В

ВИТРИВАЛІСТЬ СПОРТИВНА — фізична, емоційна, психологічна, се­нсорна, розумова витривалість спортсмена.

ВИХОВАННЯ ОЛІМПІЙСЬКЕ — освоєння цінностей фізичної культу­ри у зв'язку з пізнанням їх історичного й гуманістичного потенціалу.

ВІДБІР СПОРТИВНИЙ — 1) система організаційно-методичних захо­дів, які передбачають педагогічні, психологічні, соціологічні та медико- біологічні методи дослідження, на основі яких виявляють здібності під­літків та юнаків для спеціалізації в конкретному виді чи у групі видів спорту. Відповідно діяльність психолога передбачає спортивний відбір за допомогою психологічних засобів;

2) процедура пошуку найбільш обдарованих людей, здатних досягти високих результатів у конкретному виді спорту;

3)вид професійного відбору найбільш обдарованих і підготовлених спортсменів. Розрізняють кілька етапів і різновидів В.с., які у сукупнос­ті становлять єдину систему, використовувану в підготовці спортсме­нів: а) профорієнтація спортивна; б) первинний відбір; в) вторинний відбір; г) завершальний відбір.

Спортивна профорієнтація має на меті виявити схильності і най­більш загальні задатки в новачків та оцінити ступінь їх придатності для занять конкретним видом спорту. Первинний відбір використовується на початковому етапі спортивної підготовки і забезпечує залучення до регулярних спортивно-тренувальних занять найбільш здібного контин­генту. Вторинний відбір здійснюється після завершення .базового етапу спортивної підготовки. Виявляють перспективних й обдарованих спортсменів, дають рекомендації з індивідуалізації їх підготовки (на­приклад, про доцільність подальшої спеціалізації в тому чи іншому виді чи дисципліні, на тому чи іншому місці в ігровій команді тощо). Завер­шальний відбір проводять на етапі переходу з юнацького спорту у спорт вищих досягнень. Його мета полягає у виявленні темпів приросту спортивної майстерності і, отже, у прогнозі подальших перспектив спортсмена як аматора чи професіонала.

ВІДНОВЛЕННЯ У СПОРТІ — фактор, що дає змогу розробити оптима­льний режим роботи й відпочинку спортсмена у спортивному трену­ванні.