§ 3. Функції економічної теорії

магниевый скраб beletage

У процесі становлення і розвитку економічної теорії як науки були сформованіі її основні функції (рис. 1.5): пізнавальна, методологічна, практична, прогностична,виховна.

Пізнавальна функція. Реалізується через дослідження сутності економічнихпроцесів і явищ. Розкриваючи і формулюючи економічні категорії і закони, еконо-мічна теорія тим самим збагачує знання людей, примножує інтелектуальний потенці-ал суспільства, розширює науковий світогляд людей, сприяє науковому передбачен-ню економічного розвитку суспільства.

Методологічна функція полягає в тому, що економічна теорія виступає методо-логічною базою для цілої системи економічних наук, оскільки розкриває основопо-ложні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, якіреалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.

Практична функція економічної теорії зводиться до наукового обґрунтуванняекономічної політики держави, розробки рекомендацій щодо застосування принци-пів і методів раціонального господарювання.

Економічна політика — це цілісна система заходів держави, спрямованих на роз-виток національної економіки в інтересах усіх соціальних груп суспільства. Вона маєвизначати оптимальні варіанти вирішення економічних проблем.

Між економічною теорією і практикою існує тісний взаємозв'язок (рис. 1.6).Будь-яка теорія без зворотного зв'язку з практикою втрачає цінність і сенс. Практикаформує замовлення на теоретичні дослідження, дає матеріал для наукового аналі-зу та виносить остаточну оцінку життєвості будь-якої теорії. Практика — критерійістинності економічних знань. Вона веде до знання, знання — до передбачення, пе-редбачення — до раціональних дій, дія — до вдосконалення практики. Такий циклзв'язків постійно повторюється, щоразу піднімаючись на вищий рівень.

Прогностична функція економічної теорії виявляється у розробці науковихоснов передбачення перспектив соціально-економічного розвитку в майбутньому.По суті, вона зводиться до розробки прогнозів довгострокових програм розвиткусуспільного виробництва з урахуванням майбутніх ресурсів та можливих кінцевихрезультатів.

Економічна

 

Економічна

 

Економічна

 

Господарська

реальність

 

теорія

 

політика

 

практика

(буття)

 

(знання ірекомендації)

 

(мета і дія)

 

 

Рис. 1.6. Взаємозв'язок економічної теорії і господарської практики

Виховна функція — полягає у формуванні в громадян економічної культури, ло-гіки сучасного економічного мислення, які забезпечують цілісне уявлення про функ-ціонування економіки на національному і загальносвітовому рівнях і дають їм мож-ливість виробити грамотну господарську поведінку в умовах ринкової системи. Вонавиховує у них усвідомлення того, що досягти професійних успіхів і вищого життє-вого рівня можна, лише оволодівши глибокими знаннями, в результаті наполегливоїпраці, прийняття обґрунтованих рішень і здатності брати на себе відповідальність засвої господарські дії.

Економічне мислення — це сукупність поглядів, уявлень та суджень людини прореальну економічну дійсність, які визначають її господарську поведінку.