§ 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності

Безробіття — це економічне явище, коли частина економічно активного населен-ня не має можливості використати свою робочу силу.

ЧБ

РБ =    100%

ЧРС

де: РБ — рівень безробіття, %;

ЧБ — чисельність безробітних, осіб;ЧРС — чисельність робочої сили, осіб.Види безробіття:

Фрикційне.

Структурне.

Інституціональне.

Циклічне.

Добровільне.

Найбільш небезпечним є циклічне безробіття, яке виникає внаслідок циклічно-го спаду виробництва і є результатом зниження сукупного попиту на робочу силу.Тому прийнято вважати, що природне (неминуче) безробіття — це сума фрикцій-них та структурних безробітних при повній відсутності циклічних безробітних. Длявимірювання втрат від циклічного (надмірного) безробіття використовують законОукена: в ситуації, коли фактичний рівень безробіття перевищує природний рівеньна 1%, відставання фактичного ВВП від потенційного його обсягу становить 2,5%.Спираючись на закон Оукена можна поетапно обчислити втрати ВВП від надмірного(циклічного) безробіття:

В = (РБф — РБ) х 2,5,

де: В — відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (у відсотках);РБф і РБп — рівень відповідно фактичного і природного безробіття;2,5 — число Оукена;

(100 - В)          ВВПф -100

ВВПф =±         ВВП ^ВВП =  ф          ;

' ф 100 п          п 100 - В

ВВП = ВВП — ВВПф,

'           в          п          фф

де: ВВПв — абсолютні втрати ВВП від циклічного безробіття.

Економісти також визначають вплив динаміки фактичного безробіття на динамі-ку реального ВВП. У розвинутій економіці, наприклад США та інших західних країн,простежується така залежність:

ВВПт _ ВВПт , = 3 _ 2 І ft _ Е \

ввпт1  \ т т-1>'

де: ВВПт — реальний обсяг виробництва в розрахунковому році;

ВВПт-1 — реальний обсяг виробництва в попередньому році;

Біт — рівень безробіття в розрахунковому році;

Біті — рівень безробіття в попередньому році.

З цієї форм ули випливає, що коли рівень безробіття в національній економіціне змінюється (Біт = Біт і), то реальний ВВП зростає в середньому на 3% за рік. У роз-винутих країнах упродовж останніх десятиліть природний обсяг виробництва зрос-тав приблизно на 3% щороку. Цей показник називають темпом зростання природногоВВП, а його значення, як нам уже відомо, зумовлене нагромадженням капіталу, при-ростом населення та науково-технічним прогресом.

Якщо рівень безробіття порівняно з попереднім роком зростає на 1%, то реаль-ний ВВП зменшиться на 2%, що означає величезні економічні втрати — недовироб-ництво товарів і послуг, зниження доходів населення тощо.