§ 1. Суть та основні характеристики СНР

У країнах з ринковою економікою обчислення макроекономічних показників ба-зується на Системі національних рахунків (СНР), яка містить упорядковану інформа-цію, по-перше, про всі господарські суб'єкти, які беруть участь в економічному про-цесі — юридичні особи та домогосподарства; по-друге, про всі економічні операції,пов'язані з виробництвом та розподілом доходів, нагромадженням активів та іншимискладовими економічного процесу; по-третє, про всі економічні активи і зобов'язання,що становлять національне багатство.

Система національних рахунків (СНР) — це система взаємопов'язаних статис-тичних показників, яка побудована у вигляді певного набору рахунків і таблиць зметою одержання повної картини економічної діяльності держави.

У системі функціонують:

продукти — результати праці, що мають матеріально-уречевлену форму;

послуги — результати діяльності, які задовольняють певні особисті і суспільніпотреби, які не втілюються в продуктах. Їх поділяють на послуги матеріально-го і нематеріального характеру;

товари — продукти і послуги, призначені для продажу на ринку;

нетоварні послуги — послуги державних закладів і суспільних організацій, яківідносяться до їх поточного споживання;

трансферти — перерозподільні потоки доходів, які є односторонніми безоплат-ними передачами доходів як у грошовій, так і в натуральній формі, що здійсню-ються з метою перерозподілу доходів і заощаджень. При цьому не враховуютьпотоки доходів, продуктів і послуг у зворотному напрямі. Трансферти поділя-ють на поточні і капітальні.

В основі СНР лежить концепція розширеного трактування виробництва. СНР,ухвалена Статистичною комісією ООН у 1993 p., охоплює як галузі, що виробляютьматеріальні блага, так і галузі, що виробляють послуги (галузі науки, освіти, мистецтва,культури, охорони здоров'я, державного управління, фінанси, страхування, житлово-комунальне господарство тощо) (табл. 19.1). Вона не залишає поза увагою й економічнудіяльність домогосподарств, але з певними обмеженнями. Наприклад, якщо догляд забудинком та подвір'ям, виховання та догляд за дітьми чи особами похилого віку здій-снює наймана прислуга, то її діяльність враховується при підрахунку валового внутріш-нього продукту та національного доходу. Якщо ж ці види діяльності виконують самігосподарі дому — не враховуються. Пояснюють цей парадокс насамперед складністюзбору інформації про зазначенні види діяльності.

Таблиця 19.1

Класифікація видів економічної діяльності в СНР-93

Види економічної діяльності

1

Виробництво товарів для власного споживання, продажу та нагромадження

2

Виробництво нефінансових послуг для реалізації