§ 4. Комерційні банки та їх роль у функціонуваннігрошово-кредитного ринку

Балансовий звіт комерційного банку характеризує його фінансове становищена певний момент часу. Звіт включає активи (те, чим банк володіє) і пасиви (те, щобанк заборгував). Різниця між активами і пасивами називається власним капіталом.Здатність комерційних банків надавати кредити залежить від величини депозитнихгрошей та пропорцій їх розподілу. Їх величина формується за рахунок власного ка-піталу та залучених грошей і розподіляється на банківські резерви і кредитні гроші.Для чого створюються резерви? Припустимо, банк отримав певну суму грошей у ви-гляді внесків. Щоб у будь-який момент була можливість видати гроші їх вкладнику,не має необхідності тримати в банку всю одержану суму. Хоча депозити є платежемна вимогу, вони ніколи всі не вилучаються одночасно. Резерви, що дорівнюють всімдепозитам у цілому, необхідні лише тоді, коли всі вкладники раптово водночас ви-магають свої гроші, що практично майже неможливо.

Таблиця 24.1

Балансовий звіт комерційних банків

Активи

млн грн

Пасиви

млн грн

РезервиКредити