укороткостроковому періоді має вигляд Qd = 30 — 1,5P, де P — ціна одиниці продукції,грн/од. Прибутковість виробництва продукції протягом короткострокового періодузумовила входження нових підприємств у галузь, після чого функція попиту на про-дукцію підприємства дещо змінилась і здобула вигляд QD = 25 — 2,5Р. Визначте, чимає підприємство в нових умовах функціонування економічний прибуток. Якщо так,то якою є його величина? Як змінилась прибутковість підприємства після входженнянових підприємств у галузь (розрахувати старий та новий рівні рентабельності ви-робництва)?

Задача 4. Підприємство оперує в умовах монополістичної конкуренції та виго-товляє диференційовану продукцію. Протягом довгострокового періоду підприєм-ство виготовляє 225 одиниць продукції, причому даний випуск максимізує його при-буток, і реалізує товар за ціною Р = 7,5 грн/од. Якби підприємство функціонувало вумовах досконалої конкуренції і виготовляло продукцію з мінімальними середнімивитратами, їх величина складала б 7,25 грн./од. Визначити розмір «плати за різно-манітність» на ринку диференційованого товару, якщо в галузі функціонують 30 під-приємств з аналогічними умовами виробництва.

Задача 5. Галузевий попит, функція якого мас вигляд QD = 900 — 75Р, де QD —обсяг попиту, тис. од.; Р — ціна одиниці продукції, грн./од., задовольняється 30 під-приємствами, валові витрати на виробництво кожного з них представлені рівняннямТС = Q2 — 4Q + 35. Визначити абсолютну величину зміни прибутку кожного під-приємства внаслідок входження в галузь ще 5-ти аналогічних підприємств. Зробітьвідповідні висновки.

Задача 6. У галузі функціонує 80 дрібних фірм з однаковою функцією витратТС = 2 + 8Q2 і одна велика фірма з функцією витрат ТС = 20 + 0,27Q2 Галузевийпопит має функцію QD = 256 — 3Р. Яка ціна буде встановлена на ринку і як він будеподілений між лідером і аутсайдерами?

Задача 7. Функції граничних витрат та граничної виручки підприємства на ринкумонополістичної конкуренції описуються рівняннями: МС = 8Q — 16; MR = 40 — 12Qвідповідно. Визначить, чи з'являться на ринку в довгостроковій перспективі новіпідприємства, що матимуть такі ж умови функціонування. Якщо при рівноважномувипуску середні витрати підприємства становитимуть 2,3 грн? 2,5 грн? 2,0 грн? Від-повідь обґрунтуйте.

Задача 8. На регіональному ринку ділових чоловічих костюмів діють три під-приємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємстванезмінні, однакові та дорівнюють 300 грош. од.

Ринковий попит на продукцію галузі представлено у таблиці:

Ціна за одиницю, грош. од.

1200

900

600

300

Обсяг випуску, тис. од.

300

600

900

1200

Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, якою буде рів-новажна ціна та яку кількість продукції стане виробляти кожне підприємство?

Задача 9. Дослідження дуопольного ринку певного типу верстатів виявило, щофункції реагування кожного підприємства-виробника мають такий вигляд:

Q1 = 400 — 2Q2;Q2 = 400 — 2Q1;

де Q1, Q2 — обсяги виробництва першого та другого підприємства. Наведіть графічнофункції реагування підприємств і розрахуйте пропорції розділу ринку між ними.

Задача 10. Умови діяльності підприємства — монополістичного конкурента укороткостроковому періоді характеризуються функцією попиту на його продукцію,функціями граничної виручки, граничних та середніх втрат. Підприємство обираєобсяг випуску, максимізує випуск та встановлює відповідну ціну на продукцію. По-будувати графік, що відповідає такій ситуації. Визначте на ньому схематично, якможе змінитися ситуація в довгостроковій перспективі.

РОЗДІЛ 18.РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА