§ 3. Періодизація економічної історії

магниевый скраб beletage

З часу виникнення економічної історії робилися численні спроби її періодизації,тобто встановлення певних хронологічно послідовних етапів у економічному роз-витку суспільства. Російський географ Л. І. Мечников в основу періодизації поклавгеографічний фактор, зокрема водні шляхи сполучення. Німецький економіст Гіль-дербранд застосував для цього історію грошей. Інші дослідники господарства брализа основу торгівлю та обмін, грошовий обіг, кредит, культуру, релігію.

В нинішній час існує 3 основні підходи до цієї проблеми:

економічна історія трактується як сходження від нижчого до вищого;

теорії історичного круговороту;

теорії цивілізацій.

До першої групи належить теорія Л. І. Мечникова, німецького вченого Б. Гіль-дербранда, американського дослідника Е. Хентінгтона, формаційна теорія К. Маркса,теорія стадій економічного зростання американського економіста У. Ростоу, концеп-ція «постіндустріального суспільства», представлена Д. Беллом, Дж. Гелбрейтом,З. Бжезінським (США), А.Туреном (Франція).

Друга група — теорії історичного круговороту, або циклічності історико-еконо-мічного розвитку суспільства (Дж. Віко, Й. Гердер, Е. Мейєр). Так, італієць Дж. Віко(XVIII ст.), висунув концепцію історичних кіл, стверджуючи, що розвиток усіх наро-дів відбувається циклами. Е. Мейєр висловив думку про те, що історія людства — церяд замкнутих циклів — наприклад, Стародавній світ, середньовіччя — і в кожному зних присутні елементи як феодальної, так і капіталістичної економіки, в кожному зциклів можна знайти і найману, і примусову працю.

Третя група — теорії цивілізацій, які наближені до теорій циклічного кругово-роту. Цивілізаційний підхід будується на аналізі внутрішніх особливостей даноїцивілізації: припускається, що цивілізація характеризується певною економічноюсистемою, творчим мисленням, релігією, філософією. Цей принцип об'єднує людей внарод даної цивілізації, забезпечує його єдність і збереженість на протязі всієї історії.

На думку англійського вченого А. Тойнбі, всесвітня історія є простою сумою гли-боко специфічних, не зв'язаних між собою цивілізацій, кожна з яких проходить одніі ті ж стадії в своєму розвиту: зародження, досягнення розквіту, занепад і загибель.Він виділив 13 основних цивілізацій, з яких 5 — великих. Найбільш активною з п'ятицивілізацій, які існували з давнини до наших днів, А. Тойнбі вважав західну, яка най-більше вплинула на інші цивілізації. В числі інших великих цивілізацій — далекос-хідна (Китай), індуська (Індія), близькосхідна (ісламська), східнослов'янська (пра-вославна). Загальна кількість цивілізацій в людській історії — близько 30, більшість зяких загинули, не зумівши суттєво вплинути на розвиток людства.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Що вивчає економічна історія?

Які етапи пройшла в своєму розвитку історико-економічна наука?

Назвіть функції економічної історії

Охарактеризуйте варіанти періодизації економічної історії.

РОЗДІЛ 27.ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОЇ ДОБИ