§ 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва

магниевый скраб beletage

Фактори виробництва — блага, що потрібно придбати підприємству для забезпе-чення випуску інших благ — готової продукції. Основними факторами виробництває земля (природні ресурси), праця, капітал та підприємницький хист.

Ринки факторів виробництва — це специфічні ринки, де попит формують під-приємства, що споживають відповідні ресурси (фактори), а пропозицію формуютьдомогосподарства — власники цих факторів. Ринки факторів виробництва являютьсобою ту сферу ринкових відносин, де в результаті взаємодії попиту та пропозиціїформується ціна на працю, капітал і природні ресурси у формі заробітної плати, від-сотка і ренти.

Підприємства, окрім перелічених факторів виробництва, можуть для виробни-цтва своєї продукції використовувати також і продукцію інших фірм — проміжніпродукти. Але такі ресурси аналізуються так само, а попит на проміжні продукти збоку підприємств розглядається так само, як і попит на інші фактори виробництва.

Попит на фактори виробництва підприємства є завжди похідним, тому що він зале-жить від обсягу виробництва і витрат на придбання фактора (зарплата, орендна плата).

Пред'являючи попит на фактори виробництва, підприємство, що прагне макси-мізувати прибуток, повинне враховувати три основних моменти: кількість готовоїпродукції, що може бути вироблена з використанням даного фактору виробництва;дохід, одержуваний від продажу готової продукції, виробленої за допомогою даногофактору; витрати на придбання даного фактору виробництва.

Показником кількості продукції, що припадає на одиницю ресурсу (фактора), щоздобувається, є граничний продукт ресурсу (МРР). Він визначається як зростаннявиробництва продукції внаслідок збільшення застосування певного ресурсу, у тойчас як кількість всіх інших ресурсів залишається незмінною.

Гранична прибутковість ресурсу (MRР) — це зміна у валовому доході підприєм-ства, викликана продажем додаткової продукції, що вироблена завдяки застосуваннюдодаткової одиниці змінного ресурсу:

ATR = ar,

MRP

де R — ресурс (фактор виробництва).

Гранична прибутковість ресурсу може бути також знайдена як добуток гранично-го доходу підприємства на граничний продукт ресурсу:

МRР = MR х МРР.

Гранична прибутковість ресурсу для підприємства в умовах досконалої конку-ренції, дорівнює вартості граничного продукту ресурсу:

MRР = VMP.

Якщо обсяг використання певного ресурсу зростає, за умови незмінності обсягувикористання всіх інших ресурсів, то досягається такий рівень, за яким граничний

продукт змінного ресурсу, а отже, і його гранична прибутковість будуть зменшувати-ся. Цей принцип називається законом спадної продуктивності факторів виробництва.

Граничні витрати ресурсу (MRC) — це приріст валових витрат підприємства вна-слідок придбання і використання кожної додаткової одиниці змінного ресурсу:

MRC = ATC,AR

де R — ресурс (фактор виробництва).

Граничні витрати ресурсу для підприємства, що погоджується із ціною ресурсу вумовах досконалої конкуренції, є постійною величиною та дорівнюють ціні ресурсу:

MRC = Р.