§ 4. Короткострокова та довгострокова рівновага фірмив умовах монополістичної конкуренції

Монополістична конкуренція схожа на ситуацію монополії та досконалої конку-ренції одночасно і тому вона ввібрала їхні окремі характеристики.

По-перше, оскільки підприємства в умовах монополістичної конкуренції випус-кають диференційований продукт і мають здатність контролювати ціну своїх товарів,то крива попиту підприємств є спадною, а самі підприємства є «диктаторами ціни».

По-друге, крива попиту, з якої зіштовхується окремий продавець в умовах мо-нополістичної конкуренції, є більш еластичною, ніж крива попиту підприємства-монополіста, але менш еластичною, ніж крива попиту конкурентного підприємства.Це пояснюється тим, що підприємство в умовах монополістичної конкуренції зазнаєсильнішої конкуренції, ніж в умовах чистої монополії, але в той же час — меншоюкількістю конкурентів, ніж в умовах досконалої конкуренції.

По-третє, спадна крива попиту пояснюється характером продажів в умовах мо-нополістичної конкуренції. Для того щоб продати додаткову одиницю товару, під-приємство повинне знизити ціну. Внаслідок цього крива попиту в умовах монополіс-тичної конкуренції перебуває вище кривої граничного доходу, отже, ціна перевищуєграничний дохід (Р > MR).

Таким чином, у короткостроковому періоді фірма в умовах монополістичної кон-куренції, прагнучи максимізувати прибуток, може підняти ціну без особливого ризи-ку втратити всіх своїх покупців, оскільки вони воліють придбати продукцію саме цієїфірми і готові платити за неї навіть підвищену ціну. У цьому сенсі в короткостроко-вому періоді вона поводиться як монополіст і рівень випуску визначається рівністюграничного доходу та граничних витрат за ціною, що перевищує цю точку рівноваги(мал. 17.5). Підприємство в умовах монополістичної конкуренції в короткостроко-вому періоді може як отримувати прибуток (якщо Р > АТС), так і зазнавати збитків(якщо Р <АТС).

У довгостроковому періоді виникає ситуація, відмінна від випадків монополії тадосконалої конкуренції.

Відкритість ринку монополістичної конкуренції призводить до того, що перевагиокремого виробника зрівнюються з іншими і рівновага наступає, коли економічнийприбуток дорівнює нулю (рис. 17.6). Це головна відмінність від монополії. Але в умо-вах монополістичної конкуренції в довгостроковому періоді продукція виробляєтьсяне з мінімальними середніми витратами. Це основна відмінність від довгостроковоїрівноваги на ринку досконалої конкуренції.

Функціонування ринку в умовах монополістичної конкуренції припускає:

неповне використання ресурсів для виробництва товарів, внаслідок чого є над-лишкові виробничі потужності, а необхідна суспільству продукція не виробля-ється;

споживачі не одержують продукцію за найменшою ціною;

пристосування продукту до споживчого попиту, що викликає необхідність ди-ференціації продукції (чим вище ступінь диференціації продукту, тим значні-ше відхилення ціни та випуску продукції від їх найбільш ефективних значень);

пристосування споживчого попиту до продукту, що призводить до більших ви-трат коштів на рекламу.

Таким чином, в умовах монополістичної конкуренції не досягається максималь-на виробнича ефективність, тим самим зменшується добробут споживачів. Але це єсвоєрідною платою за найповніше задоволення їх потреб.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮКонтрольні запитання