§ 1. Кейнсіанство та його еволюція Історичні передумови виникнення кейнсіанства

магниевый скраб beletage

Світова економічна криза 1929-1933 рр. з небаченою силою вдарила по всій сис-темі ринкової економіки, продемонструвавши безсилля знекровленого монополіс-тичним пануванням ринкового економічного механізму в її саморегулюванні. Наставчас кінця старої ринкової цивілізації, яка ґрунтувалась на безмежній конкуренціїсуб'єктів господарювання .

Якщо неокласична теорія кінця XIX — початку XX ст. спиралась, головним чи-ном, на мікроекономічний аналіз, то після глибокої кризи початку 30-х років і в ходінаступної тривалої депресії з її небаченим рівнем безробіття постала необхідність ін-шого — макроекономічного — аналізу, фундатором якого став видатний економістXX ст., англійський теоретик Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Доба пануваннянеокласичної теорії, створеної А. Маршаллом, Дж. Б. Кларком, В. Парето та їх послі-довниками, закінчилась. Вона виявилась не в змозі передбачити виникнення новихсуперечностей ринкової системи. На зміну неокласичній теорії мала прийти інша,яка б більше відповідала новим реаліям економічного життя. Такою теорією й сталокейнсіанство — економічне вчення Дж. М. Кейнса.

Світова економічна криза зумовила виникнення нових проблем наукових дослід-жень, які не втратили актуальності й донині, адже основний їх зміст полягав у дер-жавному регулюванні ринкової економіки. Саме з 30-х років беруть свій початок дваосновних теоретичних напрями, пов'язані з вирішенням цієї проблеми: економічнийдирижизм, представлений перш за все кейнсіанством, та економічний лібералізм з та-кою альтернативною кейнсіанству течією, як неокласична теорія з усіма її сучаснимиваріаціями — неолібералізмом, монетаризмом тощо.

Економічне вчення Дж. М. Кейнса

Із середини 30-х років XX ст. кілька десятиліть розвиток економічної теоріївідбувався під впливом вчення Джона Мейнарда Кейнса. З ним погоджувалися,його концепцію уточнювали й доповнювали, її спростовували, але в будь-якомувипадку ніхто із серйозних економістів не міг пройти повз ідеї англійського дос-лідника.

Появу вчення, що одержало за іменем його творця назву «кейнсіанство», можнадатувати 1936 р., коли було опубліковано книгу Кейнса «Загальна теорія зайнятості,відсотка і грошей».

Кейнсіанство набуло світової слави не тільки у зв'язку з теоретичними побудо-вами і тлумаченнями природи економічний явищ, скільки внаслідок своєї головноїполітико-економічної настанови — обґрунтування необхідності державного регу-лювання господарських процесів. Концепція Кейнса склалася після світової кризи1929-1933 рр. і відображала загальне розчарування в концепції, яка панувала раніше,про ефективну саморегуляцію ринкового господарства.

У центрі уваги Кейнса були дві проблеми, що виступають на перший план саме вперіоди економічних депресій: попиту і безробіття.

До Кейнса прихильники різних економічних напрямів (крім марксистів) відкриточи мовчазно поділяли доктрину Ж. Б. Сея: кожен товаровиробник продає, щоб купи-ти, отже, пропозиція породжує відповідний попит і загальне надвиробництво, загаль-на криза збуту неможливі. Дж. М. Кейнс відкидає «закон ринків» Ж. Б. Сея. Оскіль-ки в ринковій економіці обмін здійснюється не за формулою «товар — товар», а заформулою «товар — гроші — товар», продавець може і не стати покупцем, бо ним ке-рує не тільки попит, а й прагнення до заощадження. Тому загальна криза збуту цілкомреальна. Кейнс приходить до узагальнення: обсяг національного доходу і його дина-міка безпосередньо визначаються не лише факторами пропозиції (тобто факторами,від яких залежить виробництво), а й факторами попиту. Зазначимо, разом із тим, щоКейнс не поділяє концепції множинності факторів виробництва як творців цінності.Він схильний вважати єдиним фактором, що створює цінність, працю (включаючипрацю підприємця), а устаткування, оборотний капітал тощо — лише умовами праці.

Кейнс вводить поняття функцій сукупної пропозиції та сукупного попиту. Пер-ша визначається співвідношенням сукупних (для суспільства) витрат і зайнятості.Протягом відносно коротких періодів часу це співвідношення не змінюється. Другафункція відображає співвідношення очікуваних доходів підприємців (у масштабахсуспільства) і зайнятості. Вони дуже рухливі. Тому динаміка зайнятості залежить,головним чином, від функції сукупного попиту, що визначає доходи підприємців.Точка перетину двох функцій характеризує обсяг зайнятості. Кейнс називає її точ-кою ефективного попиту.

Ефективний попит, тобто сукупний платоспроможний попит, що визначає сту-пінь зайнятості, залежить від очікуваного рівня споживання та інвестицій.

Особисте споживання — це функція приросту доходу. Але темпи зростання спо-живання нижчі за темпи зростання доходу. Кейнс називає основним психологічнимзаконом падіння частки споживання і підвищення частки заощаджень при зростаннідоходу. Наслідком цього закону є відносне зменшення попиту на предмети спожи-вання. Компенсацією такого зменшення може бути тільки зростання інвестиційногопопиту, інакше неминуче зростання безробіття і падіння темпів зростання національ-ного доходу.

Інвестиції в будь-яку галузь зумовлюють зростання зайнятості, збільшення до-ходів і споживання не тільки в цій галузі, а й у суміжних з нею галузях. У свою чергу,зміни в цих галузях породжують зростання зайнятості, доходів і попиту в галузях«другого порядку» (за ступенем віддаленості від сфери первинного інвестування).Виникає ефект мультиплікатора. Поняття мультиплікатора ще до Кейнса (у 1931 р.)ввів в економічну теорію Річард Фердинанд Кан, який досліджував вплив зростанняінвестицій на зайнятість. Кейнс розглядає мультиплікатор доходу. Величина цьогомультиплікатора залежить від того, яка частка споживання в доході.

Головною проблемою, за Кейнсом, слід вважати перетворення частини доходу,що зберігається, в інвестиції. Якщо очікувана прибутковість інвестицій нижча віднорми відсотка або дорівнює їй, інвестування для власника коштів є безглуздим. Чимбільший розрив між нормою відсотка й очікуваною прибутковістю капіталовкладень(Кейнс говорить про граничну ефективність капіталовкладень), тим активнішимстає процес інвестування.

Кейнс заперечує поширене уявлення про те, що відсоток — це ціна заощадження.Заощадження роблять лише тоді, коли потреби задоволені, тому підвищення ставкивідсотка не стимулює зростання заощаджень. Відсоток, за Кейнсом, — це ціна, якусплачують за відмову від ліквідності. Тут набирає сили інший психологічний закон:прагнення до ліквідності, тобто бажання тримати свої вільні кошти в найбільш ліквід-ній формі, щоб мати можливість спрямувати їх у зручний момент у вигідні інвести-ції. Відмова від ліквідності сприймається як жертва, що потребує компенсації. Такоюкомпенсацією слугує відсоток, що виплачується власнику коштів, наданих у борг.

Ступінь переваги ліквідності залежить від характеру угоди, ризику, спекулятив-них міркувань. Але є й інший значущий фактор, що входить у взаємодію з прагнен-ням до ліквідності й може впливати на норму відсотка: кількість грошей в обігу. Коливона зростає, пропозиція в ліквідній формі збільшується, тоді як купівельна спро-можність грошей падає (відбувається інфляційний процес), що робить збереженнязаощаджень у грошовій формі все менш привабливим. Відсоткова ставка знижу-ється, інвестування посилюється. Кейнс у цілому песимістично оцінює можливостікапіталістичної системи господарства домогтися стійких високих темпів зростанняшляхом ринкового саморегулювання. Гранична схильність до споживання спадаєпри зростанні доходу (Кейнс вважає це економічним законом).

Відбувається падіння, що прогресує, граничної ефективності капіталу, а від цієїефективності залежить привабливість перетворення частини доходу, що зберігається,в інвестиції. Відсоткова ставка утримується на занадто високому рівні, що також об-межує інвестиції. Тому необхідне активне державне втручання в економічне життя.

Кейнс виділяє два способи регулювання попиту: грошово-кредитну і бюджетнуполітику. Грошово-кредитна політика спрямована на стимулювання попиту внаслі-док зниження норми відсотка і вплив на прагнення до ліквідності. Кейнс пропонуєвідмовитись від золотого стандарту і регульованого «накачування» грошової маси вобігу. Кейнс відкидав обвинувачення в тому, що він пропагує інфляцію. Збільшеннякількості паперових грошей в обігу призводить до загального підвищення цін лише заповної зайнятості. Поки існує безробіття, збільшення грошової маси стимулюватимепопит, а пропозиція товарів залишатиметься еластичною. Однак Кейнс визнавав, щотака концепція вкрай спрощує реальність. Вплив приросту грошової маси на інвес-тиції може обмежитись зростанням цін і заробітної плати задовго до настання повноїзайнятості. Тут може спрацювати безліч факторів: зміна кількості грошей в обігу під-силить поточний попит перш, ніж інвестиції принесуть свої плоди; збільшення числапрацюючих призведе, відповідно, до закону зниження граничної продуктивності ка-піталу, до зростання витрат виробництва, а отже, і цін; різна еластичність пропозиціїрізних факторів виробництва зумовить порушення виробничого процесу і зростанняйого витрат тощо. Але не загроза інфляції головне, що ставить під сумнів перетворен-ня грошово-кредитної політики в основний інструмент стимулювання попиту. Інтер-ес до інвестування визначається оцінкою майбутніх вигод від капіталовкладень. Вумовах економічної депресії ця оцінка вкрай низька, а взагалі в ході економічногоциклу піддається різким коливанням. Кейнс дійшов висновку, що компенсувати цістрибки впливом на норму відсотка не вдасться. Тому вирішальне значення він надаєне грошово-кредитній, а бюджетній політиці.

Сутність бюджетної політики, за Кейнсом, — організація інвестицій. Скороченняабо недостатнє зростання приватних інвестицій варто компенсувати за рахунок держа-ви. При цьому не має принципового значення, на що підуть бюджетні кошти. Важливо,щоб вони через ефект мультиплікатора привели до зростання зайнятості та збільшен-ня національного доходу. В довгостроковій перспективі навіть безпосередньо некорис-ні інвестиції, подібні до будівництва єгипетських пірамід, справляють корисний вплив.

Кейнс виступав за використання бюджетних коштів приватними інвесторами че-рез систему державних замовлень і закупівель. Він наполягав не на державних інвес-тиціях, а на державному регулюванні обсягу поточних інвестицій. Кейнс не заперечу-вав можливості державного впливу на споживчий попит, але вважав це другорядноюсправою. Шляхи такого впливу він бачив у фіскальній політиці, що має забезпечу-вати рівномірний розподіл національного доходу. Збільшуючи доходи найбіднішихверств, ця політика сприяла б зростанню ефективного попиту на предмети спожи-вання. Нарешті, Кейнс виступав проти політики вільної торгівлі, за протекціонізм.Закриваючи господарство від іноземної конкуренції, державна влада створює умовидля розширення вітчизняного виробництва, а отже, для підвищення зайнятості, що єумовою зростання національного доходу.

Еволюція кейнсіанства

Вчення Кейнса згодом розділилося на ліве кейнсіанство і неокейнсіанство.

Найбільш визначним представником лівого кейнсіанства була Джоан Робінсон.Ліві кейнсіанці, погоджуючись із Кейнсом у тому, що основна проблема капіталіз-му — проблема ефективного попиту, бачать головну причину недостатності попитув нерівномірному розподілі національного доходу. Засобом підвищення попиту вонивважають обмеження діяльності монополій. Щодо державних витрат як засобу під-вищення зайнятості, ліві кейнсіанці наполягають на соціальній орієнтації цих витрат:відмові від гіпертрофії військових витрат, збільшенні вкладень у житлове і дорожнєбудівництво, охорону здоров'я, освіту, соціальне страхування та ін.

Неокейнсіанство пов'язане, зокрема, з діяльністю англійських вчених Роя Харро-да (1900-1978) і Миколи Калрода (1908-1986).

Неокейнсіанці багато в чому пішли далі свого вчителя. Якщо у Кейнса втручан-ня держави розглядається як спорадичне, то в неокейнсіанців як постійне. Кейнспрактично відсторонюється від змін, внесених науково-технічним прогресом. У нео-кейнсіанців вплив НТП включений до аналізу економічних процесів. Неокейнсіанцінаполягають на форсованих державних вкладеннях у наукові дослідження, нову тех-ніку, а також на проведення активної політики структурної перебудови господарствау зв'язку з досягненнями науки і техніки.

У неокейнсіанській моделі поряд із мультиплікатором істотну роль відіграє аксе-лератор. Акселератор виражає відношення приросту інвестицій до зумовленого нимприросту доходу.

Ідея акселератора виходить з висунутого ще на початку XX ст. французьким еко-номістом Альбертом Афтальйоном (1874-1956) принципу: кожен приріст доходу ви-кликає більший (у відсотковому виразі) приріст сукупних інвестицій, індукованихцим приростом доходу.

Залежно від співвідношення мультиплікатора й акселератора динаміка націо-нального доходу може бути рівномірною або циклічною.

Неокейнсіанці стоять у джерел так званих теорій економічного зростання. Одна зперших теорій економічного зростання, належала Рою Форбсу Харроду. Він висунувїї ще в 40-ві роки. Харрод бачить основний недолік концепції Кейнса в тому, що в нійекономічна динаміка розглядається тільки під кутом зору впливу нагромадження ка-піталу на економічну ситуацію. Харрод включає в аналіз вплив величини національ-ного доходу на розмір інвестицій; він досліджує відношення зростання зайнятостіробочої сили, доходу на душу населення і наявного капіталу. Він запровадив поняття«коефіцієнт капіталу», що відображає капіталомісткість національного доходу. Кри-терій капіталомісткості Харрод використовує, аналізуючи вплив технічного прогресуна економіку. Одні інновації, знижуючи витрати праці, збільшують витрати капіталув його речовинній формі; інші, навпаки, дають можливість заощаджувати речовин-ний капітал, але спричиняють додаткові витрати живої праці. Ці зміни співвідно-шень витрат зумовлюють істотні зрушення і на ринках праці та засобів виробництва.Харрод запропонував систему з трьох рівнянь динаміки, кожне з яких відображаєособливий тип економічного зростання: фактичне зростання, гарантоване зростання(яке відповідає очікуванням підприємців) і потенційно можливе зростання (зумов-лене обсягом наявних ресурсів).

Інший варіант теорії зростання розробив американський неокейнсіанець ЄвсійДейвід Домар (нар. 1914 р.). Погоджуючись із Кейнсом у тому, що інвестиції ство-рюють дохід, який збільшує попит, Домар акцентує увагу на тому, що одночасно ін-вестиції ведуть до зростання пропозиції товарів. Основна проблема полягає в тому,щоб визначити обсяги інвестицій, які забезпечують зростання доходу, бо це дорівнюєзбільшенню пропозиції товарів внаслідок збільшення виробничих потужностей. Зай-нятість при цьому розглядається як функція відносин доходу до виробничих потуж-ностей. Домар запропонував «головне рівняння зростання», у якому фігурує «темпурівноваженого зростання» — темп приросту інвестицій, за якого врівноважуєтьсяприріст пропозиції та попиту на товари. На відміну від Р. Харрода, Є. Домар включаєдо аналізу мінливу в ході розширень виробництва місткість ринку.

З критикою кейнсіанських моделей Р. Харрода і Є. Домара виступив амери-канський економіст Роберт Солоу (нар. 1924 р.), відзначений згодом Нобелівськоюпремією за внесок у теорію економічного зростання. Використовуючи апарат дифе-ренціальних рівнянь, Солоу створив модель економічної динаміки. У центрі йогоуваги — заміщення праці речовинним капіталом. За Солоу, у тривалій перспективіза відсутності технічного прогресу капітал, праця й обсяг виробництва зростатимутьоднаковими темпами. Темпи економічного зростання при цьому залежать не від нор-ми заощаджень, що визначає капіталовкладення, а від пропозиції праці. Зниженнятрудомісткості робить зростання виробництва відносно незалежним від зростанняпропозиції праці. Тому вирішальним фактором прискорення економічного зростан-ня є технічний прогрес.

Отже, головна ідея кейнсіанства полягає в тому, що ринкова система зовсім не єдосконалою та саморегульованою, і що максимально можливу зайнятість і економіч-не зростання може забезпечити тільки активне втручання держави в економіку.

Новаторство економічного вчення Дж. М. Кейнса в методологічному плані ви-явилось насамперед у двох основних напрямках:

по-перше, у наданні переваги макроекономічному аналізу перед мікроеконо-мічним;

по-друге, в обґрунтуванні концепції так званого ефективного попиту, тобто по-тенційно можливого та стимульованого державою сукупного попиту.