§ 2. Типи та фактори економічного зростання

магниевый скраб beletage

Макроекономічні фактори економічного зростання:

Фактори пропозиції: кількість і якість природних ресурсів; кількість і якістьтрудових ресурсів; обсяг основного капіталу (основні фонди); нові техноло-гії — науково-технічний прогрес; рівень розвитку підприємницьких здібностейв суспільстві.

Фактори попиту: податковий тиск; ефективність кредитно-банківської сис-теми; зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат; розширенняекспортних поставок.

Фактори розподілу: перерозподіл виробничих ресурсів у економіці; діюча сис-тема розподілу доходів.

Джерела економічного зростання — приріст обсягу виробництва (AQ) може бутидосягнутий за рахунок трьох окремих джерел:

приросту праці (AL);

приросту капіталу (AK);

технічних нововведень (Т.П.).

Відповідно приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундамен-тальним рівнянням:

AQ = aAL + (1 -a) AK + Т. П.,

де: Т.П. — технічний прогрес (або сукупна продуктивність факторів виробництва);

a, (1 - a) — відносні внески кожного фактора виробництва в економічне зростан-ня відповідно до їхніх відносних часток у НД, які можуть змінюватися з часом.

В економічно розвинутих країнах зростання продуктивності праці забезпечуєть-ся на 70-80% за рахунок Т.П.

На рис. 25.3 зображено три ізокванти, які показують комбінації праці (L) і ка-піталу (К), необхідні для виробництва певного обсягу продукту і доходу. Лінія 0Y

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку по-казників. Основними серед них є такі: 1) валовий внутрішній продукт на душу на-селення; 2) показники ефективності функціонування економіки, що обчислюютьсяна підставі ВВП; 3) виробництво та споживання основних видів продукції на душунаселення (рівень розвитку окремих галузей); 4) рівень та якість життя населення.