§ 3. Модель макроекономічної рівноваги AS-AD

магниевый скраб beletage

Взаємодія та взаємозв'язок між сукупним попитом (AD) та сукупною пропози-цією (AS) здійснюється через систему цін: точка перетину кривих сукупного попитуі сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний реальний вну-трішній обсяг виробництва. Точка перетину кривої сукупного попиту та кривої су-купної пропозиції — точка рівноваги (Ер), яка визначає рівноважний рівень цін (Рр)та рівноважний обсяг національного виробництва (ВВПЕр) (рис. 20.5).

р

Р

При аналізі динаміки рівноваги розрізняють три випадки: 1) якщо сукупнийпопит змінюється в межах кейнсіанського відрізка, то зростання попиту приво-дить до зростання реального обсягу національного виробництва і зайнятості присталих цінах; 2) якщо сукупний попит зростає на проміжному відрізку — це при-зводить до зростання реального обсягу національного виробництва, рівня цін тазайнятості; 3) якщо сукупний попит зростає на класичному відрізку AS — це при-зводить до інфляційного зростання цін та номінального ВВП при незмінному об-сязі реального ВВП (оскільки він не може зростати за межі рівня «повної зайня-тості») (рис. 20.6).

AS

Р,

Р

Р

"і V

\

 

 

 

 

~ \—ad,

 

—;       ►

Р

AS

Р

KVJ

Е2

 

 

 

_ad2

 

Ет

 

 

-AD,

 

 

            ►

ВВПп

ВВП

qi q2 ввп

1)

2)

3)

Рис. 20.6. Три варіанти макрорівноваги

В умовах реальної економіки, на проміжному та класичному відрізках спрацьо-вує так званий «ефект храповика» (рис. 20.7).

В основі цього явища — негнучкість ринкових цін до зниження при погіршенніринкової кон'юнктури (зменшенні сукупного попиту).

Модель макроекономічної рівноваги AD-AS використовують для дослідженнятаких явищ як збурення сукупної пропозиції (шоки пропозиції) та збурення сукуп-ного попиту (шоки попиту). Матеріальною основою шоків пропозиції, або інфляціївитрат, є різке здороження сировинних, енергетичних ресурсів та інших (наприклад,трудових) ресурсів. Історично першим був шок пропозиції у 1973-74 рр., коли цінина нафту за один рік зросли вище, ніж за увесь післявоєнний період. У зв'язку цимвиникло нове, досі невідоме явище, — стагфляція. Основною його характеристикою єодночасне падіння зайнятості, виробництва та зростання цін, що абсолютно відрізня-ється від класичної економічної кризи, — коли зниження обсягів виробництва супро-воджувався зниженням ринкових цін.

Шоки попиту (збурення сукупного попиту) виникають у двох випадках. По-перше, вони можуть спостерігатися на кейнсіанському та проміжному відрізкахкривої AS, якщо темпи приросту сукупного попиту (надмірні державні видатки,надмірний споживчий попит, неадекватно м'яка монетарна політика, різкий притікіноземної валюти в умовах негнучких валютних курсів та ін.) надто випереджаютьтемпи приросту сукупної пропозиції. Простіше кажучи, національне виробництвоне встигає задовольняти надмірні споживчі запити, внаслідок чого розвивається ін-фляція попиту. По-друге, вони завжди спостерігаються, коли економіка досягає при-родного рівня виробництва. Ринок, в силу інертних властивостей, не може миттєвовідреагувати на досягнення повної зайнятості, яке означає максимально можливийфізичний обсяг виробництва товарів і послуг — споживання продовжує зростати, алевже лише за рахунок цін. Така економіка називається «перегрітою» і потребує осту-джуючих заходів державної економічної політики.