§ 2. Автоматична фіскальна політика

До податків, які залежать від доходу, відносяться прибутковий податок з грома-дян, податок на прибутки підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір,

відрахування в різні фонди тощо. Якщо ВВП змінюється, то за таких податків подат-кові вилучення змінюються автоматично.

Чутливість податків до ВВП залежить від системи оподаткування. При прогре-сивній системі рівень податкових ставок зростає за певною шкалою в залежності відзростання доходу. Тому при зростанні ВВП податки збільшуються швидше, ніж до-ход. За пропорційною системою рівень податкових ставок є стабільним для всіх рів-нів доходу. Тому податки змінюються прямо пропорційно зміні доходу. Певні транс-ферти теж залежать від динаміки ВВП. Так, виплати по безробіттю скорочуються підчас зростання виробництва і збільшуються під час його падіння. Чисті податки, якіавтоматично, тобто без державних рішень, змінюються в залежності від зміни ВВП,називаються автоматичними чистими податками. Автоматична залежність чистихподатків від ВВП є важливим фактором стабілізації економіки. Стабілізаційна функ-ція чистих податків пояснюється тим, що вони уявляють собою вилучення з еконо-міки, тобто втрату її купівельної спроможності. Якщо вони збільшуються, то ВВПзменшується і навпаки. Це означає, що з точки зору економічної стабільності бажанозбільшувати величину таких вилучень в періоди, коли економіка прямує до інфляції,і навпаки, зменшувати їх величину в періоди, коли намітилася тенденція до скорочен-ня виробництва. Оскільки динаміка автоматичних податків відповідає цим вимогам,вони отримали назву вмонтованих стабілізаторів. Незважаючи на те, що автоматичнічисті податки виконують стабілізаційну функцію без спеціальних державних рішень,їх ефективність в кінцевому підсумку теж залежить від держави. Але роль державиполягає в тому, що вона вмонтовує, тобто впроваджує в економіку певну систему по-датків і трансфертних платежів. При внесенні змін у цю систему стабілізаційна ефек-тивність чистих податків буде змінюватися. Отже, автоматична фіскальна політика —це така політика, яка встановлюючи певну систему податків і трансфертів, забезпечуєїм можливість виконувати стабілізаційну функцію в економіці автоматично.

Щоб показати як автоматичні чисті податки виконують стабілізаційну функціюв економіці, розглянемо два варіанти. Перший — коли в економіці спостерігається«перегрів», тобто відбувається інфляційне зростання ВВП, що свідчить про надмір-ність сукупних витрат. За цих умов виникає необхідність стримувати сукупний по-пит, скорочувати сукупні витрати. Стабілізаційний механізм автоматичної фіскаль-ної політики виглядає так:

ВВП інфляційне збільшується, автоматично зростають чисті податки;

зростання автоматичних чистих податків означає збільшення податкових ви-лучень з економіки;

внаслідок збільшення податкових вилучень зростання сукупних витрат упо-вільнюється, що певною мірою гальмує зростання ВВП.

Другий — коли в економіці намітився спад виробництва, спостерігається дефіцитсукупних витрат. За цих умов економіку бажано «підбадьорити», тобто стимулюватидо збільшення сукупних витрат. Стабілізаційний механізм автоматичної фіскальноїполітики виглядає таким чином:

ВВП реально зменшується, автоматично зменшуються чисті податки;

зменшення автоматичних чистих податків означає зменшення податкових ви-лучень з економіки;

внаслідок зменшення податкових вилучень скорочення сукупних витрат упо-вільнюється, що певною мірою гальмує падіння виробництва.

Отже, в міру інфляційного збільшення ВВП у періоди піднесення податкові ви-лучення автоматично збільшуються і завдяки цьому гальмують небажане економічнезростання. В міру скорочення реального ВВП у періоди падіння податкові вилучен-ня автоматично скорочуються і завдяки цьому гальмують зменшення виробництва.Але слід зазначити, що автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори не єдостатнім гальмом для усунення економічних коливань. Вони неспроможні повніс-тю нейтралізувати інфляційний чи рецесійний розриви в економіці, а лише частковойого зменшують.

Щоб обчислити ефект гальмування ВВП з боку автоматичних чистих податків,потрібно акцентувати увагу на тому, що будь-які автоматичні вилучення з економікивпливають на ВВП виключно через зміну мультиплікатора. Іншими словами, авто-матичні чисті податки, як і заощадження, — це такі фактори, вплив яких на ВВП опо-середковується їхнім впливом на мультиплікатор.

В умовах автоматичних чистих податків зі зміною доходу крім вилучень в фор-мі заощаджень автоматично змінюються податкові вилучення. Тому будь-яке збіль-шення доходу викликає збільшення споживчих витрат пропорційно добутку ГССна (1 — ГКП), тобто пропорційно ГСС (1 — ГКП). Оскільки між мультиплікаторомвитрат і вилученнями з економіки існує обернено пропорційна залежність, то цеозначає, що мультиплікатор витрат повинен зменшитися. Щоб визначити формулумультиплікатора витрат з урахуванням подвійного вилучення (заощадження плюсавтоматичні чисті податки), розглянемо механізм перетворення доходів у витрати задопомогою схеми:

Етапи угод

Витрати

 

Доходи

П

ДВІп

 

ДВІп

1

ГСС(1 — ГКП) х ДВІп

 

ГСС(1 — ГКП) х ДВІп

n

[ГСС(1 — ГКП)]П х ДВІп

 

[ГСС(1 — ГКП)]п х ДВІп

У наведеній схемі ДВІп — початковий приріст валових інвестицій, який поро-джує певну низку угод з відповідними приростами витрат і доходів, ГКП — гра-ничний коефіцієнт податків. Із схеми видно, що на кожному етапі угод витратиперетворюються в рівнозначну величину доходу, але доходи попереднього етапу пе-ретворюються в зменшену величину витрат наступного етапу. Це пояснюється ви-никненням подвійного вилучення в пропорції 1 — ГСС х (1 — ГКП). Отже, в умовахзастосування лише автономних чистих податків вилучення дорівнюють 1 — ГСС.Тому мультиплікатор витрат є величиною обернено пропорційною до цих вилучень:Мв = 1 : (1 — ГСС). В умовах застосування автоматичних чистих податків вилученнядорівнюють 1 — ГСС х (1 — ГКП). Тому мультиплікатор витрат є величиною оберне-но пропорційною до цих вилучень:

Мв = 1 : (1 — ГСС х (1 — ГКП)).

Мультиплікатор витрат з урахуванням подвійного вилучення (заощадженняплюс автоматичні чисті податки) — це складний мультиплікатор витрат в умовах за-критої економіки.

В умовах застосування автоматичних чистих податків змінюється і формуламультиплікатора податків. Щоб врахувати автоматичні чисті податки, слід спирати-ся на універсальне правило, згідно з яким мультиплікатор податків завжди меншийвід мультиплікатора витрат пропорційно граничній схильності до споживання, тобтоМп = Мв х ГСС. Спираючись на це правило, дістанемо формулу складного мульти-плікатора податків:

Мп = ГСС : (1 — ГСС х (1 — ГКП)).

Щоб визначити ті заходи, які держава повинна застосувати з метою повної стабі-лізації економіки, ми повинні виходити з того, що реальна фіскальна політика при-ймає необхідні дискреційні рішення в умовах дії автоматичних чистих податків. Зацих умов ВВП змінюється двічі:

1) внаслідок дискреційних рішень стосовно державних закупок і чистих податків;2) за рахунок впливу автоматичних чистих податків на рівень мультиплікатора. Цеозначає, що при зміні державних закупок, податкових ставок або рівня трансфертівзміну ВВП можна обчислити за уже відомими формулами, в яких застосовуютьсяскладні мультиплікатори:

ДВВП = ДДЗ х М , ДВВП = ДЧП х М .

вп

Спираючись на ці формули, можна обчислити і необхідні зміни в державних за-купках і чистих податках, якщо зміни в ВВП є заданими наперед.