§ 1. Грошово-кредитний ринок та грошові агрегати

магниевый скраб beletage

Ринок грошей — це ринок на якому економічні суб'єкти купують необхідні їм лік-відні засоби, виписуючи на себе або пускаючи в обіг короткострокові зобов'язання,тобто банкноти.

Кредитний ринок (або ринок позичкового капіталу) — це ринок, що забезпечуєрух фінансових засобів від тих, хто заощаджує, до тих, хто інвестує. Ринок позичко-вого капіталу відрізняється тим, що зобов'язання, які знаходяться в обігу, є довго-строковими.

Гроші — це загальновизнаний засіб платежу за товари та послуги. В умовах су-часного ринку грошовий обіг складається з готівкових і безготівкових грошей. Готів-кові гроші — це паперові гроші (банкноти) і монети. Монети чеканяться, як правило,казначейством і вводяться в обіг центральним банком. Банкноти початково випус-калися всіма банками як векселі. Згодом вони набули сили національних грошей. Їхемісію здійснює тільки центральний банк. Безготівкові гроші — це записи на банків-ських рахунках і внески в комерційних банках. Вони називаються банківськими гро-шима. В розвинутих країнах світу переважна частка всіх грошей припадає на банків-ські гроші. До них відносяться банківські депозити (поточні та термінові рахунки),чеки та кредитні картки. Вся сукупність готівкових та безготівкових грошей складаєгрошову масу. Вона є структуризованою величиною і складається з декількох грошо-вих агрегатів. Для здійснення ділових операцій в розвинутій ринковій економіці нинінайчастіше використовують безстрокові вклади, які дають змогу виписувати чеки. Чек —це наказ банку, виписаний власником вкладу про видання зі свого рахунку грошей особі,зазначеній у чеку. Чек має бути індосований (підписаний на зворотній стороні) особою,що отримує за ним гроші. особа, яка виписала чек, відтак отримує його корінець як за-вірену квитанцію, що підтверджує виконання зобов'язання.

Грошовий агрегат — це сукупність грошових засобів у визначеній конкретнійформі, поєднаних особливими якісними ознаками в окремий елемент грошової маси.Склад і структура грошової маси визначається рівнем розвитку і характером грошо-вого ринку в кожній країні, а також особливостями монетарної політики, яку про-водить Центральний банк. Так, в Україні НБУ визначає чотири агрегати грошовоїмаси — М0, М1, М2, М3.

Агрегат М0 складається з готівкових грошей поза банками.

Агрегат М2 — це гроші в широкому розумінні, іноді їх називають «гроші в акти-вах» або «майже гроші».

«Квазігроші» (М2 — М1) — це негрошові ліквідні активи, які не функціонуютьбезпосередньо як засоби платежу, але можуть швидко і без значних фінансових втратперетворюватися в готівкові гроші або трансакційні депозити (вклади до запитання).

Агрегат М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

Інакше виглядає структура грошової маси розвинених країн, де залежно від сту-пеня ліквідності виділяють такі показники грошової маси: Основу всієї грошовоїмаси країни становлять гроші високої ефективності — банкноти, монети та депозитикомерційних банків у центральному банку, тому їх називають грошовою базою. За-гальний розмір грошової бази країни в кожний даний момент можна визначити забалансом Центрального банку.

Грошовий ринок — це ринок, на якому економічні суб'єкти купують необхідні їмліквідні засоби, виписуючи на себе або пускаючи в обіг короткострокові зобов'язання,тобто банкноти. Кредитний ринок (або ринок позичкового капіталу) — це ринок, щозабезпечує рух фінансових засобів від тих, хто заощаджує до тих, хто інвестує. Ринокпозичкового капіталу відрізняється тим, що зобов'язання, які знаходяться в обігу, єдовгостроковими. Ці два ринки перетинаються і утворюють грошово-кредитний ри-нок, який перерозподіляє грошову масу між окремими економічними суб'єктами зметою її використання на поточні і довгострокові потреби.

+

М1

(гроші для операцій)

М2

М1

М2

+

(гроші в широкомурозумінні)

М3

L

М3

+

Інші ліквідні активи (короткострокові до трьох місяцівдержавні цінні папери та інші)

L + Закладні, облігації та інші аналогічні кредитні інструменти

Відсоткова ставка — це плата за право користуватися грошовими коштами. Інак-ше кажучи, це вартість позички, або ціна, яку потрібно заплатити за користуваннягрішми. Номінальна відсоткова ставка — це ставка, яка не скоригована на інфляцію.Це альтернативна вартість нагромадження грошей, тобто те, від чого відмовляються,володіючи грішми, а не облігаціями. Реальна відсоткова ставка характеризує змінукупівельної спроможності певної суми грошей внаслідок інфляційних процесів:

r = i — та,

де: r — реальна відсоткова ставка;i — номінальна відсоткова ставка;та — темп інфляції.