§ 3. Господарство мідного, бронзового та залізного віків

магниевый скраб beletage

Мідного віку у чистому вигляді не було. Розклад первісного господарства хроно-логічно пов'язаний з періодом енеоліту — мідно-кам'яного віку (IV-III тис. до н.е.),який простежується лише в окремих районах Європи. Його істотною рисою була по-ява перших металевих (мідних) знарядь праці. Однак мідь — метал рідкісний, туго-плавкий і м'який — не отримала широкого розповсюдження при виготовлення зна-рядь праці, і не витіснила камінь. Відтворююче господарство в е неолітичну добу стаєдомінуючим.

Найвідомішою культурою цієї доби на території України була трипільська.Основним заняттям трипільців було хліборобство. Сіяли ячмінь, просо, пшеницю,вирощували майже всі садово-городні культури, відомі сьогодні. Ріллю оброблялидерев'яною мотикою з кам'яним чи кістяним наконечником, пізніше — ралом. Зер-но на борошно мололи кам'яними зернотерками (жорнами). Збіжжя жали кістянимиабо крем'яними серпами. Трипільці розводили велику і дрібну рогату худобу, коней,свиней. Розвивалися ремесла (гончарство, ткацтво). Трипілля ставить Україну водин ряд з найдавнішими світовими культурами.

За мідним віком настав бронзовий, який охопив III-II тис. до н.е. на Стародав-ньому Сході, а в Європі — II тис. до н.е. Визначальними рисами цього періоду булоіснування відтворюючого господарства, швидкий розвиток тваринництва і орногоземлеробства, виділення скотарських племен. Високим був рівень громадського ре-месла, насамперед гончарного і бронзоливарного. Виникли місцеві центри металургіїта обробки бронзи. Обмін набув постійного та регіонального характеру. Обмінювала-ся мідь, бронза, золото, бурштин, сіль.

Бронза була досить твердим металом, але не витіснила камінь повністю. Це від-булося лише з відкриттям заліза. Але бронза постійно ставала основним матеріаломдля виготовлення зброї, прикрас.

Знаряддя праці з бронзи були більш досконалими кам'яних та мідних. Використан-ня металевих знарядь праці зіграло велику роль у розвитку усіх галузей господарства,але особливо у розвитку землеробства і скотарства. У багатьох країнах Азії та Європив епоху бронзи вже застосовувалися дерев'яні знаряддя для обробки землі — плуги.

Удосконалення знарядь праці, розширення виробництва їх з металу, поділ вироб-ничої сфери на сільське господарство і ремесло, виробництво додаткового продукту,підготували економічні умови для створення держав (кінець IV тис. до н.е.).

Перехід до виробництва заліза на межі II-I тис. до н.е. стає визначальним момен-том початку раннього залізного віку. У Західній Європі він поділявся на два періоди:гальштадський (900-500 рр. до н.е.) і латенський (500 р. до н.е. — початок нашої ери).Для гальштадської культури характерними були співіснування бронзових і залізнихзнарядь праці, перехід від мотики до сохи та плуга. У латенський період з'явилисязалізні серпи, плужні лемеші, розвивалися ремесла, особливо ковальство, ювелірнасправа, гончарство.

Основними ремісничими професіями були ковалі, зброярі, гончарі, будівельни-ки. Зразки їхніх виробів знайдено у великій кількості як в розкопаних поселеннях,так і в могильниках. Виявлено чимало ремісничих майстерень, у тому числі коваль-ських, гончарських, ювелірних. Серед знайдених виробів найчастіше зустрічаютьсязалізні сокири, серпи, ножі, рибальські гачки, наконечники списів, стріл, бронзовіпряжки, браслети, шпильки, посуд, античні прикраси, кераміка, намиста, амфори.

Отже, на ранній стадії господарства первісної доби переважало полювання, ри-бальство, збирання плодів. Згодом з удосконаленням знарядь праці почалась обробкашкіри, глиняного посуду, будівництво наземних споруд. Протягом бронзового та за-лізного віків відбулись великі зрушення в розвитку скотарства, а особливо земле-робства. Між ними виник перший поділ праці, налагодився економічний обмін міжокремими родами, общинами, племенами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Які етапи виділяють у розвитку економіки первісного господарства?

Поясніть термін «неолітична революція».

Назвіть найважливіші науково-технічні винаходи людства в первісну добу.

Дайте характеристику процесів еволюції господарства в період кам'яного, мід-ного, бронзового та залізного віків.

Контрольні тести

Природний тип людського господарства:

а)         рослинництво;

б)         скотарство;

в)         ремесло;

г)         збиральництво.

Хто з предків сучасної людини навчився штучно видобувати вогонь?

а)         пітекантропи;

б)         синантропи;

в)         неандертальці;

г)         кроманьйонці.

Які знаряддя праці були винайдені в мезоліті?

а)         серпи, мотики, сокири;

б)         списометалки, риболовні гачки, кам'яні рубила, гарпуни;

в)         лук, стріли, ножі.

У який з періодів кам'яного віку виникла приватна власність і майнова нерів-ність?

а)         в палеоліті;

б)         в мезоліті;

в)         в неоліті.

Початком залізної доби на території України була:

а)         кіммерійська культура;

б)         трипільська культура;

в)         черняхівська культура;

г)         зарубинецька культура.

Основні галузі привласнюючого господарства:

а)         рослинництво;

б)         тваринництво;

в)         рибальство, збиральництво;

г)         збиральництво, рибальство, мисливство.

РОЗДІЛ 25.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ