§ 1. Суть економічного зростання

магниевый скраб beletage

Мета стабілізаційної політики (в короткостроковому періоді) — збільшити ви-пуск до потенційного рівня, залучивши у виробництво усі недовикористані ресурсисуспільства. Відповідно визначення короткострокового зростання можна дати таке:короткострокове зростання національного доходу — це динаміка ВВП в межах за-даних ресурсів і технології до досягнення економічною системою умов повної зайня-тості. Найбільш розповсюдженими визначеннями короткострокового економічногозростання є: 1) реальний приріст обсягу національного продукту в результаті збіль-шення кількості факторів виробництва або удосконалення техніки та технології;2) збільшення реального обсягу ВВП або реального доходу на душу населення.

Але завдання економіки не вичерпуються досягненням повної зайнятості, томущо така зайнятість не гарантує поступального зростання економіки. Якщо проблемаповної зайнятості розв'язана, виникає питання про збільшення обсягів виробництваза межі умов повної зайнятості — це основне питання (!) теорії економічного зростан-ня. У такому разі, постає проблема довгострокового економічного зростання.

Економічне зростання — це довгострокова тенденція збільшення потенційногорівня виробництва за умов повної зайнятості. Стан повної зайнятості означає, щоекономіка країни знаходиться на кривій виробничих можливостей. Крива виробни-чих можливостей відображає поєднання варіантів випуску різноманітної продукції,яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних, трудових ресурсіві основного капіталу за даного рівня технологічного потенціалу. Економічне зростан-ня визначається переміщенням кривої виробничих можливостей праворуч, тобто відAB до CD (рис. 25.1), де: K — основний капітал; L — трудові ресурси.

Приріст кількості і якості ресурсів і вдосконалення технології забезпечує мож-ливість такого переміщення. Повна зайнятість і оптимальний розподіл ресурсів ма-ють суттєве значення для його реалізації. Моделювання економічного зростання наоснові кривої виробничих можливостей не означає, що економіка в реальному життірухається від одного стану повної зайнятості (uAB) до іншого (uCD). Досвід розви-тку більшості країн показує, що в довгостроковому періоді тренд має тенденцію дозростання. Це означає, що протягом тривалих проміжків часу в цих країнах спостері-гається економічне зростання.

Довгострокова тенденція зростання обсягу виробництва є наслідком того, що ци-клічні підйоми перевищують циклічні кризи, як результат, позитивна різниця під-німає лінію тренда вище і вище (рис. 25.2).

Типи економічного зростання:

Інтенсивний — збільшення виробничого потенціалу шляхом вдосконаленнятехніки і технології.

Екстенсивний — збільшення виробничих потужностей внаслідок збільшеннякількості використовуваних факторів виробництва.

Змішаний (реальний) — збільшення виробничих потужностей внаслідок збіль-шення кількості використовуваних факторів виробництва і вдосконалення тех-ніки та технології.