§ 4. Інфляція як індикатор макроекономічної нестабільності

Інфляція — це зростання загального рівня цін у країні впродовж певного часу,що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці.

Рівень інфляції (Р) визначається як процентна зміни рівня цін :

- P - P

P _ n n-1

" Pn-1 'де: Рп — рівень цін аналізованого року;

Pn — рівень цін попереднього року.

На практиці інфляція, як правило, вимірюється зміною індекса споживчих цін (СРІ).

Індекс споживчих цін (СРІ) показує зміни середнього рівня цін ринкового «ко-шика» споживчих товарів та послуг, до складу якого входять продовольчі товари,одяг, житло, паливо, транспорт, медичні послуги, плата за навчання та інші товарипослуги, що купуються типовим (середнім) домашнім господарством для повсякден-ного життя. Склад «споживчого кошика» фіксується на рівні базового року.

Один з найбільш поширених індексів, за допомогою якого визначається рівеньінфляції, — індекс Пааше.

В умовах інфляції економічні суб'єкти фактично сплачують ще один податок, непередбачений податковою системою, — інфляційний податок.

Інфляційний податок — це втрата капіталу власниками грошових коштів внаслі-док інфляції. Інфляційний податок сплачується автоматично домашніми господар-ствами, оскільки із зростанням цін вони витрачають більше своїх коштів. Інфляцій-ний податок (ІТ) визначається за формулою:

IT _

P - P

rn rn-1

f к

Pn У

або

Т = р. Mр

де: Рп — рівень цін аналізованого року;Pn _4 — рівень цін попереднього року;

пропозиція грошей в аналізованому році;— рівень запасів грошових коштів у реальному вираженні;

р — темпи приросту інфляції за рік.

Інфляційний податок отримує емітент грошової маси, тобто держава.

Крім того, держава отримує додатковий дохід, обумовлений прогресивною шка-лою оподаткування, тому що інфляція ( P ) сприяє зростанню номінальних доходіві в результаті темп приросту номінальних податкових надходжень випереджає темпінфляції (тому, що податки сплачуються за більш високим ставками). Але цей дохідне є інфляційним податком.

M

п

Сеньйораж (SE) — це дохід, який отримує уряд на основі монопольного правадрукувати гроші. Сеньйораж може бути визначений купівельною спроможністю гро-шей, випущених в обіг за даний період:

якщо

SE =

f Mn - Mn-1'