§ 3. Методологічні положення класифікації та аналізу стануекономічно активного населення

Класифікація економічно активного населення

Економічно активне населення складається з населення обох статей віком від15 до 70 років включно, яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозиціюробочої сили для ринкового виробництва товарів та послуг, а також деяких вид не-ринкового виробництва. що входять до Системи національних рахунків та балансів(СНР) та є економічною діяльністю.

Все населення країни розподіляється на три взаємовиключні та вичерпні категорії:

зайняті;

безробітні;

економічно неактивні (поза робочою силою).

До складу економічно активного населення (робочої сили) входять тільки ті осо-би, які займались економічною діяльністю, або шукали роботу і були готові присту-пити до неї, тобто класифікуються як «зайняті» та «безробітні» (у визначенні МОП).

Населення, активне у даний момент (або робоча сила).

В рамках національної концепції економічно активного населення, застосовуєть-ся поняття «населення, активне у даний період» стосовно короткого періоду часу —обстежуваного тижня.

Концепція «Економічної активності, або робочої сили» передбачає віднесенняосіб до однієї з трьох взаємовиключних категорій, в залежності від характеру їхньоїдіяльності впродовж короткого обстежуваного періоду (тиждень або день), на осно-ві правил пріоритетності: зайняті, безробітні, та особи, які є поза робочої сили тобтоекономічно неактивні. Відповідно до цих правил, зайнятості надається перевага пе-ред безробіттям, а безробіттю — перед відсутністю економічної активності. Цю за-лежність можна представити так:

Н = Е + Е,

ан

де: Н — все населення,

Еа — економічно активне населення (робоча сила);

Ен — економічно неактивне населення (поза робочої сили)

Е = З + Б,

а

де: З — зайняті економічною діяльністю;

Б — безробітні (у визначенні МОП).

Правила пріоритетності забезпечують безпосередній взаємозв'язок між зайнятіс-тю, робочим часом і доходом від трудової діяльності, що можливо використовуватидля аналізу продуктивності праці.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) включає:

осіб молодше 15 та старше 70 років;

осіб у віці 15-70 років, встановленому для обліку економічно активного насе-лення, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» та «безробітні», а саме:

а)         пенсіонерів по інвалідності та на пільгових умовах;

б)         осіб, зайнятих в домогосподарстві;

в)         учнів та студентів;

г)         зневірених;

д)         осіб з сезонним характером роботи;