§ 4. Методи пізнання економічних процесів і явищта їхня класифікація

магниевый скраб beletage

Економічна теорія використовує широкий спектр прийомів і способів досліджен-ня свого предмета, які й визначають зміст її методу.

Метод економічної теорії — це сукупність прийомів, засобів і принципів, за допо-могою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економіч-них систем.

Економічна теорія застосовує як загальнонаукові, так і специфічні для даної на-уки методи пізнання економічних явищ і процесів (рис. 1.7).

Діалектика як метод — загальний для всіх наук метод пізнання, у тому числі ідля економічної теорії. Він базується на використанні законів і принципів філософії,сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому зв'язку тавзаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що накопиченнякількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є єдність іборотьба протилежностей.

Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних еконо-мічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін пев-ного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, неістотного. Резуль-татами застосування методу наукової абстракції є формування понять, економічнихкатегорій, виявлення і формування законів.

Аналіз і синтез як метод дослідження застосовується в єдності двох його складових.

При аналізі об'єкт дослідження розкладається на складові частини, кожна з якихвивчається окремо; при синтезі відбувається об'єднання різних елементів, сторіноб'єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв'язків між ними.

Індукція і дедукція. Індукція — це метод пізнання від окремого до загального, відзнання нижчого ступеня до знання вищого ступеня. Дедукція — метод пізнання відзагального до одиничного. Метод індукції і дедукції забезпечує діалектичний зв'язокодиничного, особливого і всезагального.

Історичний і логічний методи використовуються економічною теорією для до-слідження економічних процесів у єдності.

Історичний метод вивчає ці процеси у тій історичній послідовності, в якій вонивиникали, розвивалися і змінювалися один за одним у житті.

Логічний метод досліджує економічні процеси в їхній логічній послідовності,прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від історичних випад-ковостей, зигзагів і подробиць, не властивих цьому процесові.

Економічне моделювання — це формалізований опис економічних процесів іявищ (за допомогою математики й економетрики), структура якого абстрактно відт-ворює реальну картину економічного життя. Економічна модель дає можливість на-очно і глибше дослідити основні риси й закономірності розвитку реального об'єктапізнання. Може бути виділена наступна класифікація економічних моделей:

за способом представлення досліджуваного процесу або явища моделі розріз-няють логічні, графічні, економіко-математичні, табличні;

за тривалістю процесів, що аналізуються — на короткотермінові та довготер-мінові;

за кількістю залучених до аналізу суб'єктів — на прості моделі (домогосподар-ство та фірма) і повні моделі за участю держави;

за ступенем залучення іноземного сектору — на закриті, тобто представленалише національна економіка, і відкриті, представлений вплив іноземного сек-тору;

за характером відображення фактора часу — на статичні та динамічні.

залежно від припущення на якому ґрунтується модель: рівноважні (природнавластивість системи полягає в рівновазі); нерівноважні (рівновага не є природ-ною властивістю системи); структурні (рівновага є результатом перерозподілудоходів).

за метою дослідження — пояснювальні (прагнуть пояснити наявну ситуаціюв економіці); прогностичні (прагнуть передбачити явище чи процес у майбут-ньому); управлінські (виявляють засоби впливу на досягнення поставленоїмети).

Економічний експеримент — штучне відтворення економічних процесів і явищз метою вивчення їх за оптимально сприятливих умов та подальшого практичноговпровадження. Економічний експеримент дає змогу на практиці перевірити обґрун-тованість наукових гіпотез і рекомендацій, щоб попередити помилки і провали в еко-номічній політиці держави.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Визначте основні етапи розвитку економічної теорії.

Які сучасні економічні теорії ви знаєте і в чому полягає принципова відмін-ність між ними?

Дайте визначення предмета економічної теорії та охарактеризуйте еволюціюйого трактування.

Назвіть коло проблем, які вивчає економічна теорія, мікро- і макроекономіка.

Дайте визначення суті економічного закону і назвіть основні види їх.

Чим відрізняються економічні закони від законів природи?

Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів? Охарактеризуйте основ-ні види їх.

Розкрийте функції економічної теорії.

Яке місце економічної теорії у системі економічних наук?

Чому, на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

Яке практичне значення має економічна теорія?

За яких умов забезпечується наукова обґрунтованість економічної політикидержави?

Контрольні тести

Термін «економіка» вперше був введений в науковий обіг:

а)         Аристотелем;

б)         Ксенофонтом;

в)         А. Монкрентьєном;

г)         Кейнсом.

Термін «політична економія» вперше був введений в науковий обіг:

а)         А. Смітом;

б)         К. Марксом;

в)         А. Монкретьєном;

г)         Д. Рікардо.

Економічні закони, які діють в межах окремої суспільно-економічної формації,відносяться до:

а)         всезагальних економічних законів;

б)         загальних економічних законів;

в)         специфічних економічних законів;

г)         стадійних економічних законів.

Економічні інтереси — це:

а)         прагнення людства реалізувати свою мету;

б)         прагнення людства задовольнити матеріальні потреби;

в)         усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп такласів, суспільства;

г)         засоби задоволення людських потреб.

Яке з положень розкриває суть поняття «економічна категорія»:

а)         це літературний аналог фізичного явища;

б)         це причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів та явищ;

в)         це абстрактний, теоретичний вираз певних економічних явищ та процесів;

г)         це взаємозв'язок між економічними явищами та процесами.

Стійкі, постійно повторювані зв'язки в системі економічних відносин — це:

а)         економічна категорія;

б)         економічний закон;

в)         продуктивні сили;

г)         економічні принципи.

Хто вперше ввів в обіг термін «політекономія»?

а)         Монкретьєн у 1615 році;

б)         К. Маркс у 1867 році;

в)         Д. Рікардо у 1817 році;

г)         Ф. Енгельс у 1874 році.

Виберіть найбільш повне і конкретне визначення предмета економічної теорії:

а)         економіка вивчає гроші, банківську систему, багатство, капітал;

б)         економіка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє вплив на станнаціональної економіки (ціни, виробництво, зайнятість тощо);

в)         економіка вивчає діяльність, котра охоплює виробництво і обмін товарами;

г)         економіка вивчає те, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхід-ні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб його членів.

Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національ-ної економіки:

а)         макроекономіка;

б)         мезоекономіка;

в)         мікроекономіка;

г)         політекономія.

Економічна теорія, яка виражала інтереси торгівельної буржуазії епохи первіс-ного нагромадження капіталу — це:

а)         фетишизм;

б)         меркантилізм;

в)         теорія фізіократів;

г)         маржиналізм.

Які проблеми економічної теорії не вивчає макроекономіка?

а)         індивідуальний попит;

б)         ділові цикли;

в)         економічне зростання;

г)         темпи інфляції.

Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національ-ної економіки:

а) макроекономіка;

б)         мезоекономіка;

в)         мікроекономіка;

г)         політекономія.

Що означає економіка?

а)         послідовність економічних процесів;

б)         мистецтво ведення домогосподарства;

в)         економічні відносини;

г)         підприємницька діяльність.

Теоретичні узагальнення, які містять певні допущення, що відображають за-гальні тенденції розвитку економічної системи це:

а)         економічні закони;

б)         економічні категорії;

в)         економічні принципи;

г)         економічні явища.

РОЗДІЛ 2.ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУСВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ