§ 4. Ринок землі та природних ресурсів

магниевый скраб beletage

На ринку факторів виробництва виділяється ще одна специфічна група — ринокприродних ресурсів. Тобто, розглядаючи землю, як фактор виробництва, мають наувазі не лише частину земної поверхні, що не зайнята водою, але й природні ресур-си — ліси, природні копалини тощо, які можуть бути використані у процесі виробни-цтва. Особливістю цього типу факторів є їх обмежений обсяг, а отже, постійна, фік-сована пропозиція. Через обмеженість природних ресурсів їх пропозиція вважаєтьсяабсолютно нееластичною.

Дохід, що винагороджує участь в економічній діяльності фактора, пропозиціяякого абсолютно нееластична в довгостроковому періоді має назву чистої економіч-ної ренти.

Рента — це ціна за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиціяяких обмежена через їх невідновність. Такі природні ресурси не мають замінників, аотже, і альтернативної вартості.

Якщо фактор виробництва не має альтернативних варіантів використання, йогоальтернативна вартість дорівнює нулю, то весь дохід від його застосування виступаєу формі ренти.

Проілюструємо поняття чистої економічної ренти на прикладі ринку землі. Їїринковий рівень встановлюється в точці перетину кривої пропозиції, що представляєобмеженість землі, і кривої попиту, що відображає її продуктивність, тобто гранич-ний дохід від землі (рис. 18.8). На рис. 18.8 Ro — початкова первісна земельна рента;R1 — змінена земельна рента; Qo — обсяг землі.

Якщо ціни, що сплачуються за відтворені ресурси, виконують стимулюючу відноснопропозиції функцію (дія закону пропозиції), то рента не стимулює пропозицію. Отже,рента не впливає на економічний потенціал, тому що її зменшення (або збільшення)не впливає на пропозицію і обсяги використання відповідного фактору виробництва.Отже, головною особливістю ринку землі та природних ресурсів є те, що ціну визначаєтільки попит. Збільшення попиту на землю призведе до підвищення земельної ренти (зRd до R1), та навпаки (рис. 18.8).

Qo       Q

Розглянемо формування диференціальної земельної ренти як особливого різно-виду ренти.

На практиці земельні ресурси диференційовані, тому земельна рента також дифе-ренційована. За мови однакового використання праці та капіталу на землях (залежновід їх властивостей) віддача буде різною.

Диференціальна рента пов'язана з розходженнями в природній (дифрента I) іштучній (дифрента II) родючості земельних ділянок, що обумовлює їх різну гранич-ну продуктивність, отже, і одержання більш високого доходу за однакових витрат.

Відмінність у розмірах ренти залежно від властивостей землі проілюстрована нарис. 18.9.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Що відноситься до факторів виробництва?

Чому попит на фактори виробництва називають похідним?

Чим відрізняються граничний продукт ресурсу та гранична прибутковість ре-сурсу?

Що таке ринок праці?

Чи можуть збігатися індивідуальна та ринкова пропозиція праці? Чому?

Що таке мінімальна ціна пропозиції праці?

Чим розрізняються ефект заміщення та ефект доходу?

За яких умов досягається рівновага на конкурентному ринку праці?

За яких умов досягається рівновага на монопсонічному ринку праці?

За яких умов досягається рівновага на монополізованому з боку пропозиціїринку праці?

У якому проміжку буде коливатися ставка заробітної плати за умов двосторон-ньої монополізації ринку праці?

Що відноситься до капіталу?

Яка мета інвестування?

Чим відрізняються майбутня та теперішня вартість грошей?

Контрольні тести

Граничний продукт фактору виробництва в грошовому виразі дорівнює:

а)         ціні продажу останньої одиниці продукції;

б)         зміні загального обсягу виручки за умов використання додаткової одиниціфактору виробництва;

в)         зміні обсягу виробництва за умов використання додаткової одиниці вироб-ничого фактору;

г)         всі відповіді є вірними.

Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною2 грошових од. за шт., і використовує ресурс вартістю 10 грошових од, то грошовийвираз граничного продукту даного ресурсу дорівнює:

а)         2 гр. од.;

б)         5 гр. од;

в)         10 гр. од.;

г)         20 грош. од.

Попит на ресурс залежить від:

а)         ціна продукту, який виробляється за його допомогою;

б)         ціни на ресурси-субститути;

в)         ціни на ресурси-комплементи;

г)         всі перелічені відповіді вірні.

За збільшення ставок заробітної плати:

а) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є еластичним;

б)         відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є абсолютно не-еластичним;

в)         відбудеться розширення зайнятості, якщо попит на працю є еластичним;

г)         відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є нееластичним.

Для фірми, яка максимізує прибуток, ставка заробітної плати не буде дорівню-вати грошовому виразу граничного продукту праці за умови, коли:

а)         фірма є монополістом на ринку продукту;

б)         фірма є монопсоністом на ринку праці;

в)         працівники є членами профспілки;

г)         робітники не є членами профспілки.

У відповідності до теорії граничної продуктивності крива попиту на працю наконкурентному ринку:

а)         співпадає з кривою граничних витрат на оплату праці;

б)         співпадає з кривою граничного продукту праці;

в)         співпадає з кривою граничного продукту праці в грошовому виразі;

г)         не залежить від вартості кінцевого продукту.

Крива пропозиції праці для фірми:

а)         не перетинається з кривою попиту на працю;

б)         має додатній нахил;

в)         є вираженням абсолютно нееластичного попиту;

г)         є вираженням абсолютно еластичного попиту.

Рівноважна процентна ставка вирівнює:

а)         номінальну та реальну процентні ставки;

б)         обсяг попиту та пропозиції позикових коштів;

в)         споживання та накопичення;

г)         всі вказані вище величини.

Фірма може взяти позику на реконструкцію виробництва під 16% річних. Очі-кувана норма прибутку складатиме 18% на рік. За цих умов фірма:

а)         не буде починати реконструкцію;

б)         буде починати реконструкцію;

в)         незважаючи на збитки, буде починати реконструкцію;

г)         не зможе прийняти рішення про початок реконструкції.

10. При прийнятті рішення щодо інвестицій фірми приймають до уваги:

а)         номінальну процентну ставку;

б)         реальну процентну ставку;

в)         різницю номінальної та реальної процентних ставок;

г)         різницю реальної та номінальної процентних ставок.

Задачі

Задача 1. Площа доступних земельних угідь складає 120 га. Попит на землю опи-сується рівнянням Dr = 180 — 3R. Визначте рівноважну ставку, ренту та ціну одногога. землі.

Задача 2. Функція пропозиції праці має вигляд SL = w — 200, а функція попиту напрацю Dl = 280 — 0,53w. Накреслить графік попиту і пропозиції робочої сили і визна-чте розмір економічної ренти за умови, що ринок праці є абсолютно конкурентним.

Задача 3. Підприємство є монополістом на ринку продукції і функціонує в умо-вах досконалої конкуренції на ринку капіталу. Ціна одиниці капіталу 60 грн. Збіль-шення обсягів виробництва внаслідок додаткового залучення капіталу при постійнійкількості праці, що використовується, а також динаміка доходів наведені в таблиці.

Одиниці капіталу

4

5

6

7

8

9

10

Одиниці продукції

10

16

21

25

28

30

31

Валовий дохід, грн

300

350

395

435

470

500

525

Визначте обсяг попиту підприємства на капітал.

Задача 4. Функція галузевого попиту на продукцію підприємства має виглядQd = 24 — Р, технологія виробництва відображається функцією Q = 4L, а пропозиціяпраці відповідає функції SL = 0,5 — w. Визначити обсяги реалізації та ціни на кожно-му з ринків у випадку, коли підприємство, що максимізує прибуток, є монополістомна товарному ринку і монополістом на ринку праці.

Задача 5. Крива ринкового попиту на працю має вигляд DL = 92 — 2w, а кри-ва ринкової пропозиції SL = w — 10. Яка може бути встановлена ціна на працю приоб'єднанні працівників у профспілку?

Задача 6. Купівля устаткування принесе фірмі за рік прибуток на суму 20 тис.,за другий — 30 тис., третій — 30 тис. Чи вигідно фірмі його купувати, якщо вартістьустаткування 40 тис., ринковий процент — 10%?

Задача 7. Визначте ефективний варіант інвестиції, якщо за першим варіантомприбуток складає 300 тис. грн: 150 тис. грн у цей рік і 150 — через рік; за другим варі-антом прибуток складає 350 тис. грн: 50 тис. грн у цей рік і по 150 тис. грн в наступні2 роки при ставці 5%.

Задача 8. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату за наступних умов:верстат коштує 16000 грн і приносить 4000 грн щорічного доходу протягом 4 років.По закінченні цього терміну верстат можна продати за 8000 грн. Норма проценту —10% річних. Чи буде вигідною ця покупка за умов:

а)         12% річних;

б)         18% річних?

Задача 9. Припустимо, що Вам пообіцяли виплатити 10000 грн через 3 роки. Ви-ходячи з того, що ставка позичкового проценту, яку Ви можете одержати, складає12%, підрахуйте поточну вартість цих 10000 грн.

ЧАСТИНА ІІІ.МАКРОЕКОНОМІКА

РОЗДІЛ 19.

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - НОРМАТИВНАБАЗА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА