§ 3. Основні макроекономічні показники у СНР

магниевый скраб beletage

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це ринкова вартість усіх кінцевих то-варів і послуг, вироблених у межах економічної території країни протягом певногоперіод часу, — як правило, року.

Валовий національний продукт (ВНП) — це ринкова вартість кінцевих товаріві послуг, вироблених за певний проміжок часу, — як правило, за рік, за допомогоюфакторів виробництва, що належать резидентам певної країни, незалежно від того,де використовувались ці фактори — в країні чи за кордоном. Відмінність між ВВП таВНП полягає у так званих іноземних факторних доходах:

Надходження Платежі

ВНП = ВВП + за фактори — за факториз-за кордону         решті світу

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) — це валовий внутрішній продукт, скори-гований на суму амортизаційних відрахувань: ЧВП = ВВП — Амортизація

Національний доход (НД) — це весь дохід, зароблений продовж року власни-ками ресурсів, що є резидентами певної держави, незалежно від того, де ці ресурсивикористовуються — власній країні чи за кордоном: НД = ВНП — Амортизація — Не-прямі податки;

НД = З + Р + в + п,

де: З — заробітна плата;

Р — рента; в — відсоток;

п — прибуток.

Особистий доход — показує скільки грошей надходить на цілі особистого спо-живання населення, і як такий відображає перерозподільні процеси в рухові націо-нального доходу:

ОД = НД — ПП — НПр — СС + ТП,

де: ПП — податки на прибутки корпорацій;

НПр — нерозподілений прибуток корпорацій;

СС — відрахування на соціальне страхування;

ТП — трансфертні платежі.

Наявний доход (НДн) — доход, який населення може витрачати на свій розсуд:

НДн = ОД — ПН,де: ПН — об'єм податків, які виплачує населення.

Національне багатство (НБ) — сукупність матеріальних благ, які накопиченів країні на даний момент часу. НБ поповнюється і оновлюється щорічно за рахунокстворюваного продукту. Разом з тим, воно може і зменшуватись в певні періоди часу,якщо вибуваючи елементи НБ більші від елементів його приросту.

Методи обчислення ВВП.

1. Як сума видатків покупців на придбання товарів і послуг (за видатками — ме-тод кінцевого використання):

ВВП = C + I + G + X ,

n

де: С — особисті споживчі видатки, які охоплюють видатки домашніх господарств натовари тривалого користування, видатки на предмети поточного вжитку і видаткиспоживачів на послуги;

І — інвестиційні видатки ділових фірм країни на закупівлю машин, устаткування,будівництво, зміни у запасах;

G — державні закупівлі товарів і послуг, які охоплюють усі державні видаткина кінцеві продукти підприємств і наймання в державний сектор працівників (крімтрансфертних платежів);

Xn — чистий експорт, який розраховується як сума експорту та імпорту, при чомуімпорт записується із знаком мінус.

Як сума грошових доходів, отриманих від виробництва продукції у цьому році(за доходами — розподільний метод):

ВВП = Z + R + K + P + A + Nb,

де: Z — заробітна плата найманих працівників, яку фірми й уряд виплачують тим, хтопропонує праці; враховують також низку доповнень до зарплати, які підприємствавносять у різні фонди;

R — рента, тобто доходи, які отримують домогосподарства і фірми від нерухомогомайна, в тому числі приписану ренту за проживання у власній оселі;

K — процент, що являє собою виплати грошового доходу постачальникам грошо-вого капіталу (виплата процентів домогосподарствам за вклади, за облігації підпри-ємств);

P — прибуток. Він має два різновиди — доходи некорпоративного сектора (дохо-ди підприємств, що перебувають в одноосібній власності) та прибуток акціонернихпідприємств;

A — непрямі податки на бізнес (податок на додану вартість, акцизний збір, ліцен-зійні платежі, мито та ін.);

Nb — амортизаційні відрахування (показують обсяг капіталу, спожитого у процесівиробництва впродовж року).

Як сума доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництва товарів і по-слуг (за галузями — виробничий метод):

ВВП = Е(ВВ — МВ) + (ПП — С),

де: ВВ — валовий випуск окремих галузей;

МВ — матеріальні витрати окремих галузей;

ПП — продуктові податки;

С — субсидії.

Номінальний ВВП (ВВПн) — це показник загального обсягу виробництва, якийобчислюється в поточних цінах, тобто у фактичних цінах даного року.

Реальний ВВП (ВВПр) — це показник загального обсягу виробництва, який об-числюється в постійних цінах, тобто в цінах року, який приймається за базу. Такийрік називається базовим. Реальний ВВП не враховує змін рівня цін.

Темп зростання:

ВВП поточного року

Тз =     р          —- • 100.

3 ВВПрбазового року

Темп приросту:

ВВПру поточному році - ВВПру попередньому році ^п    ВВПру попередньому році

Індекс цін поточного року:

I Ціни поточного року юо%ц Ціни базисного року

Індекс споживчих цін (ІСЦ) — показує зміну середнього рівня цін, «споживчогокошика», який зазвичай споживає середня міська родина.

Індекс споживчих цін підраховується за типом індексу Ласпейреса (PL) тобто ін-дексу цін з базисними вагами («споживчий кошик» фіксується за базисним роком):

ІРQ

р         

CL - n  '

І PO Q

i=1

де: P° — ціна і-го блага в базисному році;

Р- — ціна і-го блага в поточному році;

Q° — кількість і-го блага в базисному році.

Недоліком цього індексу є те, що він не враховує зміни в структурі споживання впоточному періоді, беручи за основу споживчий кошик базисного року.

Індекс цін, що використовується для усунення впливу інфляції на величинуВВП, називають дефлятором. Дефлятор визначається як середня зважена ціна всіхтоварів та послуг у ВВП, а вага кожного товару дорівнює його частці у сумарномуВВП поточного року. Дефлятор ВВП (ВНП) розраховується за типом індексу Пааше(Рр), в якому вагами виступає набір благ поточного року:

р          Ір* Q

„ /-. ,    ппт-гч номінальний ВВП поточного року *г-! 1

Р (дефлятор ВВП) =   =          ,

реальний ВВП поточного року Ц р„ q*

i=1

де: Qit — кількість і-го блага в поточному періоді.

Недолік індексу Пааше аналогічний індексу Ласпейреса, тобто, не враховуютьсязміни в структурі валового продукту, але за основу аналізу береться товарна структу-ра виробництва поточного року.

Індекс Фішера (PF) — частково усуває недоліки індексів Ласпейреса та Пааше,усереднюючи їх значення:

рР=VPTPP.

Процес коригування номінального ВВП здійснюється за допомогою дефлятораВВП. Найточнішим методом інфліювання або дефліювання номінального ВВП да-ного року є ділення номінального ВВП на індекс цін ВВП (дефлятор ВВП) і помно-ження одержаного результату на 100, тобто:

ВВП = ^. 100.

р Р

Для порівняння рівня життя чи добробуту в різних країнах використовуютьсяпоказники ВНП (ВВП) на душу населення або національного доходу на душу на-селення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Розкрийте роль СНР та її основні методологічні принципи.

Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР.

Дайте характеристику окремих методів обчислення ВВП: виробничого, розпо-дільчого та кінцевого використання.

У чому полягає суть інфліювання і дефліювання ВВП?

Контрольні тести

Базовим елементом обліку в Системі національних рахунків є:

а)         повна вартість;

б)         інституційна одиниця;

в)         резиденти даної країни;

г)         додана вартість.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) не розраховується за:

а)         виробничим методом;

б)         методом кінцевого використання;

в)         розподільчим методом;

г)         методом колективної експертної оцінки.

Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягомроку, — це:

а)         валовий внутрішній продукт;

б)         чистий внутрішній продукт;

в)         національний дохід;

г)         чистий національний продукт.

Чистий внутрішній продукт — це:

а)         валовий внутрішній продукт, скоригований на суму амортизаційних відра-хувань;

б)         ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжокчасу;

в)         державні видатки на кінцеві продукти підприємств і на наймання в держав-ний сектор працівників;

г)         частка продукції (доходу), що вироблена в Україні за допомогою факторіввиробництва, що належать резидентам.

Що із переліченого не враховується під час визначення обсягу національногодоходу:

а)         доходи власників;

б)         рентні доходи;

в)         прибуток корпорацій;

г)         амортизаційні відрахування.

Якщо обсяг реального ВНП знизився на 5%, а чисельність населення цього жроку зменшилась на 2%, то:

а)         реальний ВНП на душу населення зменшився;

б)         реальний ВНП на душу населення збільшився;

в)         реальний ВНП збільшився, а номінальний зменшився;

г)         номінальний ВНП не змінився.

Номінальний ВВП збільшився з 30,0 до 35,0 млрд. грн, а дефлятор ВВП — зі125 до 150%. За таких умов величина реального ВВП:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         не може бути розрахована за цими даними.

Який із названих елементів не входить до національного доходу:

а)         доходи бюджету від непрямих податків на бізнес;

б)         доходи найманих працівників та некорпоративних власників;

в)         рентні доходи;

г)         доходи корпорацій.

Задачі

Задача 1. Розрахуйте розмір кінцевого безподаткового доходу населення приумові, що відрахування на соціальне страхування дорівнює розміру трансфертнихвиплат, а також: споживчі витрати населення — 70 млрд. грн; урядові витрати — 35млрд. грн; валові внутрішні приватні інвестиції — 40 млрд. грн; експорт — 100 млрд.грн; імпорт — 66 млрд. грн; відрахування на повне відновлення зношених засобів —18 млрд. грн; непрямі податки — 4 млрд. грн.; податок на прибуток корпорацій — 18млрд. грн; нерозподілений прибуток корпорацій — 40 млрд. грн; податки, які сплачуєнаселення — 19 млрд. грн.

Задача 2. Чому дорівнює нерозподілений прибуток корпорацій, коли відомо, що:винагорода за найману працю — 76 млрд. грн.; рентні платежі — 5 млрд. грн; доходи нагрошовий капітал — 7млрд. грн; амортизаційні відрахування — 9 млрд. грн; непряміподатки — 3 млрд. грн; доходи уряду від податку на прибуток корпорацій — 2 млрд.грн; дивіденди — 7 млрд. грн? Винагорода за працю найманих працівників становить

Уз внп.

Задача 3. У базовому році ВВПр дорівнював 500 млрд. грн, в аналізованому роцідефлятор ВВП склав 120, а приріст реального ВВП — 5%. Чому дорівнює номіналь-ний ВВП в аналізованому році?

Задача 4. У базовому 2000р. ВВП становив 410 млрд. грн. У 2001р. номінальнийВВП становив 394,1 млрд. грн, а дефлятор ВВП склав 95,2%. У 2002р. номінальнийВВП становив 501,7 млрд. грн, індекс цін — 114,3%. Розрахувати тем приросту татемп зростання ВВП.

Задача 5. Розрахувати розмір національного доходу в аналізованому періоді,коли відомо, що:

Галузі народногогосподарства

Валовий випуск галузейнародного господарства,млрд. грн

Матеріальні витрати галузейнародного господарства,млрд. грн

Промисловість

236

170

Сільське господарство

156

99

Транспорт

87

51

Будівництво

201

114

Послуги

258

173

Інші галузі

34

22

РОЗДІЛ 20.

МАКРОАНАЛІЗ СУКУПНОГО ПОПИТУТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ