§ 4. Сукупні видатки та рівноважний рівень виробництва

магниевый скраб beletage

Для аналізу впливу зміни сукупних видатків на стан національної економікизастосовують поняття «рівноважний рівень національного виробництва», або «рів-новажний ВВП». Рівноважний рівень національного виробництва — це такий йогообсяг, якому відповідають сукупні видатки, достатні для закупівлі усієї продукції,виготовленої у поточному періоді.

Умову досягнення рівноважного ВВП у національній економіці відбиває рівняння:

Y = C + I + G + X,

e          n

де: Ye — рівноважний ВВП.

Дотримання цієї умови означає досягнення економічної рівноваги на товарнихринках країни. Згідно з кейнсіанським підходом, рівноважний обсяг виробництваможе складатися і за неповної зайнятості ресурсів, наприклад, в умовах значного без-робіття, тобто Ye буде меншим за рівноважний обсяг національного виробництва за

повної зайнятості ( Y'e ).

У макроекономіці склалися два підходи до визначення економічної рівноваги: під-хід «видатки — обсяг виробництва» (ґрунтується на зіставленні сукупних видатків іреального ВВП) та підхід «витікання — ін'єкції» (ґрунтується на зіставленні витіканьіз потоку «видатки — доходи» та ін'єкцій до цього потоку). Для простоти аналізу рів-новажного ВВП у короткостроковому періоді робляться припущення: 1) в економіцінаявні надлишкові виробничі потужності та вимушене безробіття. Тому зростання су-купних видатків збільшує обсяг виробництва, а не підвищує рівень цін; 2) усі заощад-ження здійснюють домогосподарства (реально ж заощаджують і ділові підприємства).

Тому джерелом інвестицій виступають лише особисті заощадження; 3) аморти-зація і чисті факторні доходи дорівнюють нулю. Тому валові інвестиції дорівнюютьчистим інвестиціям; 4) економіка країни закрита, тобто немає експортно-імпортнихоперацій і відсутній державний сектор. Тому сукупні видатки охоплюють лише спо-живання та інвестиції, тобто АЕ = С + І.

Із припущень 3 та 4 випливає, що ВВП, національний дохід, особистий дохід і ви-користовуваний дохід дорівнюють один одному. Це означає: якщо ВВП країни стано-вить 200 млрд. грн, то домогосподарства отримують у своє розпорядження саме дохіду 200 млрд. грн, який використовують для споживання та заощадження.

Підхід «видатки — обсяг виробництва» ґрунтується на зіставленні сукупних ви-датків та реального ВВП країни. За відсутності експортно-імпортних операцій тадержавного сектора рівноважний ВВП (Ye) дорівнює С + I. Незаплановані зміниінвестицій у запаси визначаються відніманням від заощаджень запланованих інвес-тицій. Коли ж сукупні видатки більші, ніж реальний ВВП (С + І > Y), відбуваєтьсявилучення інвестицій із запасів (їхні зміни є від'ємною величиною). Інакше кажучи,коли запаси зменшуються, підприємства у короткостроковому періоді пристосову-ються до відсутності рівноваги між сукупними видатками і обсягом виробництвашляхом збільшення виробництва й зайнятості. Коли сукупні видатки менші, ніж ре-альний ВВП (С + І < Y), інвестиції у запаси зростають (зміна у запасах є додатноювеличиною). Підприємства пристосовуються до зростання запасів (нерівноваги міжсукупними видатками і обсягом національного виробництва) зменшенням виробни-цтва й зайнятості. Лише тоді, коли сукупні видатки та реальний ВВП рівні між собою(C + I = Y), незаплановані зміни інвестицій у запаси дорівнюють нулю. Це просте-жується тоді, коли національна економіка досягає рівноважного ВВП, тобто досяга-ється економічна рівновага. Національна економіка перебуватиме у стані рівноваги,коли фактичні видатки дорівнюють запланованим. ВВП дорівнює не лише сумі до-ходів, а й фактичним видаткам на товари і послуги. Тому умову економічної рівно-ваги можна записати у такому вигляді: фактичні видатки = заплановані видатки, абоY = C + I. На рисунку 21.7 лінія під кутом 45° відображає точки, в яких виконуєтьсяумова економічної рівноваги. Рівновага досягається в точці Е2, де лінія запланованихвидатків перетинає лінію 45°. Цей графік називають «кейнсіанським хрестом».

Підхід «витікання — ін'єкції» ґрунтується на зіставленні витікань із потоку «ви-датки — доходи» та ін'єкцій у цей потік. Витікання — це будь-яке витрачання доходуне для купівлі вироблених у країні кінцевих товарів і послуг. Витікання з потоку «ви-датки — доходи» відбуваються через заощадження, податки та імпорт. Ін'єкція — цебудь-яке доповнення до споживчих видатків на купівлю продукції, вироблену всере-дині країни. Ін'єкціями є інвестиції, державні закупівлі товарів і послуг та експорт.

У підході «видатки — обсяг виробництва» увагу акцентуємо на тому, що безпосе-реднім визначником рівноважного обсягу виробництва й зайнятості є сукупні видат-ки. Це — прямий підхід до визначення рівноважного ВВП. На відміну від нього підхід«витікання — ін'єкції» є непрямим. Проте він має свої переваги: вказує на нерівністьсукупних видатків та реального ВВП за всіх обсягів виробництва, крім рівноважного.Нагадаємо, що згідно із нашими припущеннями ми розглядаємо закриту економіку,в якій відсутній державний сектор і є лише один вид ін'єкцій (інвестиції) та один видвитікань (заощадження).

Домогосподарства, як відомо, заощаджують частину доходу. Заощадження озна-чають витікання (вилучення) з потоку «видатки — доходи», що зменшує реальнийВВП. Проте поряд зі споживчими благами економіка виробляє капітальні бла-га, які купують ділові підприємства за рахунок інвестиційних коштів. Інвестиції єін'єкціями у потік «видатки — доходи». Отже, інвестиції нейтралізують витікання зпотоку «видатки — доходи» у вигляді заощаджень. Однак заощадження та інвестиціїможуть кількісно не збігатися. Якщо заощадження більші, ніж інвестиції (S > І), тосукупні видатки є меншими, ніж реальний ВВП. За цих умов реальний ВВП країниперевищує рівноважний. І навпаки, якщо заощадження менші за інвестиції (S < І), тосукупні видатки більші, ніж реальний ВВП, а реальний ВВП менший за рівноважний.Тільки коли заощадження та інвестиції дорівнюють одне одному (S - 1), витіканняз потоку «видатки — доходи» у вигляді заощаджень нейтралізуються ін'єкціями увигляді інвестицій у цей потік, а ВВП є рівноважним. Згідно з підходом «витікання —ін'єкції» економічна рівновага досягається тоді, коли витікання з потоку «видатки —доходи» дорівнюють ін'єкціям у цей потік (S - І) (рис. 21.8).