§ 6. Рівноважний рівень ВВП та ВВП в умовах повної зайнятості:рецесійний та інфляційний розриви

магниевый скраб beletage

Основне положення кейнсіанської економічної теорії в чистому вигляді ґрунту-ється на тому що ринкова економіка не володіє механізмом, здатним автоматичностворювати такий рівень сукупних витрат, який би стимулював підприємців виро-бляти необхідний об'єм продукції без інфляції і при повній зайнятості. Крива су-купних витрат може знаходитись вище або нижче тієї кривої, яка перетне бісектрисупри безінфляційному рівню виробництва в умовах повної зайнятості. Рівноважнийрівень ВВП може не співпадати з рівнем ВВП при повній зайнятості. Рецесійний роз-рив — це величина на яку сукупні витрати менші від безінфляційного рівня ВВП приповній зайнятості. Він породжує багаторазове зниження реального ВВП. Інфляцій-ний розрив — це величина на яку сукупні видатки перевищують без інфляційнийрівень при повній зайнятості. Цей розрив викликає зростання номінального ВВП.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Дайте характеристику споживанню та заощадженню. Які фактори впливаютьна споживання та заощадження? Як вони впливають?

Що таке «основний психологічний закон», автономне споживання та «спожив-чий кошик»? Що таке середня та гранична схильності до споживання і заощад-ження?

Що таке «загадка споживання»? Які головні характерні риси кейнсіанської такласичної моделі поведінки споживача?

Що таке інвестиції та їхня роль в національній економіці?

Що таке сукупні видати? Який зв'язок між сукупними видатками та Кейнсіан-ською теорією макроекономічної рівноваги?

Що таке мультиплікатор? Ефект мультиплікатора?

Контрольні тести

Індивідуальне або сукупне використання споживчих благ, які направлені назадоволення матеріальних і духовних потреб людини — це:

а)         заощадження;

б)         попит;

в)         пропозиція;

г)         споживання.

Розраховується як відношення збереження до доходу, що множиться на 100% —

це:

а)         середня схильність до збереження;

б)         гранична схильність до збереження;

в)         гранична схильність до споживання;

г)         середня схильність до споживання.

Абсолютно зростають і споживання, і збереження, але відносна частка спожи-вання все більше скорочується, а частка збереження зростає — це:

а)         закон Оукена;

б)         правило 70;

в)         основний психологічний закон;

г)         мультиплікатор інвестицій.

Гіпотеза життєвого циклу та теорія постійного доходу були розроблені відпо-відно:

а)         А. Смітом та Д. Рікардо;

б)         К. Марксом та Ф. Енгельсом;

в)         В. Ойкеном та Л. Ерхардом;

г)         Ф. Модільяні та М. Фрідманом.

Зростання сукупних витрат у кейнсіанський моделі приведе до зрушення кри-вої сукупного попиту:

а)         вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на величинумультиплікатора;

б)         вправо на величину зростання сукупних витрат;

в)         вліво на величину зростання сукупних витрат;

г)         вліво на величину зростання сукупних витрат, помножену на величинумультиплікатора.

Зовнішньоекономічна діяльність у частині імпорту:

а)         збільшує мультиплікатор витрат;

б)         зменшує мультиплікатор витрат;

в)         на мультиплікатор витрат не впливає;

г)         усі відповіді неправильні.

Сума грошей сьогодні, яка створить указаний майбутній дохід за наявних про-центних ставок — це:

а)         поточна вартість майбутнього доходу;

б)         вирівняна вартість поточного доходу;

в)         середня схильність до заощаджень;

г)         гранична схильність до заощаджень.

Зведення майбутнього доходу до поточної вартості здійснюють за допомогоюметодики, яку називають:

а)         мультиплікацією;

б)         приведенням вартості;

в)         дисконтуванням;

г)         складним відсотком.

Задачі

Задача 1. Безподатковий доход домогосподарства за минулий рік становив 1500грн на місяць. Середня схильність до споживання — 0,75. Чому дорівнюватиме май-бутня вартість нинішнього вкладу, якщо: уся сума річного обсягу заощаджень пере-ведена на депозитний (пенсійний) рахунок, відсоткова ставка — 14% річних, термінвкладу — 25 років?

Задача 2. Спадок особи Х через 18 років становитиме 250000 грн. Яка поточнавартість грошової суми занесеної на ощадний рахунок, якщо відсоткова ставка стано-вить 4,5% річних? Яка різниця між множником нарощування та дисконтним множ-ником?

Задача 3. Деяка особа має вік 40 років, її трудове життя (Т) почалося з 20 років.Ця особа сподівається прожити до 80 років і планує вийти на пенсію у 65 років. Її річ-ний дохід становить 20000 грн за рік. Майно споживача становить 50000 грн. Обчис-лити граничну схильність до споживання майна, граничну схильність до споживаннядоходу, річний обсяг споживання.

Задача 4. Виробнича фірма може орендувати одиницю капіталу за ціною R і про-давати одиницю своєї продукції за ціною Р. Скільки капіталу потребує фірма длямаксимізації прибутку?

Задача 5. Знайти реальний прибуток фірми, використовуючи наступні дані: гра-ничний продукт капіталу — 0,203 грн, ціна одиниці капіталу — 12 грн, ціна одиниціпродукції — 12,75 грн, номінальна відсоткова ставка — 9,4%, рівень інфляції — 0,5%,норма амортизації — 8,3%.

Задача 6. Визначити чисту поточну вартість, використовуючи наступні дані:

 

Термін дії проекту, років

1

2

3

4

5

6

Виторг від проекту, тис. грн.

50

55

59

190

210

369

Витрати на проект, тис. грн.

330

211

100

10

10

10

РОЗДІЛ 22.МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ