§ 1. Макроаналіз сукупного попиту

магниевый скраб beletage

Сукупний попит (AD) — це величина обсягу продукції, яку готові купити макро-економічні суб'єкти за кожного можливого рівня цін. Це шкала, що графічно пред-ставлена у вигляді кривої, яка показує різні кількості товарів і послуг — величину ре-ального обсягу виробництва, — що їх вітчизняні споживачі, фірми, уряд та зарубіжніпокупці всі разом бажають купити за кожного можливого рівня цін (рис. 20.1).

Р А

            ►

ВВП

Рис. 20.1. Крива сукупного попиту

Сукупний попит можна визначити за формулою розрахунку ВВП методом вит-рат:

AD = C + I + G + X.

n

Сукупний попит має дві форми: натурально-речову і вартісну. Натурально-речоваформа сукупного попиту відображає суспільну потребу населення, фірм і держави втоварах і послугах. Його структура може бути представлена: 1) певними видами про-дуктів і послуг невиробничого споживання, які задовольняють особисті та інші неви-робничі потреби; 2) сукупністю всіх засобів виробництва і виробничих послуг.

Вартісний зміст сукупного попиту може визначатися сумою планових витрат навітчизняні товари і послуги для кожного із рівнів сукупного доходу. Між сукупнимпопитом і ціною національного продукту існує опосередкована залежність, яка про-являється через три фактори:

• ефект відсоткової ставки полягає в тому, що при зростанні цін покупцям това-рів і послуг потрібно більше грошей для оплати угод. Отже, зростає попит на гроші,що при незмінній грошовій масі викликає підвищення їх ціни, тобто відсоткової став-ки. Внаслідок цього сукупний попит зменшується за рахунок попиту на ті товари, длякупівлі яких потрібно брати гроші в кредит. Це стосується в першу чергу інвестицій-них товарів, а також дорогих товарів споживчого призначення, до яких відносятьсяпереважно товари довгострокового використання.

ефект багатства виражається в тому, що при зростанні цін реальна вартість,тобто купівельна спроможність, накопичених фінансових активів із фіксованим до-ходом (облігації, строкові депозити тощо), що знаходяться у населення, зменшують-ся. Тому власники фінансових активів стають реально біднішими, що скорочує їхнійпопит. І навпаки.

ефект чистого експорту відбиває вплив зовнішнього сектора економіки на су-купний попит і ВВП. Він проявляється тоді, коли ціни на вітчизняні товари зроста-ють або зменшуються порівняно з цінами на іноземні товари. Якщо внутрішні цінипіднімаються стосовно цін за кордоном, то покупці почнуть віддавати перевагу ім-портним товарам, що викличе збільшення імпорту, натомість іноземці почнуть ку-пувати менше вітчизняних товарів, що викличе зменшення експорту. Отже, за іншихнезмінних умов зростання цін всередині країни викликає збільшення імпорту і змен-шення експорту. Внаслідок цього скорочується чистий експорт у складі сукупногопопиту.

Основні нецінові фактори сукупного попиту:

Зміни в споживчих витратах:

а)         добробут населення;

б)         очікування споживача;

в)         заборгованість споживача;

г)         податки.

Зміни в інвестиційних витратах:

а)         відсоткові ставки, зміна яких викликана, наприклад, змінами грошової масив країні, а не зміною цін;

б)         очікувані прибутки від інвестицій;

в)         податки з підприємств;

г)         технологія виробництва;

д)         надлишкові потужності.

Зміни у витратах на чистий експорт:

а)         національний дохід інших країн;

б)         валютні курси.

Зміни в державних витратах.

Під дією нецінових факторів (рис. 20.2) крива сукупного попиту (AD) перемі-щується: а) вправо вгору, коли попит зростає (AD^AD1); б) вліво вниз, коли попитзменшується (AD^AD2).

Р

AD1

'-,AD2

ВВП

Рис. 20.2. Вплив нецінових факторів на криву сукупного попиту (AD)