§ 2. Моделі поведінки споживача

магниевый скраб beletage

Дж. М. Кейнс був одним з перших, хто побудував модель поведінки споживача,яку називають кейнсіанською функцією споживання. Вчений сформулював основніпостулати своєї моделі не на підставі аналізу статистичних даних, а застосував дляцього дедуктивний метод, опираючись на інтуїцію та випадкові спостереження.

Отож Кейнс описав поведінку споживача у ринковій економіці такими трьома по-стулатами. По-перше, гранична схильність до споживання коливається у межах віднуля до одиниці (0 < МРС < 1). Це означає, що домогосподарства збільшують спо-живання, коли їхні доходи зростають, але споживання зростає повільнішим темпомпорівняно з темпом зростання використовуваного доходу. Цей постулат Кейнс ви-водить із людської психології: «Суть основного психологічного закону, в наявностіякого можна не сумніватися, полягає в тому, що зі збільшенням свого доходу людизазвичай у середньому збільшують своє споживання, але повільніше, ніж зростає їх-ній дохід». Цей закон Кейнс сприймає як аксіому, що не потребує жодних доказів.

По-друге, Кейнс уважав, що зі зростанням доходу середня схильність до спожи-вання знижується. Він розглядав заощадження як розкіш. Тому заможніші родинизаощаджують більший відсоток свого доходу порівняно з біднішими. Згодом цей по-стулат Кейнса спричинився до виникнення так званої загадки споживання.

По-третє, Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживан-ня, є поточний використовуваний дохід, а процентна ставка не відіграє важливої роліу визначенні обсягу споживання.

Кейнсіанську функцію споживання, враховуючи її постулати, часто записують

так:

C = C + c-Y,

де С — споживання;

C — автономне споживання, яке не залежить від величини поточного доходу;с — гранична схильність до споживання;Y — використовуваний дохід (рис. 21.1).

Кейнсіанська концепція моделі поведінки споживача спрацьовує в короткостро-ковому періоді. В довгостроковому періоді середня схильність до споживання майжене змінюється. У другій половині 40-х років американський економіст Саймон Кузніц,використовуючи дані за тривалі проміжки часу (10 і 30 років), виявив, що відношен-ня споживання до доходу в економіці США було навдивовижу стабільним упродовждесятиліть. При цьому, незважаючи на значне зростання доходів в аналізованому пе-ріоді, середня схильність до споживання, за його розрахунками, практично не зміни-лася. Кузніц дійшов висновку, що зі зростанням доходів у довгостроковому періодісередня схильність до споживання не виявляє тенденції до зниження. Отже, дані закороткостроковий період підтверджували постулат Кейнса про зниження середньоїсхильності до споживання, а дані за довгостроковий період не виявляли цієї тенденціїта вказували на стабільність АРС. Цю суперечливу поведінку споживання у коротко-строковому і довгостроковому періодах економісти назвали загадкою споживання.

Аби пояснити цю загадку, американські економісти Франко Модільяні та МілтонФрідман розвинули нові моделі поведінки споживача. Ці моделі ґрунтуються на кон-цепції міжчасового вибору, яку висунув Ірвінг Фішер.

Ірвінг Фішер запропонував модель поведінки споживача, яку називають міжча-совим вибором споживача. У його моделі індивід стикається з міжчасовим бюджет-ним обмеженням і вибирає такі рівні поточного та майбутнього споживання, щобйого добробут упродовж усього життя був максимальним. Доки споживач має змогузаощаджувати і брати позику, доти споживання залежить від кількості ресурсів, яки-ми він володіє протягом життя.

Як ми вже зазначали, головним обмежувачем споживання є рівень доходу. Йогоназивають бюджетним обмеженням. Приймаючи рішення стосовно того, від якоїчастки споживання у поточному доході слід відмовитись сьогодні, щоб максимізу-вати споживання у майбутньому, слід розглянути міжчасове бюджетне обмеження.

Припустимо, що споживач, який здійснює міжчасовий вибір, живе в двох часовихперіодах: молодість та старість. Нехай в першому періоді споживач має дохід Yd1, а об-сяг споживання — С У другому часовому періоді — відповідно Yd2 та С2. При цьомузазначимо, що всі змінні вимірюються реальними величинами, тобто скореговані нарівень інфляції.

Згадаймо, що споживач може брати в борг, а тому його поточне споживання можеперевищувати поточний рівень доходу. І він може заощаджувати. Тоді його поточнеспоживання буде менше за поточний дохід.

Розглянемо насамперед вплив доходу в кожному із періодів на обмеження спо-живання. У першому періоді заощадження перевищують доходи над споживанням,тобто:

S = Ydi — Ci. (,)

  • Частина неспожитого доходу поточного періоду (заощадження) приносить влас-нику додатковий дохід у вигляді процента (і), якщо він зберігається на рахунку вбанку. Тому в другому періоді споживання (С2) буде визначатись обсягом доходудругого періоду (Yd2) плюс заощадження першого періоду (S) та плюс процент на цізаощадження (S і), тобто

С2 = Yd2 + S + S ' i = Yd2 + S ' (1 + l) (2)де і — реальна процентна ставка.

Ми розглянули ситуацію, коли споживач у першому періоді частину свого доходунагромаджує, а у другому весь свій дохід споживає, оскільки третього періоду немає.

Але у першому періоді можна не тільки нагромаджувати, а і жити в борг, тобтопозичати. За цих умов рівняння (1) і (2) мають однаковий вигляд, але S (заощаджен-ня) будуть мати від'ємне значення, тобто будуть меншими за нуль, оскільки позичкаозначає від'ємні заощадження. Для спрощення припустимо, що процентна ставка зпозик та процентна ставка з заощаджень однакові.

(3)

Для виведення бюджетного обмеження споживача об'єднаємо рівняння (1) та(2), замінивши у рівнянні (2) S значенням із рівняння (1). Тоді матимемо:

C2 = Yd 2 + S-(1 + і ) = Yd2 + (Yd 1 + C1) - (1 + і).

Здійснимо певні перетворення:

а)         розкриємо у рівнянні справа дужки:

C2 = Yd2 + Yd1 ' (1 + і ) — C1 ' (1 +

б)         перенесемо вираз [-С1(1 + і)] ліворуч:

C2 + C1 ' (1 + і) = Yd2 + Yd1 ' (1 + і')'-

C1 +

в)         розділимо обидві частини рівняння на (1 + і):

Y

, 1d2

' — 1 ,n

(4)

(1 + i) "" (1 + і) У'

Останнє рівняння — вираження міжчасового бюджетного обмеження споживача.Зміст його полягає в тому, що споживання за два часових періоди (молодість та ста-рість) дорівнює сумарному доходу за ці періоди. Якщо процентна ставка більша за нуль(і > 0), то майбутні споживання і дохід дисконтуються на (1 + і). Множник 1/(1 + і) —це ціна споживання другого періоду, виражена в одиницях першого періоду. Іншимисловами, 1/(1 + і) — це обсяг споживання першого періоду, від якого споживач муситьвідмовитись, заради збільшення одиниці споживання в другому періоді. Графічно бю-джетне обмеження зображено на рис. 21.2.

С2

Yd1 + Yd2/(1+i)

d1

Y

На рис. 21.2 в точці А споживання першого періоду дорівнює Yd1, а другого — Yd2.Це означає, що в цій точці весь дохід споживається, а споживач не заощаджує і незапозичує. В точці В споживач в перший період нічого не споживає і весь свій до-хід переводить у заощадження. Тому споживання у другому періоді дорівнюватиме(1 + і) Yd1 + Yd2. В точці D споживач планує нічого не споживати в другому періодіі запозичує максимум засобів під дохід другого періоду. Тому споживання першогоперіоду дорівнює:

Yd, +

(1 + i)

Це три крайні ситуації в споживчому виборі домогосподарства. Насправді їхзначно більше, споживач може обирати будь-яку точку на відрізку BD. Якщо спо-живач обирає точки на відрізку АВ, то в перший період він споживає менше, ніжотримує доходу, а залишок відкладається на другий період (заощаджується). Якщовибір здійснюється на відрізку AD, то це означає, що в перший період спожива-ється більше, ніж це дозволяє дохід, залучаються запозичені засоби для покриттярізниці.

Бюджетне обмеження споживчого вибору означає, що за межами бюджетної лінії(вище неї) жодні варіанти не можливі. Нижче лінії BD споживчий вибір можливий,оскільки він означає, що споживач використовує тільки частину свого доходу. Алемаксимізація споживання як мета споживчого вибору зумовлює пошук комбінації успоживанні в різних часових періодах саме на лінії AD.

Переваги споживача стосовно вибору, в якому періоді слід більше споживати, зо-бражують за допомогою карти кривих байдужості. Нагадаємо, що кожна точка кривоїбайдужості показує різні варіанти споживання в період молодості та період старості,які мають для споживача однакову корисність і забезпечують йому однаковий рівеньдобробуту (рис. 21.3).

Y

d 2

C2

Графік показує, що:

а)         для споживача байдуже, яку комбінацію споживання у першому та другомуперіодах обрати, адже кожна точка на кривій І4 означає максимізацію корисності впершому та другому періодах разом;

б)         нахил будь-якої точки кривої байдужості показує, на яку величину має зрос-ти споживання у другому періоді (С2) для компенсації зменшення на одну одиницюспоживання у першому періоді. Цей нахил називають граничною нормою заміщення(MRS) споживання у першому періоді (С4) на споживання у другому періоді (С2);

в)         більш віддалені від початку координат криві байдужості прийнятніші для спо-живача, оскільки означають зростання корисності.

Отже, будь-якій точці на кривій І2 буде надана перевага порівняно з будь-якою ін-шою точкою на кривій І Крива І3 привабливіша для вибору споживача, ніж І2, а кри-ва І4 привабливіша порівняно з усіма попередніми. Для того, щоб споживач зробивоптимальний вибір, слід на один графік перенести криві байдужості та лінію бюд-жетного обмеження (рис. 21.3).

Згадаймо, що бюджетне обмеження вимагає пошуку оптимізації споживанняпершого та другого періодів саме на прямій BD. З рис. 21.3 видно, що бюджетна лі-нія перетинає всього дві кривих байдужості. Оскільки бажанішою є вища (зміщенаправоруч) крива байдужості, то точка, в якій бюджетна лінія дотикається до вищоїкривої байдужості І2, тобто точка М є найкращою комбінацією обсягів споживанняу першому та другому періодах, тобто вона є оптимальною. У цій точці нахил кривоїбайдужості дорівнює нахилу лінії бюджетного обмеження.

Нахил кривої байдужості, як ми вже зазначали, виражає граничну норму замі-щення (MRS). Нахил же лінії бюджетного обмеження дорівнює одиниці плюс зна-чення реальної процентної ставки (1 + і).

Отже, в точці оптимуму (точка М) MRS = 1 + і. Це означає, що споживач розпо-діляє споживання між періодом молодості та старості так, щоб MRS = 1 + і. Це булалогіка прийняття рішень споживачами стосовно розподілу фіксованого доходу наспоживання та заощадження.

Далі слід з'ясувати, які корективи в поведінку споживача вносять зміни обсягудоходу. Зростання доходу Yd1 або Yd2 зміщують бюджетну лінію праворуч, даючи змо-гу досягти розташованої нижче кривої байдужості. (При цьому передбачається, щоспоживаються нормальні блага, тобто такі, попит на які зростає в міру зростання до-

Як видно із графіка, зростання рівня доходу (незалежно від періоду) зміщує бю-джетну лінію AD до A1D1 (праворуч), що свідчить про зростання споживання в обохперіодах. Оскільки споживач може надавати позику і сам позичати (жити в борг)впродовж обох періодів, то немає значення, скільки споживається в кожний проміж-ок часу. Важливо тільки те, що майбутній дохід дисконтується за реальною процент-ною ставкою. Це означає, що споживання залежить від поточної вартості доходу впевному періоді та дисконтованої вартості майбутнього доходу. Це означає, що по-точна вартість доходу дорівнює:

Y

V 4- d 21 "г

(1 + І)

На відміну від моделі Кейнса, модель Фішера ґрунтується на тому, що спожи-вання залежить не тільки від поточного доходу, а і від очікуваного доходу впродовжвсього свого життя. Але для тих, хто хотів би, але не може отримати позики, обсягспоживання залежить від обсягу поточного доходу.

Модель Франко Модильяні

Ф. Модильяні використав модель поведінки І. Фішера для вивчення функції спо-живання. Як ми щойно зазначили, за моделлю Фішера, споживання залежить від до-ходу впродовж всього життя людини. Модильяні ж дослідив, яким чином коливаннярівня доходу протягом життя змушують людей перерозподіляти дохід із сприятли-вих на несприятливі періоди. Його модель отримала назву моделі життєвого циклу.

Чи не найпоширенішим фактором, що впливає на зміну обсягу доходу людини, євихід на пенсію. Ця подія зумовлює зменшення доходу; до неї хочуть підготуватися,прагнучи здійснити певні заощадження, щоб не допустити до відчутного зменшенняобсягу споживання.

Нехай споживач очікує, що він проживе ще t років, а пропрацює до пенсійноговіку п років. Його річний дохід дорівнює Y, а багатство оцінюється в W. Через п роківвін очікує отримати дохід у розмірі Yх п.

Якщо споживач протягом усього свого життя хоче залишити рівень споживаннястабільним, то який рівень споживання він має обрати?

Ресурси, якими споживач розпоряджається протягом життя, складаються із на-явного багатства W та доходу за роки, впродовж яких він планує працювати, тобто Yn(для спрощення припустимо, що процентна ставка і = 0). Тобто його ресурси дорів-нюють W + Yn. Щоб споживання було стабільним, треба його рівномірно розподілитиза роками життя, тобто поділити на t. Тоді:

С = W + Y'П =1 -W + П-Y .

t t t

Це означає, що якщо, приміром, споживач планує прожити 25 років, а пропрацю-вати 10 років, то функція споживання матиме вигляд:

1 10

С =      W +     Y,

25 25

або:

С = 0,04 W + 0,4 Y.

Ця функція означає, що споживання залежить як від первинного розміру багат-ства, так і від рівня доходу.

Якщо кожний суб'єкт економічних відносин буде будувати свою поведінку на та-ких самих засадах, то сукупна функція споживання може мати такий вигляд:

C = oW + c'-Y,

де o — гранична схильність до споживання за нагромадженим багатством;

c' — гранична схильність до споживання за доходом. За цією моделлю середнясхильність до споживання:

На основі цієї функції Ф. Модильяні вирішує суперечність між теоріями спо-живання Кейнса і Фішера. Оскільки обсяг багатства окремої людини не змінюєть-ся строго пропорційно річному доходу, то ця обставина пояснює низьку (спадну)схильність до споживання при дослідженні окремих домогосподарств у короткостро-ковому періоді. В довгостроковому ж періоді існує постійна пропорція між обсягомбагатства і обсягом доходу W/Y, отже, постійна середня схильність до споживання.Досліджуючи коливання обсягів споживання та заощаджень, Ф. Модильяні дійшоввисновку про те, що при зростанні доходів заощадження зростають швидше, ніж спо-живання, а при зменшенні рівня доходів заощадження зменшуються ще швидше,оскільки людям важко відмовитись від уже звичного для них рівня споживання.

Модель життєвого циклу застосовувалась для дослідження поведінки людей по-хилого віку, які мають жити значною мірою за рахунок зроблених заощаджень. Ви-явилось, що поведінка людей похилого віку суперечить поведінці, висвітленій у ціймоделі. Вони не витрачають своє нагромаджене багатство так швидко, як того вимагаємодель життєвого циклу, яка ґрунтується на тому, що люди прагнуть до стабільногоспоживання впродовж всього свого життя. Очевидно, існують і інші фактори впливуна поведінку споживачів. Це, очевидно, і мотив перестороги, і прагнення залишатиспадщину тощо.

Теорія поведінки споживача Мілтона Фрідмена

Теорія споживання М. Фрідмена, як і теорія життєвого циклу, ґрунтується наконцепції поведінки споживача Ірвінга Фішера. Всі ці теорії виходять із того, що спо-живання залежить не тільки від поточного доходу. Концепція Ф. Модильяні ґрун-тується на припущенні, що динаміку доходу можна передбачити протягом усьогожиття людини. Мілтон Фрідмен для пояснення поведінки споживача запропонувавгіпотезу постійного доходу.

Зміст цієї гіпотези полягає в тому, що рівень доходів господарських суб'єктів під-лягає коливанням в результаті впливу на них як постійних (довгострокових), так івипадкових (одноразових або тимчасових) чинників. Наприклад, працівники сіль-ського господарства, що займаються вирощуванням овочів, отримали в поточномуроці значно менший від середнього рівня дохід. Причиною цього стали непередбачу-вані заморозки. Це зменшення доходу є явищем тимчасовим. А, приміром, здобуттявищої освіти, високої кваліфікації постійний (довгостроковий) чинник, що впливаєна рівень доходу.

Мілтон Фрідмен розглядає дві складові поточного доходу (Y): постійний дохід(YP) та тимчасовий (YV), тобто:

Y = YP + YV .

Постійний дохід ( YP) у цій моделі — це середній дохід, а тимчасовий — випадковевідхилення доходу від його середнього рівня.

Автор цієї теорії вважає, що споживання залежить насамперед від постійногодоходу, оскільки позики та заощадження споживачі використовують для того, щобнівелювати коливання тимчасового доходу. Це означає, що зростання реальної за-робітної плати вдвічі зумовлює зростання споживання впродовж усього періоду діїцього чинника теж вдвічі. А, приміром, отримання спадщини, формує іншу поведін-ку, оскільки така форма доходу є одноразовою, має випадковий характер і потребуєрозподілу його на все життя. Сказане вище означає, що споживачі свій постійнийдохід витрачають, а більшу частку тимчасового доходу — заощаджують. У зв'язку зцим функція споживання у моделі М. Фрідмена модифікується, набуваючи такоговигляду:

C = oYP,

де o — константа.

Із рівняння випливає, що споживання прямо пропорційне постійному доходу.

Для того щоб зіставити цю модель з моделлю Кейнса, треба визначити у моделіФрідмена середню схильність до споживання. Для цього розділимо обидві частинифункції споживання на Y. Отримаємо:

C YP— = o— .Y Y

або

- YPAPC = C = o —.

Y

Згідно з теорією постійного доходу, як видно із останньої формули середня схиль-ність до споживання залежить від відношення постійного доходу (YP) до поточногодоходу (Y). Якщо поточний дохід тимчасово зростає, то АРС тимчасово зменшуєть-ся, і навпаки.

У своїй роботі М. Фрідмен прагне з позиції своєї теорії зрозуміти, чому статис-тичний аналіз сімейних бюджетів, зроблений Дж. Кейнсом, свідчить про зменшенняАРС у міру зростання доходів домогосподарств. Він приходить до висновку, що наколивання середньої схильності до споживання впливають зміни як постійного ( YP),так і тимчасового (YV) доходів. І якби всі коливання поточного доходу були спричи-нені змінами постійного доходу, то в різних сім'ях АРС була б однакова. Але оскількиколивання доходу відчувають на собі вплив і тимчасових змін, то сім'ї з вищим тим-часовим доходом далеко не завжди досягають пропорційного зростанню YV вищогорівня споживання. Остання обставина створює хибне уявлення про те, що сім'ї з ви-соким доходом, як правило, мають нижчу середню схильність до споживання.

Розглядаючи динаміку доходів у довгостроковому періоді, М. Фрідмен зро-бив висновок, що коливання доходів з року в рік відбувається внаслідок коливаньтимчасового доходу. І тому роки високого рівня тимчасового доходу характеризу-ються низькою середньою схильністю до споживання.

Тобто коливання середньої схильності до споживання властиві короткостроково-му періоду і є наслідком коливань тимчасового доходу.

У довгостроковому періоді коливання середньої схильності до споживання є на-слідком змін постійного доходу, і тому для тривалого проміжку часу (10 років і біль-ше) середня схильність до споживання є сталою.

Підводячи підсумок аналізу різних теорій споживання, слід зазначити, що:

а)         проблема споживання — складна, суперечлива і по-різному себе проявляє укоротко- та довгостроковому періодах;

б)         у короткостроковому періоді поточний дохід виступає головним чинником, щовизначає обсяг споживання; середня схильність до споживання зменшується в мірузростання доходу, і навпаки (Дж. М. Кейнс);

в)         у довгостроковому періоді не тільки поточний дохід, а й нагромаджене багат-ство, очікуваний дохід в майбутньому і т. ін. визначають рівень споживання (І. Фі-шер, Ф. Модильяні);

г)         коливання доходу можуть бути зумовлені як постійними, так і тимчасовимизмінами. На обсяг споживання у довгостроковому періоді впливають зміни постійно-го доходу (М. Фрідмен).