§ 3. Основні макроекономічні показники у СНР

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це ринкова вартість усіх кінцевих то-варів і послуг, вироблених у межах економічної території країни протягом певногоперіод часу, — як правило, року.

Валовий національний продукт (ВНП) — це ринкова вартість кінцевих товаріві послуг, вироблених за певний проміжок часу, — як правило, за рік, за допомогоюфакторів виробництва, що належать резидентам певної країни, незалежно від того,де використовувались ці фактори — в країні чи за кордоном. Відмінність між ВВП таВНП полягає у так званих іноземних факторних доходах:

Надходження Платежі

ВНП = ВВП + за фактори — за факториз-за кордону         решті світу

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) — це валовий внутрішній продукт, скори-гований на суму амортизаційних відрахувань: ЧВП = ВВП — Амортизація

Національний доход (НД) — це весь дохід, зароблений продовж року власни-ками ресурсів, що є резидентами певної держави, незалежно від того, де ці ресурсивикористовуються — власній країні чи за кордоном: НД = ВНП — Амортизація — Не-прямі податки;

НД = З + Р + в + п,

де: З — заробітна плата;

Р — рента; в — відсоток;

п — прибуток.

Особистий доход — показує скільки грошей надходить на цілі особистого спо-живання населення, і як такий відображає перерозподільні процеси в рухові націо-нального доходу: