§ 4. Ринок землі та природних ресурсів

На ринку факторів виробництва виділяється ще одна специфічна група — ринокприродних ресурсів. Тобто, розглядаючи землю, як фактор виробництва, мають наувазі не лише частину земної поверхні, що не зайнята водою, але й природні ресур-си — ліси, природні копалини тощо, які можуть бути використані у процесі виробни-цтва. Особливістю цього типу факторів є їх обмежений обсяг, а отже, постійна, фік-сована пропозиція. Через обмеженість природних ресурсів їх пропозиція вважаєтьсяабсолютно нееластичною.

Дохід, що винагороджує участь в економічній діяльності фактора, пропозиціяякого абсолютно нееластична в довгостроковому періоді має назву чистої економіч-ної ренти.

Рента — це ціна за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиціяяких обмежена через їх невідновність. Такі природні ресурси не мають замінників, аотже, і альтернативної вартості.

Якщо фактор виробництва не має альтернативних варіантів використання, йогоальтернативна вартість дорівнює нулю, то весь дохід від його застосування виступаєу формі ренти.

Проілюструємо поняття чистої економічної ренти на прикладі ринку землі. Їїринковий рівень встановлюється в точці перетину кривої пропозиції, що представляєобмеженість землі, і кривої попиту, що відображає її продуктивність, тобто гранич-ний дохід від землі (рис. 18.8). На рис. 18.8 Ro — початкова первісна земельна рента;R1 — змінена земельна рента; Qo — обсяг землі.

Якщо ціни, що сплачуються за відтворені ресурси, виконують стимулюючу відноснопропозиції функцію (дія закону пропозиції), то рента не стимулює пропозицію. Отже,рента не впливає на економічний потенціал, тому що її зменшення (або збільшення)не впливає на пропозицію і обсяги використання відповідного фактору виробництва.Отже, головною особливістю ринку землі та природних ресурсів є те, що ціну визначаєтільки попит. Збільшення попиту на землю призведе до підвищення земельної ренти (зRd до R1), та навпаки (рис. 18.8).

Qo       Q

Розглянемо формування диференціальної земельної ренти як особливого різно-виду ренти.

На практиці земельні ресурси диференційовані, тому земельна рента також дифе-ренційована. За мови однакового використання праці та капіталу на землях (залежновід їх властивостей) віддача буде різною.

Диференціальна рента пов'язана з розходженнями в природній (дифрента I) іштучній (дифрента II) родючості земельних ділянок, що обумовлює їх різну гранич-ну продуктивність, отже, і одержання більш високого доходу за однакових витрат.

Відмінність у розмірах ренти залежно від властивостей землі проілюстрована нарис. 18.9.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Що відноситься до факторів виробництва?

Чому попит на фактори виробництва називають похідним?

Чим відрізняються граничний продукт ресурсу та гранична прибутковість ре-сурсу?

Що таке ринок праці?

Чи можуть збігатися індивідуальна та ринкова пропозиція праці? Чому?

Що таке мінімальна ціна пропозиції праці?

Чим розрізняються ефект заміщення та ефект доходу?

За яких умов досягається рівноваг