§ 1. Суть та основні характеристики СНР

магниевый скраб beletage

У країнах з ринковою економікою обчислення макроекономічних показників ба-зується на Системі національних рахунків (СНР), яка містить упорядковану інформа-цію, по-перше, про всі господарські суб'єкти, які беруть участь в економічному про-цесі — юридичні особи та домогосподарства; по-друге, про всі економічні операції,пов'язані з виробництвом та розподілом доходів, нагромадженням активів та іншимискладовими економічного процесу; по-третє, про всі економічні активи і зобов'язання,що становлять національне багатство.

Система національних рахунків (СНР) — це система взаємопов'язаних статис-тичних показників, яка побудована у вигляді певного набору рахунків і таблиць зметою одержання повної картини економічної діяльності держави.

У системі функціонують:

продукти — результати праці, що мають матеріально-уречевлену форму;

послуги — результати діяльності, які задовольняють певні особисті і суспільніпотреби, які не втілюються в продуктах. Їх поділяють на послуги матеріально-го і нематеріального характеру;

товари — продукти і послуги, призначені для продажу на ринку;

нетоварні послуги — послуги державних закладів і суспільних організацій, яківідносяться до їх поточного споживання;

трансферти — перерозподільні потоки доходів, які є односторонніми безоплат-ними передачами доходів як у грошовій, так і в натуральній формі, що здійсню-ються з метою перерозподілу доходів і заощаджень. При цьому не враховуютьпотоки доходів, продуктів і послуг у зворотному напрямі. Трансферти поділя-ють на поточні і капітальні.

В основі СНР лежить концепція розширеного трактування виробництва. СНР,ухвалена Статистичною комісією ООН у 1993 p., охоплює як галузі, що виробляютьматеріальні блага, так і галузі, що виробляють послуги (галузі науки, освіти, мистецтва,культури, охорони здоров'я, державного управління, фінанси, страхування, житлово-комунальне господарство тощо) (табл. 19.1). Вона не залишає поза увагою й економічнудіяльність домогосподарств, але з певними обмеженнями. Наприклад, якщо догляд забудинком та подвір'ям, виховання та догляд за дітьми чи особами похилого віку здій-снює наймана прислуга, то її діяльність враховується при підрахунку валового внутріш-нього продукту та національного доходу. Якщо ж ці види діяльності виконують самігосподарі дому — не враховуються. Пояснюють цей парадокс насамперед складністюзбору інформації про зазначенні види діяльності.

Таблиця 19.1

Класифікація видів економічної діяльності в СНР-93

Види економічної діяльності

1

Виробництво товарів для власного споживання, продажу та нагромадження

2

Виробництво нефінансових послуг для реалізації

3

Діяльність фінансових установ (банків, страхових компаній і т. ін.)

4

Діяльність органів державного управління, що надають неринкові послуги (суспільніблага) для сумісного користування та окремим домогосподарствам або їх групам дляіндивідуального користування

5

Діяльність некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства (партійні,профспілкові та громадські організації)

6

Діяльність домашньої найманої прислуги (наймані няні, кухарі, прачки, садівники,прибиральниці, шофери й т. ін.)

7

Житлові послуги, що надаються домовласниками будинків і квартир для власного спо-живання

СНР охоплює і тіньову економіку, але оскільки її обсяги обчислюють опосеред-кованим шляхом і держави погоджуються на оприлюднення інформації про тіньовийсектор, що виробляє незаборонені законом товари і послуги, але уникають висвітлен-ня інформації про виробництво заборонених законом товарів та послуг (нелегальневиробництво і торгівля зброєю, торгівля живим товаром та органами людей, нарко-бізнес тощо), то це дає змогу зменшити похибки підрахунку макроекономічних по-казників, але не дає змоги їх уникнути.

До річного результату виробництва СНР не включає:

результати природного приросту рослин і тварин, якщо цей приріст здійсню-ється без участі людської діяльності;

зростання вартості активів, зумовленого інфляційними чинниками і т. ін.

Окрім зазначеного вище, СНР-93 ґрунтується на концепції первинних доходів.

Ця концепція дуже близька за змістом до концепції факторних доходів. Головна від-мінність між ними полягає в тому, що теорія факторних доходів розглядає доходидержави як такі, що отримані внаслідок перерозподілу первинних доходів. Первин-ні ж доходи формуються такими факторами: земля, праця, капітал, здатність до під-приємництва. Концепція первинних доходів виходить із того, що органи державногоуправління по суті є фактором виробництва.

Таблиця 19.2

Форми первинних доходів та суб'єкти, що їх отримують

Отримувачі первинних доходів

Форми доходів

1

Підприємства і корпорації

Прибуток

2

Власники землі і капіталу

Орендна плата, рента, процент

3

Наймані працівники домогосподарств

Заробітна плата

4

Органи державного управління

Податки на виробництво та на імпорт

Первинні доходи, згідно з цією концепцією, — це доходи, які отримують суб'єктиекономіки в процесі первинного розподілу створеної вартості.

У СНР розрізняють категорії внутрішньої і національної економіки. Для розмеж-ування цих категорій використовують такі поняття: економічна територія; резидент;центр економічного інтересу.

Під економічною розуміють територією, якою адміністративно керує уряд краї-ни, в межах якої особи, товари і гроші можуть вільно переміщуватися. До економічноїтериторії країни також належать:

повітряний простір, територіальні води певної країни і континентальнийшельф у міжнародних водах, у відношенні яких країна має виключне право навидобуток сировини, палива тощо;

«територіальні анклави» за кордоном, тобто зони в інших країнах, які викорис-товують урядові заклади певної країни для дипломатичних, військових, науко-вих та інших цілей, наприклад посольства, консульства, військові бази.

Базовою одиницею обліку в СНР слугує так звана інституційна одиниця, під якоюрозуміють економічну одиницю, що характеризується єдністю поведінки, здійснюєповний набір бухгалтерських рахунків і є юридичною особою, тобто може самостійноприймати рішення, розпоряджатися своїми матеріальними і фінансовими ресурсами.Інституціональні одиниці (домогосподарства, підприємства, організації) вважають ре-зидентами певної країни, якщо центр їхніх економічних інтересів пов'язаний з економіч-ною територією країни. Практично до резидентів країни відносяться особи, що прожи-вають на території цих країн, крім осіб, що приїздять на відносно короткий строк, тобтоменше, ніж на рік, а також членів іноземних дипломатичних закладів на території країни.

Внутрішня економіка охоплює діяльність на економічній території країни як рези-дентів, так і нерезидентів; національна економіка тільки резидентів незалежно від їхмісцезнаходження: на економічній території даної країни чи за її межами. Поняття ре-зидентства не співпадає з поняттям громадянства.

Відповідно до типів економічної поведінки інституціональні одиниці об'єднуютьу такі сектори:

«Підприємства по виробництву товарів, крім фінансових послуг (не фінансовіпідприємства)»;

«Фінансові заклади»;

«Державні заклади»;

«Громадські організації, які обслуговують домашні господарства»;

«Домашні господарства» охоплює споживачів, а також підприємницьку ді-яльність щодо виробництва продуктів та послуг, яку не можна з юридичної таекономічної точки зору відокремити від домашнього господарства її власника(відсутність незалежного юридичного статусу);

«Зовнішньоекономічні зв'язки» («решта світу») обіймає зарубіжні економічні оди-ниці тією мірою, в якій вони здійснюють операції з резидентами країни.

Економічна операція в СНР — відображає групування елементарних потоків заїхнім змістом. Економічні операції поділяються на три групи:

з продуктами й послугами — відносять до виробництва, обліку і використанняпродуктів та послуг у галузях і секторах народного господарства; включаютьоперації з продуктами та послугами, що вироблені як у цьому, так і в попередніперіоди;

розподільчі — складаються з операцій, мета яких — розподіл і перерозподіл до-даної вартості, а також перерозподіл збережень;

— фінансові — відносять до зміни фінансових активів та пасивів у різних секто-рах народного господарства.

Для економічного аналізу діяльності кожної групи одиниць і для макроеконо-мічного аналізу в цілому економічні операції відображають у вигляді рахунків, якіподіляють на три класи: 1) призначені для характеристики економіки в цілому, про-порцій між найважливішими макроекономічними величинами і категоріями; 2) де-талізують рахунки першого класу відносно показників виробництва, споживання інагромадження національного продукту; складають для окремих галузей, товарів абогруп товарів; 3) деталізація рахунків першого класу відносно показників доходів івитрат, фінансування видатків капітального характеру і складаються для окремихсекторів економіки.

Рахунок виробництва відображає операції, які відносяться до процесу виробни-цтва (табл. 19.3).

Таблиця 19.3

Рахунок виробництва

Використання

Ресурси

Проміжне споживання

Валовий випуск продуктів та послуг

у тому числі в сфері:

у тому числі:

матеріального виробництва

продуктів і матеріальних послуг

невиробничій

нематеріальних послуг

Валовий внутрішній продукт в ринкових ці-нах

Чисті податки на продукти

 

Імпорт

Разом

Разом

Рахунок утворення доходів відображає розподільні операції, безпосередньопов'язані з процесом виробництва (табл. 19.4)

Таблиця 19. 4

Рахунок утворення доходів

Використання

Ресурси

Оплата праці робітниківу тому числі:резидентівнерезидентів

Валовий внутрішній продукт у ринкових ці-нах

 

 

Податки на виробництво

субсидії на виробництво

Податки на імпорт

субсидії на імпорт

Валовий прибуток економіки (валовий змі-шаний дохід)

 

Споживання основних фондів

 

Чистий прибуток економіки (чистий зміша-ний дохід)

 

Разом

Разом

Рахунок розподілу доходів відображує розподіл і перерозподіл доходів країни нарівні економіки в цілому з урахуванням відношень з іншими країнами (табл. 19.5).

Таблиця 19.5

Рахунок розподілу доходів

Використання

Ресурси

Субсидії

Валовий доход економіки (валовий змішанийдоход)

у тому числі:

по виробництву

Оплата праці робітниківу тому числі одержана:від наймачів-резидентіввід «іншого світу»

по імпорту

 

Доходи від власності, передані «іншому сві-ту»

Податки

Поточні трансферти, передані «іншому світу»

У тому числіна виробництвона імпорт

Валовий національний доход в розпоряджен-ні суспільства

Доходи від власності, одержані від «іншогосвіту»

 

Поточні трансферти, одержані від «іншогосвіту»

Разом

Разом

Рахунок використання доходів показує, як валовий національний доход у розпо-рядженні суспільства використовують на кінцеве споживання і валове нагромаджен-ня (табл. 19.6).

Таблиця 19.6

Рахунок використання доходів

Використання

Ресурси

Кінцеве національне споживання (витрати накінцеве споживання)

Валовий національний доход в розпоряджен-ні суспільства

у тому числі:

 

домашніх господарств

 

державних установ

 

громадських організацій, що обслуговуютьдомашні господарства

 

Валове національне заощадження

 

Разом

Разом

Рахунок капітальних витрат призначений для характеристик процесу реальногонагромадження основних та оборотних фондів, нематеріальних і фінансових активів,а також джерела його фінансування (табл. 19.7).

Таблиця 19. 7

Рахунок капітальних витрат

Використання

Ресурси

Валове нагромадження основних фондів

Валове національне заощадження

Зміна запасів матеріальних оборотних засо-бів

Капітальні трансферти, одержані від «іншогосвіту»

Чисті покупки землі і нематеріальних активів

 

Капітальні трансферти, передані з «іншогосвіту»

 

Чисті кредити (+) або чисті борги (-) нації

 

Разом

Разом

Рахунок продуктів і послуг характеризує загальні ресурси продуктів і послуг поекономіці в цілому, а також напрям використання цих ресурсів (табл. 19.8).

Таблиця 19. 8

Рахунок продуктів і послуг

Використання

Ресурси

Проміжне споживання

Валовий випуск продуктів і послуг

Кінцеве споживання на економічній території

Імпорт продуктів і послуг

Валове нагромадження основних фондів

Чисті податки на:продуктиімпорт

Зміна запасів матеріальних оборотних засо-бів

 

Експорт продуктів і послуг

 

Разом

Разом

Технічно макроекономічне рахівництво базується на запозиченому з бухгалтер-ського обліку принципі подвійного запису, згідно з яким СНР є взаємопов'язана су-купність двосторонніх рахунків (балансових таблиць), а кожний економічний показ-ник (економічна операція) записується у дебеті одного рахунку й кредиті іншого, щокореспондує з ним. Тобто кожний рахунок сам по собі має вигляд балансової таблиці,одна сторона якої характеризує ресурси, а інша — їхнє використання.

СНР включає такі рахунки:

внутрішньої економіки: продуктів та послуг, утворення, розподілу, викорис-тання доходів, капітальних витрат, фінансовий рахунок;

«Зовнішньоекономічних зв'язків» («решта світу»): поточних операцій, капі-тальних витрат, фінансовий рахунок.

Сукупність рахунків утворює зведені рахунки і відображає відношення між наці-ональною економікою і іншими країнами («Платіжний баланс»), а також відношенняміж різними показниками системи.

Для кожного сектору внутрішньої економіки передбачено складання набору рахун-ків — від рахунку виробництва до фінансового; для різних галузей — складання рахун-ків продуктів і послуг, виробництва і утворення доходів.