§ 2. Попит на гроші

магниевый скраб beletage

D

Попит на гроші у національній економіці охоплює: 1) попит на гроші для опера-цій; 2) попит на гроші як активи. Попит на гроші для операцій, або операційний по-пит на гроші (попит на гроші для угод) — пов'язаний з обслуговуванням усіх діловихугод в економіці (рис 24.1). Кількість грошей, що потрібна для здійснення операцій унаціональній економіці, відображає кількісне рівняння обігу:

MV = PY,

де: M — кількість грошей в обігу;

— швидкість обігу грошей;P — рівень цін;

— обсяг національного продукту в реальному вираженні. Із кількісного рівнян-ня обігу випливає рівняння попиту на гроші:

V

де: Md — попит на гроші.

P • Y

  • Ma =

Загальний попит на гроші для операцій відображає ту кількість грошей, яку еко-номічні суб'єкти хотіли б мати для здійснення ділових операцій. В аналізі попиту нагроші для операцій здебільшого розглядають реальний попит на гроші (скоригованийна інфляцію), який визначають на підставі їхньої купівельної спроможності. Інакшекажучи, кількість грошей можна виразити через кількість товарів і послуг, які можназа них купити. Кількість товарів і послуг, яку можна купити за певну номінальну кіль-кість грошей, називають реальними грошовими залишками, або реальними грошовимизапасами (М/Р). Реальні грошові залишки вимірюють купівельну спроможність гро-шової маси.

Просту функцію попиту на гроші записують у вигляді рівняння:

(М /РУ = kY ,

де: (M/P)d — реальні грошові залишки;

k = 1/V — величина, що обернена до швидкості обігу грошей, коефіцієнт k пока-зує кількість грошей, якою люди хочуть володіти на кожну одиницю доходу. Отже,реальні грошові залишки, тобто реальний попит на гроші, перебувають у прямій за-лежності від ВВП (доходу). Якщо реальний ВВП зростає, то реальний попит на грошітакож збільшується. Оскільки операційний попит на гроші залежить від рівня реаль-ного ВВП і не залежить від процентної ставки, його зображено у вигляді вертикальноїлінії. Зі збільшенням реального ВВП на Д Y реальні грошові залишки зростуть на kД Y,a крива (M/P)1d переміститься вправо у положення (M/P)2d. Друга причина, черезяку економічні суб'єкти хочуть володіти грішми, випливає з функції грошей як засо-бу нагромадження. У кожному суспільстві існують глибинні чинники, які спонукаютьфірми й домогосподарства нагромаджувати гроші. Для закупівлі капітальних благ тапредметів споживання, вартість яких нерідко є дуже значною, потрібно попередньовідкладати кошти. Водночас гроші є одним із засобів за допомогою якого люди на-магаються зберегти, примножити і, головне перемістити своє багатство з поточногоперіоду в майбутній. Кожна з різноманітних форм зберігання і переміщення у часібагатства має свої переваги та недоліки. Перевагою грошей є їхня ліквідність; гро-ші мають найвищу ліквідність з-поміж усіх активів. Вони є привабливим активомособливо тоді, коли відсутня інфляція і їхня купівельна спроможність залишаєтьсясталою. Недолік грошей як активів полягає в тому, що вони не приносять процентаабо приносять низький процент. Облігації ж приносять дохід у вигляді процента, і цеє їхньою перевагою над грішми. Проте облігації мають слабини як актив: коли цінаоблігації знижується, її власник зазнає збитків, якщо її доведеться продати до строкупогашення.

Попит на гроші як активи обернено пропорційний до процентної ставки. За низь-кої процентної ставки населення надаватиме перевагу зберіганню великої кількостігрошей як активів. Зі зростанням процентної ставки нагромаджувати значні сумигрошей стає невигідно. Що вища процентна ставка, то більше потенційного доходувтрачає домогосподарство або фірма, які нагромаджують гроші. Тому зі зміною про-центних ставок економічні суб'єкти перерозподіляють портфель активів, змінюютьйого структуру. Зокрема, з підвищенням процентних ставок зменшуються залишкигрошей і збільшуються запаси придбаних облігацій:

і = (відсотковий доход) + (ціна облігацій) • 100%.

L(i)

Функція попиту на гроші як активи відображає обернену залежність між величи-ною попиту на реальні грошові залишки та динамікою номінальної процентної став-ки: (м / P) = L(i) (рис. 24.2).

иmrtно

mоиноо

£3м

Реальні грошові залишки, М/Р

Рис. 24.2. Попит на гроші як активи

Реальну альтернативну вартість нагромадження грошей визначає реальна від-соткова ставка (r), яка скоригована на рівень інфляції, якщо тае — очікуваний темпінфляції, то:

(m / P)d = L(r + же).

Сукупний попит на гроші — це загальна кількість грошей, якою економічнісуб'єкти хочуть володіти для здійснення ділових операцій та нагромаджувати у ви-гляді активів:

(M/P)d = L(I, Y).