§ 2. Методи історико-економічного аналізу

Методи вивчення економічної історії пройшли свою еволюцію протягом тих ета-пів розвитку, які пройшла сама економічна історія. Найважливішими з них є:

історичний (історико-генетичний метод), який ґрунтується на послідовномуаналізі фактів і процесів ґенези та еволюції об'єктів, які досліджуються (способів ви-робництва, господарства окремих країн та регіонів, галузей народного господарства,економічних процесів та явищ);

системно-структурний (вивчення цілого та його різних частин як взаємопов'я-заної системи);

історико-порівняльний (базується на порівнянні об'єктів історико-економіч-ного аналізу);

синхронний (передбачає одночасне вивчення історико-економічних явищ, якіпроходять в господарському житті країн);

хронологічний (виклад історико-економічного матеріалу в хронологічній по-слідовності);

5) кількісні (математичні методи).