§ 3. Господарство класичного середньовіччя (X-XV ст.)

магниевый скраб beletage

Період характеризується завершенням процесу формування феодальних відно-син. Селяни були поставлені в поземельну і особисту залежність. Спостерігаєтьсязростання продуктивних сил. Завдяки поступовому вдосконаленню знарядь праці іпідвищенню її продуктивності проходить спеціалізація працівників в різних галузяхвиробництва — ремесло відділяється від землеробства в окрему галузь. Зростаючаспеціалізація призводить до зростання обміну, розширення торговельних зв'язків.З'являються купецькі гільдії, розвивається ринкове господарство.

Основною формою організації виробництва в сільському господарстві залиша-ється феодальне помістя, у якому в XI-XIII ст. панувало натуральне господарство(повністю забезпечувалися потреби за рахунок власних ресурсів). Однак, в XIV-XV ст. починається розклад феодальних відносин. Відбувається заміна відробітко-вої ренти грошовою (комутація ренти), розвивається оренда. Дворяни починаютьзастосовувати в господарстві найману працю. В основі цих процесів поглиблюєтьсясуспільний поділ праці, розвиваються товарно-грошові відносини. Зміна феодальноїренти призвела до послаблення, а потім і ліквідації особистої феодальної залежності.

В XI ст. в економічному житті Західної Європи почався період урбанізації — від-родження античних міст (Рим, Неаполь, Париж, Генуя, Ліон, Лондон) і утвореннянових (Гамбург, Любек, Лейпциг, Магдебург). Відокремлення ремесла від сільськогогосподарства, розвиток товарних відносин стимулював виникнення міст як центрівремесла і торгівлі. Ремісники, як дрібні товаровиробники, які мали високу кваліфіка-цію для захисту своїх інтересів об'єднувалися в особливі корпорації — цехи.

Середньовічний цех — підприємство, у якому використовувалася ручна праця,був відсутній поділ праці і застосовувалася робоча сила залежних працівників. Кож-ний цех мав свій статут. Повноправним членом цеху був майстер — дрібний товаро-виробник, який був власником майстерні і засобів виробництва. В якості помічниківу нього працювали один або декілька учнів. В XI-XII ст. кожний учень міг, здавшиекзамен, отримати звання майстра. Перші цехи виникли в X ст. в Італії.

У перші століття свого існування цехи мали прогресивне значення, адже забез-печували високу якість виробів, однак з середини XIV ст. цехова організація ремеслаз її жорсткою регламентацією, забороною реклами, нерозголошенням секретів вироб-ництва, стає перешкодою економічному розвитку.

Ріст міст в XI-XV ст. сприяв розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Серед-ньовічна торгівля була в основному морською. Зовнішня торгівля була сконцентро-вана в басейнах Середземного, Балтійського та Північного морів. Середземноморськаторгівля об'єднувала купців Іспанії, Франції та Італії, які торгували між собою, а та-кож із Візантією і Сходом. Найбільший вплив у цій торгівлі мали купці могутніх місь-ких республік Північної Італії — Генуї та Венеції. Зі Сходу везли в Європу предметирозкоші, вино, прянощі, фрукти. В торгівлі по Північному та Балтійському моряхбрали участь північно — німецькі міста, Нідерланди, скандинавські країни, ПівнічнаФранція, Англія, західні землі Російської держави (Новгород, Псков). Провідна рольу північній торгівлі належала Гамбургу, Любеку, Бремену, Брюгге, Лондону. Згодомвони об'єдналися у спілку приморських міст під назвою Ганза (об'єднання, спілка),яка об'єднувала більше 70 міст на чолі з німецьким містом Любеком. Ганзейські купцівезли з Північної та Східної Європи хліб, рибу, мед, віск, смолу, дьоготь, пушину вобмін на сукно з Англії та Фландрії, німецькі металічні вироби, французькі вина. Ді-яльність спілки тривала з XII до XVII ст.

Товари східного та південного потоків зустрічалися на ярмарках, які були най-більш розповсюдженою формою середньовічної міжнародної торгівлі. В XIII-XIV ст.самим жвавим місцем торгівлі було графство Шампань (Франція), де ярмарки про-ходили цілий рік. В другій половині XIV ст. ярмаркові центри перемістилися в Ліонта Женеву. В XV ст. центром ярмаркової торгівлі в Європі стало м. Брюгге (Фланд-рія).

Торгівля, як відомо, без грошей нормально розвиватися не може. У Західній Єв-ропі в середні віки в грошовому обігу була велика кількість найрізноманітніших мо-нет. Розібратися у їх повноцінності, обміняти їх було досить складно. На допомогукупцям прийшли так звані міняйли. Поступово міняйли перетворилися на банкірів.Вперше вони з'явилися на півночі Італії у XV ст. В багатьох містах були організо-вані установи, які видавали кредити під заставу цінних речей, беручи за це 5%. Їхініціаторами стали францисканські монахи. Спочатку ці установи називали «гороюмилосердя», а згодом — ломбардами, тобто установами, які винайшли італійці. Пер-ший ломбард був заснований у 1462 р. у м. Перуджі (провінція Ломбардія). Банкивиникли в Італії ще в XI ст.

Інтенсивний розвиток сільського господарства, промисловості, торгівлі, грошо-вого обігу, банківської системи, кредиту свідчить, що в ряді країн Західної Європиз'явилися паростки нового, прогресивнішого виробництва. Виникають спеціалізова-ні райони з виробництва різноманітних товарів, численні ярмарки, товарно-грошовівідносини, формуються національні ринки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Як проходив процес еволюції форм землеволодіння у Західній Європі в періодраннього середньовіччя?

Назвіть основні риси феодальної економіки.

Охарактеризуйте процеси, які відбувалися в економічному житті Західної Єв-ропи у ранньому середньовіччі.

Які форми феодальної ренти ви знаєте?

Розкрийте фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи в XI ст.

Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла, покажіть його економічну ра-ціональність у XII-XIV ст.

Охарактеризуйте риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головнішляхи, учасників.

Що вам відомо про розвиток банків та кредитної системи у середні віки?

Контрольні тести

В якому столітті у Західній Європі розпочався процес урбанізації?

а)         X ст.;

б)XI     ст.;

в)         XV ст.;

г)         XVI ст.

Центр ярмаркової торгівлі у XIII-XIV ст. був розміщений у:

а)         Франції;

б)         Швейцарії;

в)         Нідерландах;

г)         Німеччині.

Який з єзуїтських орденів заснував перший ломбард?

а)         орден тамплієрів;

б)         орден францисканців;

в)         орден домініканців;

г)         орден бенедикціанців.

У якій країні було вперше винайдено книгодрукування?

а)         в Англії;

б)         у Франції;

в)         в Німеччині;

г)         в Італії.

У якій послідовності з'явились форми феодального землеволодіння?

а)         бенефіцій — алод — феод;

б)         феод — бенефіцій — алод;

в)         алод — феод — бенефіцій;

г)         алод — бенефіцій — феод;

д)         феод — алод — бенефіцій.

Провідну роль в Ганзейському союзі відігравали:

а)         Гамбург, Бремен, Любек;

б)         Париж, Рига, Гданськ;

в)         Ліон, Версаль, Мілан;

г)         Гамбург, Рига, Ліон;

д)         Париж, Любек, Гданськ.

Цехова регламентація середньовічного ремесла була зумовлена:

а)         потребами виживання у міських умовах дрібних виробників;

б)         релігійними канонами;

в)         іміджевими професійними причинами;

г)         підвищенням якості виробів.

Гільдія — це об'єднання:

а)         ремісників;

б)         купців;

в)         лихварів;

г)         суднобудівників;

д)         мореплавців.

Прекарна угода складалася між феодалом та селянином з приводу:

а)         передачі землі феодала у приватну власність селянину;

б)         передачі землі селянина у приватну власність феодалу;

в)         передачі панської землі в оренду селянам;

г)         видачі селянинові кредиту для ведення сільськогосподарського вироб-ництва.

10. За чийого князювання у Київській Русі вперше почали карбувати монети?

а)         Володимира Великого;

б)         Святополка;

в)         Ярослава Мудрого.

РОЗДІЛ 30.

ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА СШАУ ПЕРІОД РОЗПАДУ ФЕОДАЛІЗМУ ТА ЗАРОДЖЕННЯІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (XVI-XVIII СТ.)