§ 4. Модель IS-LM

магниевый скраб beletage

Модель IS-LM відображає взаємозв'язки на ринках товарів і грошей у національ-ній економіці в короткостроковому періоді (рис. 20.8). Вона виходить із припущенняпро незмінний рівень цін. Це означає, що усі змінні в моделі вимірюються у реальниходиницях.

ч

            1          1          ^

y2 Y1   ВВП

Дохід, обсяг виробництваРис. 20.8. Модель IS-LM

Припускають, що національна економіка є закритою. Отже, модель IS-LM пока-зує рівновагу товарного й грошового ринків і виявляє чинники, що визначають рі-вень доходу в національній економіці за незмінного рівня цін. Крива IS відображаєзалежність між відсотковою ставкою й рівнем доходу в національній економіці за рів-новаги на ринку товарів і послуг.

Крива LM відображає залежність між відсотковою ставкою та рівнем доходу, якавиникає за рівноваги на ринку грошей. Модель IS-LM дає змогу аналізувати впливмакроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в національній економіціу короткостроковому періоді. Ця модель показує, як зміни в екзогенних змінних —державних видатках, пропозиції грошей, податках тощо — визначають ендогеннізмінні, передовсім процентну ставку й дохід (обсяг національного виробництва). Мо-дель також дозволяє аналізувати вплив збурень на товарному й грошовому ринкахна національну економіку. Ці питання вивчає макроекономіка вищого рівня. МодельIS-LM пояснює положення й нахил кривої сукупного попиту. Інакше кажучи, вонадає змогу показати, що зі зростанням рівня цін національний дохід зменшується, тоб-то крива AD є спадною. Загалом зміни рівня доходу в моделі IS-LM, що виникаютьунаслідок коливання цін, означають рух по кривій сукупного попиту. Зміни ж рів-ня доходу у разі сталого рівня цін означають переміщення самої кривої сукупногопопиту. Модель IS-LM об'єднує елементи «кейнсіанського хреста» і теорії перевагиліквідності. Крива IS показує точки, які задовольняють умови рівноваги на ринкутоварів, а крива LM — точки, які задовольняють умови рівноваги на ринку грошей.Точка перетину кривих IS та LM показує процентну ставку і дохід, що забезпечуєрівновагу на обох ринках.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Що таке сукупний попит? Які є форми сукупного попиту?

Охарактеризуйте цінові та нецінові фактори впливу на сукупний попит.

Що таке сукупна пропозиція?

Форма кривої сукупної пропозиції: якою вона буває і чим це зумовлено?

Охарактеризуйте фактори впливу на зміну сукупної пропозиції.

Що таке економічна рівновага? Якою вона буває?

Прокоментуйте застосування моделі AD-AS. Що таке «ефект храповика»?

Охарактеризуйте модель IS-LM.

Контрольні тести

До цінових факторів впливу на сукупний попит не відноситься:

а)         ефект відсоткової ставки;

б)         ефект внутрішнього рівня віддачі;

в)         ефект багатства;

г)         ефект чистого експорту.

Якого відрізку короткострокової кривої AS не існує:

а)         кейнсіанського;

б)         проміжного;

в)         факторного;

г)         класичного.

Графік кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді має вигляд:

а)         гіперболи;

б)         параболи;

в)         горизонтальної прямої;

г)         вертикальної прямої.

При застосуванні моделі AS-AD, ефект храповика проявляється в тому, що:

а)         зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупного попиту;

б)         зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупної пропозиції;

в)         ціни на товари та ресурси є негнучкими щодо зниження;

г)         ціни є номінальною змінною, а обсяг виробництва — реальною.

Сукупний попит — це:

а)         загальна кількість кінцевих товарів та послуг, яка може бути представлена(вироблена) в економіці при різних рівнях цін;

б)         загальна або сумарна кількість продукції, яка може бути купленою при дано-му рівні цін і при інших рівних умовах;

в)         чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва;

г)         вся заробітна плата, яка виплачується фірмами найманим працівникам, а та-кож відрахування у державні та приватні пенсійні фонди.

Який із наведених елементів не входить до сукупного попиту:

а)         обсяг споживання;

б)         державні закупівлі товарів та послуг;

в)         доходи корпорацій;

г)         інвестиції.

7. Технологічна модернізація зміщує криву AS у довгостроковому періоді:

а)         вправо;

б)         вліво;

в)         вниз;

г)         вгору.

РОЗДІЛ 21.

СУКУПНІ ВИДАТКИ ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА