§ 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку

магниевый скраб beletage

Кількість грошей, яка наявна у національній економіці на певний момент часу,називають пропозицією грошей.

Якщо у товарному господарстві застосовували товарні гроші (худобу, сіль, золотоі т.п.), то наявна кількість грошового блага визначала пропозицію грошей. У сучаснійекономіці використовуються лише паперові гроші, правом на емісію яких монополь-не володіє держава. Тому пропозицію грошей у національній економіці визначаютьвідповідні державні інституції, зокрема у нашій державі — Національний банк Укра-їни (НБУ).

М/Р

Крива попиту на гроші L є спадною. Від'ємний нахил цієї кривої відображає обер-нену залежність між попитом на гроші та номінальною процентною ставкою для да-ного рівня доходу Y. Рівновага на грошовому ринку досягається у точці, в якій попитна гроші дорівнює їхній пропозиції.

аква

но

авок

н

о

о

зм

Грошова маса

Рис. 24.3. Пропозиція грошей

На рис. 24.4 точка Е є точкою рівноваги грошового ринку, якій відповідає рів-новажна процентна ставка і*. З цієї графічної моделі випливає, що існує єдина про-центна ставка і', за якої попит на гроші та пропозиція грошей рівні між собою, тобто(M/P)S= L(i, Y) (рис. 24.4).

ва

но

авок

н

о

о

Розширення та звуження пропозиції грошей і кредиту здійснюється НБУ за до-помогою таких інструментів як: 1) дисконтна політики, інструментом якої є офіцій-на облікова ставка; 2) зміна норм обов'язкових банківських резервів; 3) операції навідкритому ринку. Монетарна політика НБУ направлена на забезпечення безінфля-ційного зростання економіки. Головна ідея регулювання полягає в цілеспрямова-ному впливі на монетарну базу, що призводить до багаторазового підвищення абозниження пропозиції грошей і кредиту. Фінансові послуги на грошово-кредитномуринку забезпечуються фінансовими посередниками. Серед фінансових посередни-ків найбільшу групу становлять комерційні банки, які тримають більшість депози-тів країни. Ощадні та кредитні асоціації складають другу групу. Третьою важливоюгрупою є страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Отже, провідну рольна грошово-кредитному ринку відіграють комерційні банки. Останні виконують двіосновні функції: прийом внесків і надання кредитів, що дає змогу їм створюватигроші.